<address id="zblxp"></address>
           <address id="zblxp"><nobr id="zblxp"></nobr></address>

           在線咨詢

           法律法規專題

           您的位置:華律網 > 法律法規 > 民商法 > 交通事故 > 正文

           最高院道路交通事故司法解釋全文

           • 頒布單位: 最高人民法院
           • 文號: 法釋[2012]19號
           • 頒布日期:2012-11-27
           • 執行日期:2012-12-21
           • 時 效  性: 現行有效
           • 效力級別: 法律

           《最高人民法院關于審理道路交通事故損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》已于2012年9月17日由最高人民法院審判委員會第1556次會議通過,現予公布,自2012年12月21日起施行。

           為正確審理道路交通事故損害賠償案件,根據《中華人民共和國侵權責任法》《中華人民共和國合同法》《中華人民共和國道路交通安全法》《中華人民共和國保險法》《中華人民共和國民事訴訟法》等法律的規定,結合審判實踐,制定本解釋。


           第一章 關于主體責任的認定

           第一條 機動車發生交通事故造成損害,機動車所有人或者管理人有下列情形之一,人民法院應當認定其對損害的發生有過錯,并適用侵權責任法第四十九條的規定確定其相應的賠償責任:

           (一)知道或者應當知道機動車存在缺陷,且該缺陷是交通事故發生原因之一的;

           (二)知道或者應當知道駕駛人無駕駛資格或者未取得相應駕駛資格的;

           (三)知道或者應當知道駕駛人因飲酒、服用國家管制的精神藥品或者麻醉藥品,或者患有妨礙安全駕駛機動車的疾病等依法不能駕駛機動車的;

           (四)其它應當認定機動車所有人或者管理人有過錯的。

           第二條 未經允許駕駛他人機動車發生交通事故造成損害,當事人依照侵權責任法第四十九條的規定請求由機動車駕駛人承擔賠償責任的,人民法院應予支持。機動車所有人或者管理人有過錯的,承擔相應的賠償責任,但具有侵權責任法第五十二條規定情形的除外。

           第三條 以掛靠形式從事道路運輸經營活動的機動車發生交通事故造成損害,屬于該機動車一方責任,當事人請求由掛靠人和被掛靠人承擔連帶責任的,人民法院應予支持。

           第四條 被多次轉讓但未辦理轉移登記的機動車發生交通事故造成損害,屬于該機動車一方責任,當事人請求由最后一次轉讓并交付的受讓人承擔賠償責任的,人民法院應予支持。

           第五條 套牌機動車發生交通事故造成損害,屬于該機動車一方責任,當事人請求由套牌機動車的所有人或者管理人承擔賠償責任的,人民法院應予支持;被套牌機動車所有人或者管理人同意套牌的,應當與套牌機動車的所有人或者管理人承擔連帶責任。

           第六條 拼裝車、已達到報廢標準的機動車或者依法禁止行駛的其他機動車被多次轉讓,并發生交通事故造成損害,當事人請求由所有的轉讓人和受讓人承擔連帶責任的,人民法院應予支持。

           第七條 接受機動車駕駛培訓的人員,在培訓活動中駕駛機動車發生交通事故造成損害,屬于該機動車一方責任,當事人請求駕駛培訓單位承擔賠償責任的,人民法院應予支持。

           第八條 機動車試乘過程中發生交通事故造成試乘人損害,當事人請求提供試乘服務者承擔賠償責任的,人民法院應予支持。試乘人有過錯的,應當減輕提供試乘服務者的賠償責任。

           第九條 因道路管理維護缺陷導致機動車發生交通事故造成損害,當事人請求道路管理者承擔相應賠償責任的,人民法院應予支持,但道路管理者能夠證明已按照法律、法規、規章、國家標準、行業標準或者地方標準盡到安全防護、警示等管理維護義務的除外。

           依法不得進入高速公路的車輛、行人,進入高速公路發生交通事故造成自身損害,當事人請求高速公路管理者承擔賠償責任的,適用侵權責任法第七十六條的規定。

           第十條 因在道路上堆放、傾倒、遺撒物品等妨礙通行的行為,導致交通事故造成損害,當事人請求行為人承擔賠償責任的,人民法院應予支持。道路管理者不能證明已按照法律、法規、規章、國家標準、行業標準或者地方標準盡到清理、防護、警示等義務的,應當承擔相應的賠償責任。

           第十一條 未按照法律、法規、規章或者國家標準、行業標準、地方標準的強制性規定設計、施工,致使道路存在缺陷并造成交通事故,當事人請求建設單位與施工單位承擔相應賠償責任的,人民法院應予支持。

           第十二條 機動車存在產品缺陷導致交通事故造成損害,當事人請求生產者或者銷售者依照侵權責任法第五章的規定承擔賠償責任的,人民法院應予支持。

           第十三條 多輛機動車發生交通事故造成第三人損害,當事人請求多個侵權人承擔賠償責任的,人民法院應當區分不同情況,依照侵權責任法第十條、第十一條或者第十二條的規定,確定侵權人承擔連帶責任或者按份責任。

           第二章 關于賠償范圍的認定

           第十四條 道路交通安全法第七十六條規定的“人身傷亡”,是指機動車發生交通事故侵害被侵權人的生命權、健康權等人身權益所造成的損害,包括侵權責任法第十六條和第二十二條規定的各項損害。

           道路交通安全法第七十六條規定的“財產損失”,是指因機動車發生交通事故侵害被侵權人的財產權益所造成的損失。

           第十五條 因道路交通事故造成下列財產損失,當事人請求侵權人賠償的,人民法院應予支持:

           (一)維修被損壞車輛所支出的費用、車輛所載物品的損失、車輛施救費用;

           (二)因車輛滅失或者無法修復,為購買交通事故發生時與被損壞車輛價值相當的車輛重置費用;

           (三)依法從事貨物運輸、旅客運輸等經營性活動的車輛,因無法從事相應經營活動所產生的合理停運損失;

           (四)非經營性車輛因無法繼續使用,所產生的通常替代性交通工具的合理費用。

           第三章 關于責任承擔的認定

           第十六條 同時投保機動車第三者責任強制保險(以下簡稱“交強險”)和第三者責任商業保險(以下簡稱“商業三者險”)的機動車發生交通事故造成損害,當事人同時起訴侵權人和保險公司的,人民法院應當按照下列規則確定賠償責任:

           (一)先由承保交強險的保險公司在責任限額范圍內予以賠償;

           (二)不足部分,由承保商業三者險的保險公司根據保險合同予以賠償;

           (三)仍有不足的,依照道路交通安全法和侵權責任法的相關規定由侵權人予以賠償。

           被侵權人或者其近親屬請求承保交強險的保險公司優先賠償精神損害的,人民法院應予支持。

           第十七條 投保人允許的駕駛人駕駛機動車致使投保人遭受損害,當事人請求承保交強險的保險公司在責任限額范圍內予以賠償的,人民法院應予支持,但投保人為本車上人員的除外。

           第十八條 有下列情形之一導致第三人人身損害,當事人請求保險公司在交強險責任限額范圍內予以賠償,人民法院應予支持:

           (一)駕駛人未取得駕駛資格或者未取得相應駕駛資格的;

           (二)醉酒、服用國家管制的精神藥品或者麻醉藥品后駕駛機動車發生交通事故的;

           (三)駕駛人故意制造交通事故的。

           保險公司在賠償范圍內向侵權人主張追償權的,人民法院應予支持。追償權的訴訟時效期間自保險公司實際賠償之日起計算。

           第十九條 未依法投保交強險的機動車發生交通事故造成損害,當事人請求投保義務人在交強險責任限額范圍內予以賠償的,人民法院應予支持。

           投保義務人和侵權人不是同一人,當事人請求投保義務人和侵權人在交強險責任限額范圍內承擔連帶責任的,人民法院應予支持。

           第二十條 具有從事交強險業務資格的保險公司違法拒絕承保、拖延承保或者違法解除交強險合同,投保義務人在向第三人承擔賠償責任后,請求該保險公司在交強險責任限額范圍內承擔相應賠償責任的,人民法院應予支持。

           第二十一條 多輛機動車發生交通事故造成第三人損害,損失超出各機動車交強險責任限額之和的,由各保險公司在各自責任限額范圍內承擔賠償責任;損失未超出各機動車交強險責任限額之和,當事人請求由各保險公司按照其責任限額與責任限額之和的比例承擔賠償責任的,人民法院應予支持。

           依法分別投保交強險的牽引車和掛車連接使用時發生交通事故造成第三人損害,當事人請求由各保險公司在各自的責任限額范圍內平均賠償的,人民法院應予支持。

           多輛機動車發生交通事故造成第三人損害,其中部分機動車未投保交強險,當事人請求先由已承保交強險的保險公司在責任限額范圍內予以賠償的,人民法院應予支持。保險公司就超出其應承擔的部分向未投保交強險的投保義務人或者侵權人行使追償權的,人民法院應予支持。

           第二十二條 同一交通事故的多個被侵權人同時起訴的,人民法院應當按照各被侵權人的損失比例確定交強險的賠償數額。

           第二十三條 機動車所有權在交強險合同有效期內發生變動,保險公司在交通事故發生后,以該機動車未辦理交強險合同變更手續為由主張免除賠償責任的,人民法院不予支持。

           機動車在交強險合同有效期內發生改裝、使用性質改變等導致危險程度增加的情形,發生交通事故后,當事人請求保險公司在責任限額范圍內予以賠償的,人民法院應予支持。

           前款情形下,保險公司另行起訴請求投保義務人按照重新核定后的保險費標準補足當期保險費的,人民法院應予支持。

           第二十四條 當事人主張交強險人身傷亡保險金請求權轉讓或者設定擔保的行為無效的,人民法院應予支持。

           第四章 關于訴訟程序的規定

           第二十五條 人民法院審理道路交通事故損害賠償案件,應當將承保交強險的保險公司列為共同被告。但該保險公司已經在交強險責任限額范圍內予以賠償且當事人無異議的除外。

           人民法院審理道路交通事故損害賠償案件,當事人請求將承保商業三者險的保險公司列為共同被告的,人民法院應予準許。

           第二十六條 被侵權人因道路交通事故死亡,無近親屬或者近親屬不明,未經法律授權的機關或者有關組織向人民法院起訴主張死亡賠償金的,人民法院不予受理。

           侵權人以已向未經法律授權的機關或者有關組織支付死亡賠償金為理由,請求保險公司在交強險責任限額范圍內予以賠償的,人民法院不予支持。

           被侵權人因道路交通事故死亡,無近親屬或者近親屬不明,支付被侵權人醫療費、喪葬費等合理費用的單位或者個人,請求保險公司在交強險責任限額范圍內予以賠償的,人民法院應予支持。

           第二十七條 公安機關交通管理部門制作的交通事故認定書,人民法院應依法審查并確認其相應的證明力,但有相反證據推翻的除外。

           第五章 關于適用范圍的規定

           第二十八條 機動車在道路以外的地方通行時引發的損害賠償案件,可以參照適用本解釋的規定。

           第二十九條 本解釋施行后尚未終審的案件,適用本解釋;本解釋施行前已經終審,當事人申請再審或者按照審判監督程序決定再審的案件,不適用本解釋。


           最高人民法院民一庭負責人就《關于審理道路交通事故損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》答記者問

           為貫徹黨的十八大提出的五位一體的重大戰略部署,切實保障和改善民生,加快形成法治保障的社會管理體制,為全面建成小康社會提供有力的司法保障,最高人民法院根據《中華人民共和國侵權責任法》、《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國道路交通安全法》、《中華人民共和國保險法》、《中華人民共和國民事訴訟法》等法律的相關規定,結合審判實踐,經審判委員會第1556次會議討論,通過了最高人民法院《關于審理道路交通事故損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》(以下簡稱《解釋》)。值此司法解釋公布之際,最高人民法院民一庭負責人就《解釋》的有關問題接受了記者的采訪。

           出臺背景

           問:最高人民法院《關于審理道路交通事故損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》12月21日施行,請您談談為何要出臺該《解釋》?

           答:近年來,我國道路交通事業高速發展,機動車的保有量飛速增長,根據公安部發布的信息,截止2012年6月底,我國機動車總保有量2.33億輛,其中汽車1.14億輛,摩托車1.03億輛。全國機動車駕駛人達2.47億人,其中汽車駕駛人1.86億人。機動車保有量和駕駛人數量的飛速增長導致因交通事故引發的案件數量也大幅增加。2010年,全國公安部門接報道路交通事故案件390.6萬件,2011年達到422.4萬件。2010年全國法院一審受理的道路交通事故損害賠償案件為612596件,2011年為744570件,分別比上一年上升31.83%和21.54%,今年上半年,新受理的案件更是達到403476件,位居增幅最快的民生類案件的前列。此類案件涉及到人民群眾的基本人身財產權益,如何迅速妥當審理此類案件、及時化解矛盾、保護道路交通事故的各方參與人尤其是受害人的合法權益,是人民法院踐行為民司法的必然要求,也是最高人民法院制定《解釋》的價值基礎和現實依據。

           與此同時,隨著2004年道路交通安全法、2006年《機動車交通事故責任強制保險條例》以及2010年侵權責任法等法律、行政法規的實施,道路交通事故損害賠償案件的審理涌現出較為突出的問題:一是在責任主體及其責任范圍的判斷上,實踐中的形態多種多樣。如何根據現行法律準確認定責任主體及其責任范圍,需要統一裁判尺度。二是交強險制度的建立和商業三者險的逐步普及,致使此類案件在法律關系上具有復雜性。如何針對不同的法律關系適用相應的法律規范,需要明確裁判依據。三是結合我國的現實國情,在依法保障受害人權益的前提下,如何為相關行業及其他道路交通參與人提供必要的發展空間和行為自由,需要平衡各方利益。四是在依法保障各方當事人實體權利和訴訟權利的目標下,如何為當事人提供具有實效性的一次性訴訟糾紛解決機制、減少當事人的訴累,需要創新訴訟機制。

           針對上述問題,最高人民法院從2007年起即啟動了本《解釋》的起草工作,后因侵權責任法的制定而暫停。侵權責任法頒布實施后,根據侵權責任法的立法精神及審判實踐的要求,我們重新啟動了本《解釋》的起草工作。在起草過程中,我們認真多次聽取了全國人大法工委、國務院法制辦、公安部、交通運輸部、保監會、農業部、各級人民法院以及相關專家學者的意見。由于該《解釋》涉及到基本的民生問題,涉及到人民群眾的日常生活,為集思廣益,我們于2012年3月21日至4月21日通過《人民法院報》和中國法院網向全社會公開征求意見。征求意見過程中,共收到社會各界人士提出的意見建議600余件,在總結、歸納、吸收這些意見的基礎上,經過最高人民法院審判委員會認真討論、仔細研究,最終于2012年9月17日第1556次會議通過了本《解釋》。

           確定責任主體依據的原則和精神

           問:我們注意到,本《解釋》首先對道路交通事故的責任主體做出了規定,在確定相關的責任主體時,《解釋》依據了什么樣的原則和精神?

           答:責任主體的確定是道路交通事故損害賠償案件的重中之重,它不僅涉及到由誰承擔侵權責任、受害人的損害由誰賠償、能否得到賠償的問題,還關系到侵權責任法有效制裁侵權行為、預防交通事故發生這一功能能否實現的問題。因此,這是《解釋》要解決的核心問題之一。在侵權責任主體的確定規則上,我們主要依據了以下原則和精神:一是根據侵權責任法第四十九條、第五十條的規定,原則上由機動車的運行支配和運行利益的享有者承擔責任,由所有人或管理人承擔過錯責任。這主要針對借用、租賃、轉讓、非盜搶等情形下擅自駕駛他人機動車發生交通事故的場合。所有人或管理人的過錯主要表現為對機動車安全、技術性能的疏于維護、對使用人駕駛資質和駕駛能力的疏于注意等情形。二是根據侵權責任法第五十一條的規定,針對一系列違法情形下的機動車的所有人或管理人,從加大對受害人的保護、減少交通事故的發生風險、制裁違法行為的角度,規定由相關范圍內的違法行為人承擔連帶責任,例如套牌車、拼裝車、報廢車等情形下的責任主體的確定規則。三是以侵權責任法其他章節的規定為法律依據,對道路交通事故發生的原因作出區分,以相關主體所負擔的法定注意義務為基本的判斷因素,確定多因一果情形下的責任主體。例如道路管理、維護缺陷導致交通事故的責任主體的認定,道路設計、維護缺陷導致交通事故的責任主體的確定規則等。

           總而言之,在道路交通事故責任主體的確定方面,《解釋》緊緊圍繞侵權責任法的填補損失功能、制裁功能、預防功能等立法目的,合理妥當地確定相關的責任主體。

           掛靠經營的機動車發生交通事故責任主體的確定

           問:當前,以掛靠形式從事道路運輸經營活動的情形比較常見,在不少地方甚至比較普遍,請問《解釋》對這種機動車發生交通事故的責任主體和責任形態是如何規定的?

           答:以掛靠形式從事運輸經營活動的情形在現實中確實比較普遍。其主要特征是,掛靠人為了滿足車輛運輸經營管理上的需要,將自己出資購買的機動車掛靠于某個具有運輸經營權的企業,由該企業為掛靠車主代辦各種法律手續,并以該企業的名義對外進行運輸經營。以掛靠形式進行運輸經營,在實踐中產生了較多的弊端,一是違反了《道路運輸條例》等行政法規的規定,使國家通過運輸經營許可證的形式加強安全管理、規范市場經營秩序的管理目的落空。二是以掛靠形式從事運輸經營的機動車,被掛靠企業有經營之名而無經營之實,疏于對駕駛人員的培訓、疏于對機動車運行安全的管理,極大地增加了道路交通的安全隱患,對于其他道路交通參與人的人身財產權益造成了較大的風險。三是掛靠經營方式下,掛靠人的資力往往比較薄弱,從而導致交通事故發生后,受害人難以得到及時、充分的賠償,權益難以得到保護,引發諸多社會矛盾。

           基于上述理由,我們認為,有必要從侵權責任的角度明確掛靠經營的機動車發生交通事故的責任主體。《解釋》明確規定,以掛靠形式從事運輸經營的機動車發生交通事故后,由掛靠人與被掛靠人承擔連帶責任。這主要基于以下考慮:首先,以被掛靠人的經營許可證和名義從事運輸經營,無論是對交易相對人還是對不特定的道路交通參與人而言,都使他們產生了一種信賴,信賴以此經營許可證和名義從事經營的人具有一定資力、具備一定的安全生產條件。其次,機動車運輸經營活動屬于一種高度危險活動,依據侵權責任法及其理論,開啟某種危險、從某種危險活動中獲取利益的主體應當承擔相應的責任,而被掛靠人恰恰從掛靠經營活動中獲得了利益,有時甚至是巨大的利益。再次,被掛靠人不承擔責任或者承擔較小的責任,會縱容掛靠這種違反運輸管理秩序、違反交通管理法規的行為,規定被掛靠人承擔連帶責任有利于以私法的手段實現公法目的,維護法律體系的統一性。最后,從侵權責任法關于責任主體和連帶責任的規定來看,侵權責任法更加關注對違法行為的制裁、更加注重對受害人權益的保護,因此,規定由掛靠人和被掛靠人承擔連帶責任也符合侵權責任法的立法精神。

           套牌車、拼裝車、報廢車發生交通事故責任主體的確定

           問:從我國目前道路交通的現實來看,套牌車、拼裝車、報廢車等機動車違法上路行駛的情形仍屢見不鮮,也為道路交通參與人的人身財產權益造成了極大的危險,帶來了極大的危害,《解釋》對這些問題是如何歸責的?

           答:從我們掌握的情況看,隨著公安交通管理部門以及其他職能部門加大管理力度和處罰力度,套牌車、拼裝車、報廢車等違法機動車上路行駛的情形在逐步減少。但是不可否認,由于我國的機動車保有量大、各地情形千差萬別,因此,這些違法情形仍十分常見。因此,有必要從民事損害賠償的角度,對相關的責任主體予以明確。

           《解釋》對套牌車、拼裝車或者已達到報廢標準的機動車發生交通事故造成損害的責任主體分別做出了規定。套牌車產生的主要原因是套牌行為人為了逃避相關的稅費和規避公安交通管理部門的監管、處罰。在形式上,主要表現為兩種形式,一種是被套牌一方是被侵權人,在他不知道的情形下被他人套牌。此時的被套牌一方也是受害人。發生交通事故后,自然應當由套牌的行為人即套牌車的所有人或管理人承擔侵權責任。另外一種則是被套牌一方同意他人套牌。對于后一種情形,綜合考慮套牌一方和被套牌一方行為的違法性、所造成的危險及其程度等因素,《解釋》規定,發生交通事故后的損害賠償責任由兩者承擔連帶責任。

           關于拼裝車、已達到報廢標準的機動車發生交通事故后的損害賠償責任,侵權責任法第五十一條已經明確規定由轉讓人和受讓人承擔連帶責任。但是,現實中,更多的情形是,發生交通事故時,肇事的拼裝車、報廢車已經經過多次轉讓,此時,責任主體應當如何確定,需要根據侵權責任法第五十一條的規定予以明確。我們認為,轉讓、運行拼裝車、報廢車違反了道路交通安全法的規定,給道路交通安全造成了極大的危害,嚴重威脅到道路交通參與人的人身財產安全,因此應當由所有的轉讓人和受讓人承擔連帶責任。這不僅是侵權責任法填補損害功能的要求,更是貫徹道路交通安全法和侵權責任法的當然結論。

           關于損害賠償范圍的細化規定

           問:侵權責任法關于損害賠償的范圍雖然有所規定,但仍然是訴訟中爭議較多的問題,《解釋》針對交通事故損害賠償的范圍有無更為細化的規定?

           答:侵權責任法第十六條、第十八條、第十九條、第二十條和第二十二條等,對侵害他人人身財產權益的賠償范圍作出了原則性的規定。但是,在道路交通事故損害賠償案件中,仍然需要就若干問題做出進一步明確的規定。一是道路交通安全法第七十六條規定的“人身傷亡”和“財產損失”是依據何種標準劃分的,而這種劃分標準是確定道路交通事故損害賠償范圍的前提性問題;二是依據此種劃分標準,精神損害賠償應當歸屬于何種損失范圍之內,以及精神損害賠償是否應當在交強險中賠償以及在交強險中的賠償次序問題;三是財產損失在實踐中包括哪些具體損失類型以及財產損失在交強險中的賠償范圍問題。圍繞上述問題,《解釋》主要考慮了兩個方面的因素,一是要重視對人身損害的賠償,這不僅是生命權、健康權等人身權益在法律體系和權利結構上的優先性所決定的,更是司法保障民生的具體體現;二是在此前提下,應當注意賠償范圍與道路交通參與人行為自由的平衡,賠償范圍如果過大,會造成道路交通的各方參與人負擔過重,限制了其行為自由。

           依據道路交通安全法以及侵權責任法的相關規定,《解釋》對上述問題做出了解釋性規定,明確道路交通安全法中,“人身傷亡”和“財產損失”的劃分是以道路交通事故所侵害的客體為標準的:侵害被侵權人的生命權、健康權等人身權益所造成的損害,為“人身傷亡”;侵害被侵權人的財產權益所造成的損失,為“財產損失”。依據該解釋性規定,審判實踐中多有爭議的“人身傷亡”是否包括醫療費、精神損害等損失的問題就迎刃而解。相應地,根據道路交通安全法第七十六條的規定,我國目前的交強險也應當賠償精神損害,且精神損害在交強險中的賠償次序應由被侵權人來選擇。如果被侵權人選擇交強險優先賠償精神損害的,人民法院應予支持。應當說,如此規定,一方面準確貫徹了道路交通安全法和侵權責任法的立法宗旨,另一方面更加強調了交強險對人身權益的保障功能,符合交強險的功能定位。

           在財產損失的范圍上,就我國目前的道路交通狀況、事故率乃至人們的道路交通安全意識來看,賠償范圍應當主要限于必要的、典型的損失類型,否則容易導致道路交通各方參與人的負擔過重。因此,《解釋》明確規定,財產損失的范圍包括車輛的修理費用、物品損失、施救費用、重置費用以及經營性車輛的停運損失和非經營性車輛使用中斷的損失。

           區分強制險和商業險功能,劃分侵權責任與保險責任范圍

           問:正如您前面所談到的,由于交強險制度的建立和商業三者險的逐步普及,道路交通事故損害賠償案件的法律關系呈現出復雜性,在統一裁判依據的問題上,《解釋》作出了怎樣的規定?

           答:確實如此,由于保險制度的介入,相較于其他侵權案件來說,道路交通事故損害賠償案件的法律關系更為復雜,在裁判依據上需要統一和明確。解決這個問題,需要辨明交強險與商業險各自的功能定位。在司法解釋起草過程中,關于交強險的功能及其與侵權責任的關系曾引起過激烈討論。在聽取各方不同意見的基礎上,《解釋》所采納的基本原則是,依據道路交通安全法第七十六條的規定,我國的交強險制度更加強調交強險的基本保障功能,更為重視對受害人損失的填補功能,相應地,交強險在其責任限額范圍內與侵權責任在一定程度上相互分離。因此,發生交通事故后,應當首先由交強險在其責任限額范圍內(包括分項限額)予以賠償。

           與交強險相對應,商業三者險是機動車的所有人或管理人為了分散因機動車運行所可能導致的侵權責任而購買的保險,在功能上,該保險更加注重對機動車所有人或管理人風險的分散,與交強險不能等同視之。同時,我國的商業三者險是以交強險賠償之后,被保險人依法應當承擔的侵權責任為保險標的的,因此,商業三者險所形成的法律關系,就必須以保險法和商業三者險合同為基本的裁判依據。所以,《解釋》明確規定了實體上的處理順序,即在確定交強險保險公司的賠償責任之后,再確定侵權人(被保險人)依法應當承擔的侵權責任,然后根據商業三者險合同的約定和保險法的相關規定確定商業三者險保險公司的賠償范圍。最后,再由侵權人依照侵權責任法的相關規定承擔剩余的侵權責任。

           應當說,《解釋》關于這一問題的規定,區分了強制險和商業險的功能,劃分了侵權責任與保險責任的范圍,具有統一裁判依據的重要作用。

           未投保交強險的機動車發生交通事故的責任承擔

           問:近年來,一些道路交通事故損害賠償案件之所以引起社會的廣泛關注,其中一個重要的原因是,這些案件中,機動車的所有人或管理人未投保交強險,導致本可通過交強險分散的賠償責任全部由侵權人承擔。那么,對于未投保交強險的機動車發生交通事故的責任承擔問題,《解釋》是否做出了回應?

           答:交強險自2006年實施以來,投保率逐年增加。根據中國保監會提供的統計數字,2008年,機動車投保率為40.8%,汽車投保率為67.6%;2009年,機動車投保率為45.6%,汽車投保率為73.5%;2010年,機動車投保率為49.0%,汽車投保率為78.9%;2011年,機動車投保率為50.6%,汽車投保率為81.1%。從上述數據來看,我國機動車的投保率雖然逐年上升,但仍有相當比例的機動車未投保交強險。在審判實踐中,就導致一個較為突出的問題,即未投保交強險的機動車發生交通事故的責任承擔問題。

           就此問題,《解釋》規定,未依法投保交強險的機動車發生交通事故造成損害,投保義務人應當先替代交強險保險公司的地位在交強險責任限額范圍內對第三人予以賠償,超出該范圍之外的損失,再按照侵權責任法的規定承擔侵權責任。該規定主要基于以下理由:第一,如前所述,依據道路交通安全法的規定,交強險在一定范圍內與侵權責任分離,導致交強險的賠償范圍并非以侵權責任的成立及其范圍為主要依據,即使在遵守交強險分項責任限額的前提下也是如此。這就說明,投保交強險的機動車導致第三人遭受損害,在賠償范圍上,第三人所得到的賠償要比未投保交強險情形下直接按照侵權責任規則處理所獲得的賠償要多,有的時候甚至多很多。這就為未投保交強險的機動車發生交通事故的責任承擔問題作出專門規定奠定了現實基礎。第二,道路交通安全法、機動車交通事故責任強制保險條例明確規定機動車的所有人或管理人應當依法投保交強險,這些法律、行政法規的規定具有強烈的保護不特定第三人的立法目的。投保義務人未投保交強險的行為顯然違反了以保護他人為目的的法律,因而具有顯著的違法性。第三,投保義務人未投保交強險的行為侵害了第三人從交強險中獲得賠償的利益,該利益屬于侵權責任法的保護范圍。

           實踐中,還有一個較為突出的問題是,投保義務人和實際駕駛人不一致的情形下,交強險責任限額范圍內的賠償責任如何承擔?《解釋》對此也予以了明確,即由投保義務人和實際駕駛人在交強險責任限額范圍內承擔連帶責任,超出責任限額范圍之外的部分,再依照侵權責任法的規定確定賠償責任。之所以如此規定,主要原因在于,根據道路交通安全法的規定,駕駛人駕駛機動車有注意交強險標志的義務、未放置保險標志的機動車不能上路行駛,所以,實際駕駛人和投保義務人都存在違法行為。發生交通事故后,第三人不能從交強險中獲得賠償的損失是由投保義務人與實際駕駛人共同造成的。因此,投保義務人與實際駕駛人應在交強險責任限額范圍內對第三人承擔連帶賠償責任。

           《解釋》關于未投保交強險的責任承擔的規定,符合侵權責任法的規定及其理論,也是對審判實務的經驗總結。在社會效果上,該規定一方面充分保護了受害人(第三人)的合法權益,另一方面,也有利于通過私法的手段促使投保義務人積極履行交強險的投保、續保義務,有利于駕駛人切實承擔交通法律法規所規定的注意義務,有力地促進道路交通秩序的良性發展。

           醉酒駕駛、無證駕駛或吸毒后駕駛等違法情形下交強險保險公司的賠償責任

           問:《解釋》征求意見稿關于醉酒駕駛、無證駕駛等情形下,交強險的保險公司應當承擔賠償責任的規定,在征求意見過程中曾引起過爭論,《解釋》關于這個問題的規定是否發生了變化?

           答:關于醉酒駕駛、無證駕駛、吸毒后駕駛以及被保險人故意制造交通事故的幾種違法情形,發生交通事故后交強險保險公司的責任和侵權人的責任如何承擔,在實踐中存在爭議。《解釋》征求意見過程中,有觀點認為,這幾種違法情形下保險公司不應當承擔交強險的賠償責任,否則就放縱了此類違法行為,不利于制裁侵權人,不利于提高駕駛人的注意義務。

           《解釋》未采納這種觀點,原因在于:第一,如前所述,交強險的首要功能在于對受害人的保護,因而具有安定社會的功能,而侵權人風險分散的功能則居于次要地位。因此,這些違法情形下保險公司對第三人承擔賠償責任,符合交強險制度的目的。在此意義上,前述觀點未能準確把握我國交強險的功能定位。第二,保險公司承擔賠償責任后可以向侵權人追償,并不會造成放縱違法行為人的后果。并且,保險公司的追償能力與受害人相比,顯然處于更有利的地位。更有利于實現制裁違法行為的目的。第三,由保險公司先行賠償、再對侵權人追償的處理方式更有利于實現交強險保護受害人權益、填補受害人損失的功能。如果此類違法情形下,交強險保險公司不承擔賠償責任,則顯然受害人權益的保護在不少場合將難以實現。第四,道路交通安全法第七十六條規定,機動車發生交通事故后,先由交強險的保險公司在交強險責任限額范圍內予以賠償,并未將這些違法情形排除在外。第四,機動車交通事故責任強制保險條例第二十二條雖然規定了醉酒駕駛、無證駕駛、機動車被盜搶期間肇事、被保險人故意制造交通事故等幾種違法情形下交強險保險公司僅墊付搶救費用且不賠償財產損失,但侵權責任法并未完全采納該觀點,該法第五十二條僅規定機動車被盜搶期間發生交通事故的,交強險保險公司可以免除賠償責任,只承擔墊付搶救費用的責任。這說明,侵權責任法對于其他幾種情形的評價與對機動車被盜搶期間發生交通事故情形的評價有所不同,這也是《解釋》關于這個問題規定的主要法律基礎。第五,從其他國家或地區的立法及實踐來看,例如德國、日本、韓國以及我國臺灣地區等,都采納了交強險保險公司在此類情形下先承擔賠償責任,再向侵權人追償的處理思路。

           基于上述理由,《解釋》規定,在醉酒駕駛、無證駕駛或吸毒后駕駛以及被保險人故意制造交通事故等幾種違法情形下,交強險保險公司仍應當在其責任限額范圍內承擔賠償責任,保險公司賠償后有權向侵權人追償。但是,考慮到人身損害問題在實踐中更為突出以及交強險所承擔的基本保障功能等因素,《解釋》將該規則的適用限制在“人身損害”的范圍之內。

           交強險保險公司的訴訟地位

           問:我們注意到,人民法院在審理道路交通事故損害賠償案件時,關于交強險保險公司的地位,實踐中的做法并不統一,有的將保險公司作為共同被告,有的作為第三人,《解釋》在這個問題上是如何規定的?

           答:關于道路交通事故的訴訟機制問題,前面已經提到,這也是《解釋》起草過程中的核心問題之一。《解釋》關于訴訟機制的基本目標是,在依法保障各方當事人實體權利和訴訟權利的前提下,為當事人提供具有實效性的一次性訴訟糾紛解決機制,減少當事人的訴累。

           依據上述目標,《解釋》規定,道路交通事故損害賠償案件中,交強險保險公司作為應當追加的被告參加訴訟,但如果保險公司已經作出賠償且當事人無異議的除外。作出這一規定,主要基于以下理由:第一,道路交通安全法第七十六條規定的第三人(受害人)對保險公司享有的直接請求權,決定了保險公司可以作為被告。第二,道路交通事故損害賠償案件的實體法律關系決定了應當將交強險保險公司作為共同被告。道路交通事故損害賠償案件中,可能并存三種法律關系,即第三人(受害人)與保險公司之間的保險金請求關系、第三人(受害人)基于侵權責任與侵權人之間的損害賠償關系以及侵權人(被保險人)對受害人作出賠償后被保險人與保險人的保險金請求關系。雖然從實體法律關系的角度看,第三人(受害人)對保險公司或侵權人(被保險人)的請求權可分別行使,但是在進入訴訟這一特定的場景之下,將會發生如下問題:首先,機動車是交通事故發生的參與方或原因之一,這一要件事實既是保險公司承擔賠償責任的要件事實,也是侵權人承擔侵權責任的要件事實。在訴訟中,人民法院就該要件事實的認定,存在合一確定之必要。其次,由于侵權責任是在交強險賠償之后才確定,如果不追加保險公司作為共同被告,侵權人侵權責任的范圍即無法準確認定。再次,如果不追加保險公司,在侵權人(被保險人)另行起訴保險公司的后訴中,被保險機動車是否為交通事故的參與方或原因之一仍然是重要的爭點之一,由于保險公司未參與前訴的訴訟程序,其訴訟權利也難以得到保障。第四,將交強險保險公司作為共同被告不會造成訴訟過分遲延。依據現在的技術條件,查明事故參與方機動車投保交強險的情況很容易實現,并且,客觀上,侵權人的侵權責任被保險公司所分擔,因訴訟引發的抵觸情緒、因賠償數額較大的畏難情緒會在一定程度上降低,也有利于訴訟的推進。所以,將交強險保險公司作為應當追加的共同被告有利于訴訟的迅速進行,不會造成訴訟的過分遲延。

           商業三者險保險公司的訴訟地位

           問:近年來,道路交通事故損害賠償案件中,人民群眾反映較為普遍的問題之一是訴訟程序過于繁復,受害人要獲得損害賠償,往往需要先起訴侵權人和交強險保險公司,再由受害人或被保險人另案起訴商業三者險的保險公司,訴訟成本較高。請問《解釋》在訴訟程序上有無新的規定?

           答:對于這個問題,《解釋》起草過程中給予了重點關注,并反復研究討論后,最終規定,同時投保商業三者險的,如當事人請求,人民法院應當將商業三者險的保險公司列為共同被告。該規定主要基于以下理由:一是一次性解決糾紛、減少當事人訴累的需要。司法實踐中,就受害人的損失填補問題,往往需要受害人先起訴交強險保險公司和侵權人,該訴訟確定交強險的賠償范圍和侵權人的賠償范圍后,再由被保險人(侵權人)另行起訴商業三者險保險公司,就交強險賠償范圍之外的侵權責任部分請求商業三者險保險公司賠償,此種處理模式顯然增加了當事人的訴訟負擔,將一個訴訟能夠解決的受害人的損失填補問題分為兩個訴訟解決,徒增訴累。二是商業險保險合同是以交強險賠償范圍之外的賠償責任為保險標的,換言之,只有交強險的賠償范圍確定,商業三者險的賠償范圍才確定,交強險保險公司的賠付責任和商業三者險保險公司的賠付責任具有較為緊密的關聯性。在實踐中,多數機動車的交強險和商業三者險是在一個保險公司投保,此種情形下,兩者的關聯性更為密切。并且,在案件審理過程中遵循交強險先賠償、再根據侵權責任和商業三者險合同確定保險公司的賠償責任,最后確定侵權人自己承擔的賠償責任這一順序,并不會出現法律關系過于復雜、案件難以處理、訴訟過分遲延的情況。三是根據保險法第六十五條的規定,商業三者險中的第三者在被保險人怠于請求保險金時有直接請求權。這里的“怠于”,在受害人已經起訴請求賠償而被保險人尚未請求商業三者險保險公司賠償的情況下,被保險人即處于懈怠狀態。因此,將商業三者險合并審理符合保險法的規定。四是合并審理有利于避免就相同爭點重復審理,提高訴訟效率。在商業三者險合同糾紛中,保險公司往往需要根據具體情況就侵權人(被保險人)是否承擔責任、承擔責任的范圍提出異議、行使相應的抗辯權,從而導致在商業三者險合同糾紛中,審理法院大多需要就侵權責任的范圍等問題作出判斷,容易造成就相同爭點重復審理的現象。另一方面,商業三者險的保險公司進入同一訴訟,也有利于其在該訴訟中行使合同上的抗辯權。

           當然,需要注意的是,將商業三者險保險公司作為共同被告一并處理,需要注意兩個方面的問題:一是實體法律關系上,應當依據保險法和保險合同的約定認定當事人的權利義務,這一點與交強險存在較大的差別;二是在訴訟程序上,應當特別注意保障商業三者險保險公司的訴訟權利。商業三者險保險公司一方面在侵權責任的成立與范圍、在交強險保險公司的賠償范圍等問題上與侵權人存有共同的訴訟利益,另一方面,商業三者險保險公司與侵權人(被保險人)之間也存在利益沖突,即商業三者險保險公司有權依據保險合同的約定對侵權人(被保險人)行使相應的合同權利,例如抗辯權等,兩者之間還存在著對立關系。因此,人民法院在合并處理商業三者險糾紛的程序中,應當高度重視商業三者險保險公司基于合同的實體權利,并給予這些實體權利在訴訟中的程序保障。

           就此訴訟機制來看,我們認為,既能保障各方當事人的實體權利和程序權利,又能實現糾紛的一次性解決,減少訴訟成本,體現了便民、利民原則。

           備注:

           本條例生效時間為:2012.12.21,截至2019年仍然有效

           最近更新:2018.10.16

           818彩票 www.938901.com www.1869y.com www.hg5538.com www.c22976.com www.a7892904.com www.4058hh.com www.00778q.com www.16065e.com www.00840y.com www.602434.com www.098286.com 66119193.com www.xpj222111.com www.xin888666.com www.cheng55.com www.4938z.com www.1666888.cc 1594005.com www.6137f.com www.2418k.com www.587244.com 55899p.com 162970.com i85686.com ff555j.com www.blr0088.com www.142336.com www.778879.com www.k7817.vip www.hg33397.com www.85xpj.com www.707987.com www.456333.net www.33ttz.com www.15355m.com www.374877.com 7599bb.com www.7720q.com www.72msxfpta.com www.984702.com www.cjcp600.com www.32123o.com 69111.com 79964j.com www.4212t.com www.5958115.com 9902666.com bet99331.com www.442244.com www.a0055.com www.5099ll.com www.81233c.com www.90767.com 6594xx.com gbhs33.com www.061wy.com www.kc88y.com hg22007.com df8z.com www.8899nsb.com 650661.com 496uu.com www.mk926.com www.36788s.com www.6364s.com 5309r.com vvv1915.com www.9679l.com www.138cpj.com www.gai00.com 97570c.com www.yh6776.com www.444230.com www.2373i.com 1607.com www.ck555.com www.65707m.com www.288346.com 9737cc.me www.tyc800.com www.982082.com 4448449.com www.302848.com www.81520c.com 59599w.com www.0055js.com www.c6348.com 77775309.com www.2021k.com www.gczj7.com 3846www.com 2496.com www.8313l.com www.00778r.com 30177722.com www.h83377.com 00tt8331.com wns4.net www.50064z.com 3644e.com 2021vvv.com www.jz9588.com www.308550.com 69096g.com www.8862tt.com xinpj1500.com 15a39.net www.49956t.com pj00pp.com www.z5777.com www.138908.com www.609813.com hh1088.com www.686102b.com www.loll3.com 01234kk.com www.888365q.com 2618e.com www.81a88.com www.51515l.com 2381qqq.com www.5446dd.com 50000021.com www.cp127w.com www.3890s.com 70118r.com www.808888t.com www.2109e.com 334611.com www.81608c.com 07074688.com www.5446l.com blm733.com www.28000k.com 6641m.com www.85288yh.com www.606634.com 3122h.com www.hg1369.com www.lxyl196.com 531288.com 4023f.com www.99jtb.com 3379pp.com www.kb840.com www.m80288.com 5429j.com www.b32031.com aobo665.com www.377666l.com 97799h.com www.cfcp111.com 7799sj.com www.88166z.com 51200gg.com www.0022sun.com m47479.com www.689044.com www.6807788.com www.526609.com www.hg2199.com wb8.com www.c44qq.com 7335u.com www.710868.com 00nn8331.com www.70669b.com 28288m.com www.50026r.com www.162288.cc www.550415.com zhcp57.com www.hh536.com 91019u.net c51iggd.com www.1035aa.com 2767b.com 87665c.com 8742mm.com www.954689.com 940.net www.115527v.com 38989l.com www.1389ee.com 3614a.com www.s4042.com 915310.com www.7793q.com www.h2678.com 80850r.com www.006074.com www.97655v.com www.js40123.com xinshijiylc6.com www.86333f.com 42428822.com www.379969.com www.661666.com 3667yh.com www.siji06.com www.hjdc051.vip 2595a.com www.339752.com www.62778833.com www.w12111.com 7686q.com 34512.com www.wns123h.com www.i32126.cc www.126509.com www.04567j.com 70118b.com www.06czj.com www.12007.com www.106537.com www.tyc357.com 9912304.com www.50pay.cc www.yh391.com 69443399.com www.22270.com www.0820.com www.365109i.com 2013055.com www.950185.com hg5588o.com 655661155.com www.86267l.com www.04567u.com www.110022.com 123444.com 80060202.com www.396990.com www.sbet567.net 3679pp.com www.595953.com www.6646.com www.63877d.com 2767f.com 35yy.vip www.35155q.com www.89677r.com www.j32126.cc 256777d.com www.xb88tt.com www.508555.com tt6825.com 2546g.com www.4189d.com www.1861222.com www.sun5507.com xhtd1634.com 256777d.com www.gyfc1.com www.8473d.com 316q.cc 23800w.com www.66332f.com www.v6060.com y14666.com 4869822.com www.351957.com www.ba505.com www.99828.com aa8bb8.com 7894.com 3659008.vip www.61655u.com www.890413.com www.88801.com www.7720q.com 11ee8331.com 4632233.com www.588767.com www.514611.com www.22770168.com 4488a.com 2767.com 550111t.com www.219553.com www.www-26499.com www.32666q.com www.jinshagg.com hkmh11.com 77605i.com www.50080f.com www.18690a.com www.9170106.com www.10340.com www.1116358.com www.221777.com 001dyj.com bet577z.com www.083015.com www.5958127.com www.85016.com www.ylhg3838.com www.lfg222.com 4255vvv.com j3.cc 3122ee.com www.917963.com www.hczx7.com www.980221.com www.751898.com www.bwinyz12.com www.37728.com www.3833ww.com www.448868.com www.hg68111.com www.330099f.com www.5049w.com www.0098.cc jlshckj.com 66458h.com 8159nn.cc hg99957.com 1442.com 6600mmmm 99995156.com www.766411.com 33382e.com 55818k.com 1343.com www.688558.com www.88166b.com www.203519.com 4433vn77.com www.9685.com www.cn365m.com www.97828u.vip www.533574.com www.570041.com www.60886x.com www.37377i.com www.h2894.com www.60123y.com www.hf5887.com 66094466.com 44hh8331.com www.jjjj22222.com www.957004.com www.77803t.com www.tyc056.com www.1429c1.com www.7036000.com www.83993q.com www.809216.com www.89894e.com 08119.net 005873.com 5309.com www.hg5878.com www.858571.com www.10340.com www.44pjjt.com www.1035i.com P35zz.com 00773k.com 3301855.com 3078w.com www.882589.com www.668cp22.com www.07679m.com www.15355g.com www.53531.cc 39199k.com 08778n.com 61329911.com www.568000.com www.39500s.com ss3405.com i1915i.com a2306.com www.k9478.com www.1855ff.com 01234iii.com 444p1.cc www.10hga.com www.26299i.com 11422n.com 8538o.com www.221777.com www.js99938.com www.2875c.com 38820000.com 3456789.net www.cjcp456.com www.77802q.com 0885r.com dh4005.com www.yh201422.vip www.ck9595.com 2247r.com 588eee.cc www.28168.com www.112669.com feicai0759.com www.330099y.com www.93919f.com www.978351.com 500000531.com 80850kk.com www.xpj130.com www.78949j.com 1434e.com www.hg2809.com www.97655s.com www.098303.com 7945mm.com www.2737006.com www.43818f.com 39990011.com www.q32126.cc www.79095d.com www.0066xpj.net www.6832k.com 66136xpj.com www.55228b.com 7240c.com 3834222.com www.d32031.com 8899vn77.com www.93919f.com 155333.com www.7720x.com www.yh33566.com www.5086d.com c72555.com www.00217g.com www.67258c.com 1305777.com uc07.cc www.4923m.com 3473e.com www.29980044.net yataibet5.com www.1301122.com www.53900d.com vip9649.com www.7249i.com www.605366.com www.2078l.com www.813770.com www.220875.com www.xpj7747.net www.546477.com 8790n.com www.718322.com www.653506.com www.399190.com www.81849l.com www.62118g.com ylzz2220.com www.50052p.com 3640jj.com www.07679w.com 1422.com www.e92776.com 500000813.com www.w603.com www.c44nn.com 6446vip.com www.hgdc500.com 3868oo.cc www.88325x.com xpj5003.com www.2894.com www.7669e.net www.50064i.com www.mgdc46.com 1294b.com www.tyc131.com b73.vip www.985jc.com www.10133c.com 8547mm.com www.01411.cc www.569380.com www.00618x.com www.257630.com www.a3a999.cc www.096610.com www.06400.com www.dfs997.com www.040425.com www.kk55826.com hy846.com www.c6127.com www.pj663388.com 365vip00.win 20778866.com www.33031.cc www.v58.me www.6248j.com www.369965.com www.509029.com 983888p.com www.4323m.com www.006084.com 01234d.com www.48330r.com j1504.com 08058888.com www.8039n.com www.o30226.com 33382a.com www.504133.com www.w84r.com 8742aa.com www.375951.com www.23579d.com www.jh829.com 61329999.com www.c760.vip www.961826.com www.pj8780.com 35222uu.com www.589544.com www.319393a.com 5337788.com www.307075.com www.tqdc555.com lehu1013.com 5000008059.com www.06820r.com www.554198.com www.00yh765.com www.193195.com www.6889797.com www.56520b.com 51133kk.com www.982pk.com www.91gwc.com www.483828.com 2546s.com www.15144.com 26668n.com ca8033.com 7726nnn.com www.igcp2.com www.99788g.com www.68365c.com www.65358.com 2934.com 56988f.vip 3552g.com vns55545.com 3mgmqqq.com 55797r.com www.950633.com www.ag3344.com www.0612h.com www.15365z.com www.1348-4.com www.0011152.com www.h509.com www.902488.com www.7334d.com www.cntwsm.com www.326tk.com www.6888tm.com www.xpj1506.com www.759696.com www.tbet899.com www.26y26.com www.47272x.com www.63877c.com www.63877u.com www.55826rr.com www.1429h9.com www.04567u.com www.12345603.cc www.hbao5.com www.3658766.com www.76773.com www.60886i.com www.98msxfpt4.com www.69567q.com www.065wy.com www.566217.com 6076.com 1259e.com www.829797d.com www.ya130.com k00351.com www.357803.com nnn40033.com 5855jj.com www.04567n.com www.4447758.com www.775740.com 4647p.com www.hg8197.com www.3066.com 08159c.com www.622206.com www.137651.com www.2846t.com www.ykylc02.com 30178877.com www.50026d.com 9895t.com www.99788q.com 4488bbb.com www.383335.com 889vip.net www.55526d.com hg10n.com www.808888d.com www.61655n.com 8569811w.com www.631279.com www.8494v.com www.717885.com www.o168a.com www.500yf.com www.pj8858.com www.055h.cc www.hg3388.org www.917787.com 2359922.com www.356062.com 88850pp.com www.f69096.com 5853.com www.813016.com vns00bb.com www.1434y.com dzj002.com www.85330.com 88332007.com www.349229.com 6fll8.com www.012115.com 00774vv.com www.9818k.cc www.hg8059.com 0152.com www.99677d.com yhyunnan.vip www.js38678.com 3467n.com www.6665ylg.com 144258.com www.130256.com 5443gg.com www.900122.com www.0860b.com 7945yy.com www.37111m.com 472709.com www.91779b.com 54146688.com www.913gc.com www.bet365609.com www.76520v.com www.bh11234.com www.293788.com www.4938k.com 2820q.com www.9822ae.com 3568rr.com www.374317.com 04666m.com www.bet353655.com www.0555hg.com www.022n.cc pppp0066.com 7733vn77.com www.20899.com www.230967.com 0638.com www.65719.cc www.4467111.com bowang22.com www.840689.com 866666q.com www.989447.com www.e23012.com 8538j.com www.c53889.com 58w88.vip www.03gcw.com www.20178548.com rr1915.com www.gczj7.com www.jbb08.net 00xx8332.com www.4058xx.com 2677www.com 3552c.com www.746441.com yuhe.in www.84499a.com www.698300.com www.954321a.com 5456o.com lll0055.com www.1116yl.com www.4107z.com bm1396.cc www.52062w.com www.76543t.com www.43131l.com www.535.cc www.c558.cc www.lj559.com 9149j.com 4812333.com www.1168n.com www.5599365.com 35222nn.com www.243552.com www.8582bb.com www.65358.com 5856q.com www.50052u.com www.14341434.com www.678688.com 9659a.com 2224661.com www.q2894.com www.330099e.com 6261m.com www.36586666.com www.115203.com i32689.net 131j.net sxlwl.net www.88801.com www.js253.com 4774t.com 0805f.com www.1555hc.com www.4196n.com www.77537g.com mr007.com www.587344.com www.sha3111.com www.158msc.com www.81866m.com 69448866.com www.99677t.com www.tc5551.com 294650.com 5004qqq.com www.07163v.com www.990909.com 97q.com 2595m.com www.218292.com www.5049w.com 9649q.com www.391146.com www.dzcp4444.com www.87680c.com 8977uu.com xpj-3730.com www.156689.com www.7793n.com www.388581.com www.9289988.com www.mgm8699.com 15876.vip 6556z.com www.544141.com www.6539w.com www.93919a.com www.vns998.com vns8e.com www.037211.com www.zfcp3.com www.5958113.com www.bwin980.co www.8494l.com 70016.com www.506921.com www.0096ff.com www.799666t.com www.hg83555.com 4340y.com 00778t.com 50000021.com 808988w.com www.506237.com www.2848ddd.com www.5377msc.com www.9313333.com 8290h.com blr01.vip ag80.vip www.805462.com www.3890k.com www.00840a.com www.ts055.com www.99048.com www.7380m.com www.2373u.com www.900406.com 9737bb.me 6446vip.com yun2888.com p67890.com www.wn0001.com www.7669mm.com www.8313w.com www.ba503.com www.lqc4.com 78112211.com 168cp-l.com 76886p.com 3678y.com 37570p.com www.ojinsha.com www.2302325.com www.xj6009.com www.990707.com ysb95.com www.hg130.com www.83993u.com www.1005cm-11sadfadssdxczfvadsfasdfasdcac.com www.153918.com www.hq597.com ddcp33.com www.88166n.com 58222cc.com www.203163.com 15a32.net bcylc7.com www.c44hh.com www.209558.com www.32666l.com www.hg3388.tw 22gg8332.com wxyxqy.com 1665pp.com jinguan2255.com 7742uu.com 4018h.com 3640.vip xpj888.com 55818n.com www.1434s.com 21866d.com jl22222.com www.bet73w.com h14666.com www.xpj8808.com www.3643d.com www.x22365.com 2458.com 444000s.com www.3459e.com 496vv.com 08159b.com 6943300.com 4488uu.com www.8814b8.com www.4156.com www.974091.com 5004oo.com 6118v.com yin3333.com www.jd8866.com 838388b.com www.55060e.com www.36677a.com 2190q.com www.810917.com www.qmkl2.com hg10i.com www.pujing65.com www.7172211.com www.3467o.com www.cp7836.com www.yh8333.com www.546868.com www.43788.com 288339.com www.89599v.com www.686102a.com 6487eee.com www.789583.com so8888.cc www.00772b.com www.52062r.com 51133oo.com www.88854.com 7742zz.com 2373g.com www.c5986.com www.qian00.com www.301823.com www.27363r.com 38820055.com 61325577.com www.102ak.com www.07078006.com yin1022.com www.23636h.com www.773456.com 2566h1.com www.9552168.com 73999u.com 5443p.com 99151w.com www.tw8888.net 365w.net 3846u.com www.12162.com c83b784w.com www.9763333.com 9030c.com 8905z.com www.7435r.com 435796.com www.j85757.com www.hg091.com www.js89y.vip www.641277.com www.186379.com o21148.com yh66.app www.1434c.com www.230757.com 2443.com 3122s2.com www.88807t.com www.yiyao12.com www.89677m.com www.36166q.com 3045533.com 6118o.com www.56733k.com 69445566.com www.49981k.com www.3726.com www.401273.com x4444.com www.86267l.com www.34788n.com 5598510.com 2306r.com www.pj05.com 9339999e.com www.3032mm.com 99111dd.com 112z.net 2214qq.com www.q063801.com 1654tt.com dafa888.com 2934m.com 3890.com 58222bb.com www.hn58qp.com 808cp.org www.025938.com 56787uu.com www.22503.cc www.7893.cc 11005f.com www.091899.com man476.com www.870000.com 3122s.com www.890413.com www.848777e.com www.zb615.com www.974088.com 4518.com www.303717.com www.4996yx.com www.js629.com viv.qipai78.net www.50052e.com www.vns2018.xyz ff555e.com www.86267a.com www.g32031.com www.333222n.com 500000519.com www.66653r.com www.700y.com 2013880.com www.d00066.com 22993882.com www.8884hj.com www.50064b.com 9149l.com www.188tyc.com www.4331i.com www.776511.com 2789801.com www.hg8870.com www.98698v.com www.81608c.com www.629683.com 30007j.com 8381nn.com www.4938w.com www.96386c.com 6830d.com b667766.com www.x69096.com www.096386.com 4340j.com www.hg701n.com www.704904.com www.646880.com 4022y.com www.1880204.com www.57800y.com www.64566d.com www.50080h.com blhvip66.com www.8473t.com www.001537.com 30006f.com www.32678.cc 11kk8331.com www.hg9935.com www.3416s.com 8030i.com www.30765.com www.69jsjs.com www.178192.com 2078y.com www.75600x.com www.493306.com yiqunhs.com www.882235y.com www.hg33397.com www.037211.com 36408855.com www.3983184.com www.621431.com 444000s.com www.kelake22.com www.864876.com 3534n.com www.yh8426.com www.sj52088.com www.60108r.com 85698n.com www.hg5867.com www.53900k.com 377633.com www.pj1422.com www.21202i.com c53.net www.xb0025.com www.189999a.com 555666.com www.cp505c.com 66300vip34.com yth206.net www.00778e.com www.394577.com 60114.net www.js403.com www.9818i.cc www.yh04567.com www.3036222.com 7616.net www.38001.com www.9928o.com 8015r.com www.85886.la www.5446xx.com www.138037.com 2543002.com www.www-84507.com www.hg5588.net www.7025g.com www.738126.com 30019n.com www.a773776.com www.68cc3.com www.xpj8856.com 22753.com www.10377.com 131ii.net www.117809.com www.648211e.com www.js89d.vip www.85770h.com www.43131q.com www.689744.com www.919725.com www.65066hh.com www.zb933.com www.333222v.com www.c4042.com hg56977.com www.ts00888.com www.msc83.com swin8.com www.d83377.com www.0343o.com www.80065u.com 50022277.com www.7720u.com www.66710.cc www.j4737.com www.33678oo.com www.33588o.com 2247z.com www.9737pp.com www.34788e.com www.223456w.com www.le96.com 35252m.com www.3zq04.com 500000571.com www.ag0234.com www.424988.com www.7720u.com www.901397.com 52599.com www.3a332.com www.2350r.com 22uu8331.com www.755901.com 7276996.com www.u3410.com 2381f.com www.2945g.com www.106235.com www.g27229.com www.52072b.com www.5860n.com www.809387.com 500000516.com www.883399c.com www.7886262.com hg1044.com www.37377j.com 4632233.com www.8888855555.com www.932669.com 73055t.com 500000431.com www.js99938.com 4018ww.com www.0077jj.com www.608389.com jjttj.com www.1www.333777j.com b7306.com www.448246.com e1915.com www.lc99dd.com www.558363.com www.an6988.com www.hb858.com shen5544.com www.6482b.com 9949i.com www.56bet365.cc www.689797.com 2941122.com www.89677n.com 98955x.com www.88325t.com 8988HH.com www.7366003.com 2595o.com www.751cp11.com 168c5.com www.yh67.net 37688k.com www.1754u.com 647768.com www.07679c.com www.330297.com www.vns9928.com www.609713.com www.55scweb.com www.508533.com www.77ff940.com www.50788u.com www.1869b.com www.606255.com 1728862.com www.222xm.cc www.408409.com 9498.com www.50052t.com 55984h.com www.hm3988.com www.hg3598.com www.330265.com tt00558.com www.ag99365.com 55967f.com www.86267g.com a757011.com www.8039y.com www.8494i.com www.xb8844.com r4212.com www.wns33.me 61999.com www.5446b.com ry7722.com www.1100ra8.com 8547ii.com www.66621q.com 3169o.com www.g3065.com hg999333q.com 9339999e.com 4288d.com www.9679k.com www.sb5502.com www.473783.com www.110879.com bbs500.com www.f2894.com www.662517.com www.9996mm.com www.xn016.com www.19k0048.com www.ba507.com www.sun5655.com 4508kk.com 888898.cc 500000816.com ky877.com 00kk8332.com www.996963.com 25295bb.com 1597.com www.pjhubei.com 8827zz.com gc900.com 867720.com www.03365g.com 11ii8331.com www.huangma22.com 2060044.com www.4102g.com 68228v.com www.hc2788.com 50067q.com www.fcyl3.com 32126a.net www.033033h.com www.6364y.com 3122r.com www.xpj916.com 4590x.com www.zfcp6.com zhcp12.com www.188926.com www.0477msc.com 2247tt.com www.731651.com 5429u.com www.055x.cc 1479e.com www.163cp1.cc www.xpj7233.com www.202374.com www.092365.com bojue02.com www.ggq.99233q.com 2324.com 7744ooo.com www.006091.com 3405j.com www.50074j.com 9506f.com www.89979.cc www.737770.com www.5854f.cc www.81608l.com oo2649.com www.50054y.com www.h7788o.com judingbo6.com www.50999.com 2224001.com www.51331c.com www.sky3333.com www.hjin9.com www.799849.com www.alpk88.com www.djcp007.com 26668t.com www.444510.com www.834546.com www.99677t.com www.79500k.com www.am1818.cc www.amjs9.com www.hg287.com www.880478.com 4488ggg.com www.50051b.com www.bet8300.com 1705o.com www.5446ll.com 3435y.com www.yz7706.com 1594005.com 5598510.com www.33678cc.com 08199.com www.599749.com www.3332hg.com www.50064a.com www.2945m.com 2997705.com www.56011p.com 9366.com 248301.com www.n32939.com 32126s.net dh145.com www.966943.com www.hg8547.com www.196052.com www.27363.com 53059.com www.4323l.com www.ylg0099.com 234916.com www.c72.com 61329911.com hg96.com www.901397.com www.9388hg.com rf036.com www.417920.com 7811mm.com bwin8r.com www.74j.com www.hg97hg.com pj88oo.com www.3846c.com www.777789pj.com 22tt8332.com ylzz577.com www.87668q.com www.3335544.com 56787zz.com www.0270f.com www.607335.com 00229193.com www.699494.com www.58665o.com lc99r.com www.3416i.com www.21884.com www.295002.com www.840689.com 6150m.com www.h1765.com 3178ss.com www.pj8458.com x33q.vip www.5550105.com www.752suncity.com www.c6097.com 3245g.com www.168339.com www.vns6166.com www.550021k.com 11oo8332.com www.950596.com 3522w.cc www.914901.com 87965zz.com www.4058b.com 56987jj.com www.cp701.vip 168c7.com www.055520.cc hg33382.com www.3846y.com www.626by.com jidu22.com 78666t.com www.585299.com www.2350w.com 4289w.com 131o.net www.8577g.cc 3978.com www.6939t.com 0805z.com www.pj6667.com www.v6789.com www.762933.com 500000598.com www.50080x.com 3559b.com www.amdwc.net www.h3065.com www.wns22.me 1389yy.com www.34311.com 691 3434eee.com www.pjbet3388.com www.36829.com 6868qq.cc www.66664400.com www.52072j.com 9737.com aa33337.com www.2091p.com 84494499.com www.399146.com www.fg9909.com www.liuhediguo.com 5281999.c0m www.500231.com www.89155444.com www.04567l.com vipvip1111.com 060ddd.com www.2109f.com www.995n.net 38989b.com www.15355q.com 61653.com www.86339x.com www.68666d.com 1654xx.com www.hld22.com www.11tyc.com www.3643g.com vipvip6666.com www.299058.com www.33074.com www.9846k.com 1294z.com www.50052s.com www.xpj3200.com yy7742.com www.755705.com www.bet63i.com www.25673a.com 0241b.com feicai0812.com www.15199.cc www.771246.com www.3a331.com www.ylg4567.com jjj67890.com 2709r.com www.375769.com www.575477.com js5657.com 7744mmm.com www.93gj02.com www.xg536.com wns3.net wnsr8813.com m0007.com 4080.com www.292866.com www.20000.cc www.xpj8118.com www.65581.com 3178jj.com 0015ww.com www.841077.com www.55885c.com www.2021p.com www.668hyc.com 37688x.com yd91.com 5855mm.com www.444081.com www.05088.com www.0759563.com i35151.com www.99638b.com 506374.com 5099qq.com www.905881.com 2017dh.com www.78949u.com www.yl0399.com 8522ffff.com www.3890i.com www.10999r.com z3405.com www.7434b.com www.4107g.com 61789y.com www.852699.com www.ra017.com www.16181c.com www.am4088.com hkmh.biz 5003rr.com www.861150.com www.44118u.com www.hg7841.com www.1869k.com 4812h.com www.549009.com s08199.com 2306m.com www.50051k.com www.673888j.com 2381u.com www.e27229.com 50028855.com 30170077.com 58802o.com 55ww8331.com pc0428.com www.305995.com www.5522v.cc 500000975.com 23233v.com www.858899.com www.66907.cc www.258768.com www.gai00.com www.caipiao88a.com www.50026r.com www.41hd.com www.71071n.com 996622rr.com ms38648kk.cc feicai0756.com www.js50b.com www.77114v.com 2851q.com 22117l.com www.235035.com www.766859.com www.c2798.com www.ck5589.com www.32666v.com 3066uuu.com www.4520011.com www.cc55826.com www.5678655.com 3156ggg.com 3878722.com 4340m.com e62365.com 3435m.com www.444019.com www.7256.com www.486.cc www.8350.vip www.666xm.cc www.038909.com 57157j.com www.33112a.com www.4331i.com www.8473r.com www.yy918.com www.bg999222.com www.1000suncity.com www.61040.cc ylg56789.com www.bmw8003.com www.58665y.com www.49487.com www.311sunbet.com www.60688store.com www.agg8887.com www.dhy0707.com 78111177.com www.yhxizang.vip www.5966ppp.com www.88c07.com www.hg77009.com www.4442558.com 263377.com 8036nn.com www.yh765111.com 667766z.com feicai0511.com www.652918.com www.775720.com www.512411.com www.81520l.com www.71399b.com www.18kpl.com www.99113o.com www.hg8059.com www.21050022.com www.881389.com www.hg1996.cc www.fcd666.com 2127qq.com www.6832w.com www.565560.com www.dggcp100.com www.179101.com www.js69.com www.jcai1.com www.235387.com 3559gggg.com 748o.com xpjbk3.com 5443p.com www.29178a.com www.327536.com www.50024g.com 4255cc.com www.vn676.com www.538950.com www.68682g.com www.001170.com www.28000h.com www.5446f.com www.88000xpj.com vipy15.com www.535083.com www.443558.com www.353303.com www.7435s.com www.js55567.com www.www-hg127.com www.3236588.com www.wns66.me www.fbs6.com www.399555.com 64111m.com mmmm4488.com www.2288078.com 8036v.com 11ee8332.com www.8582ww.com www.y1155.com 3304ff.com 29977.com 8547kk.com 6403.com 2148.com 7742cc.com 0747ww.com www.44166.com www.2846g.com www.hg8056.com www.7025i.com www.2078i.com pp01234.com www.4645555.com www.jsc2018.com www.hg098765.com www.hx2088.com www.106569.com www.73736e.com www.196880.com www.v1028.com www.9737ww.com www.bwinyz31.com www.34788h.com www.c9335.com www.66376h.com www.656270.com www.978231.com 4221999.com www.m4042.com www.1389m.com www.r948r.com www.cr677.net www.b30666.com www.25688o.com www.hqcp3.com www.483770.com 022573.com k1458.com 3404d.cc 67877o.com 90856r.com www.vns6985.com www.223456r.com www.js888200.com www.l63568.com www.bet63j.com www.367199.com www.88yh21.com www.b773776.com www.551475.com www.106326.com 01234pp.com so11.cc 4018x.com 5589.cc www.ylg09.com www.yy085.com www.5566bifa.com www.878zf.com www.99552yy.com www.hx6606.com www.165090.com 86688092.com y3405.com www.bg999333.com www.055260.com www.0088psb.com www.33997j.com www.708382.com 5350k.com 33382n.com www.www8181msc.com www.55526r.com www.2221188.com www.8473p.com www.3890l.com 22117i.com ule607.com 26668d.com www.r32126.cc 8898111.com www.vns8489.com www.65581.com www.hg8hh.com www.294218.com www.757q.com 3405s.com 8181394.com 68742.com 11ee8332.com www.j833.com www.f80288.com www.sytg8.com 99909p.com 7k7k.com www.3459z.com www.hjcp1.com www.37377u.com www.33588q.com www.80065d.com www.210715.com 2381a.com 88807g.com www.mh3888.com www.ssc8871.com www.97828p.vip www.zcwf0.com www.129177.com 9933vn77.com www.06797x.com www.4996tl.com www.kj07.com www.26878a.com 1888860.com 642223.com 9895h.com www.hg8907.com www.4521u.com www.cp3.xyz 23800p.com 66681.com www.hg5588.net www.hg8483.com ff555j.com www.77801o.com www.4996yx.com www.hz444.com www.3002229.com www.yifa325.com www.682021.com www.330831.com www.234259.com 1227019.com www.67797f.com www.55526k.com www.89677o.com www.39cp.cc P36.com www.35530.com www.458828.com www.9941331.com www.653263.com www.399150.com 7249p.com 3641.com www.69567e.com www.5095t.com 73055v.com bs112233.com www.jy878.com www.3775g.com www.549377.com www.92092.cc www.kj222888.com 5443o.com 36401199.com www.r3065.com www.99094.com www.755901.com bet28u.com 00048s.com www.hp5868.com www.50052q.com 33pp8331.com 51133oo.com www.91233v.com 3467u.am www.9187.com 86226n.com laohu88.vip www.1133hg.com www.658300.com www.692918.com tyc22456.com www.wnsr838.com www.33112211.com 32126p.net hg999333o.com www.4107v.com www.pj56ii.com www.75538a.com 9679b.com www.572444.com www.8473z.com www.799666aa.com 8522eeee.com www.4996bj.com www.ya022.com 54141166.com www.456qqq.com www.2208553.com www.234276.com mmm01234.com www.1500777.com www.50052a.com 58222a.com 99111.com www.hj358.com www.79500e.com www.x777678.com 5956988.com s7742.com www.32126a.net www.00772g.com www.799666t.com www.c69096.com www.236380.com 2997771.com agg0606.com www.11ledian11.cc www.8839q.com 28288nn.com www.hg3499.com www.9187g.com www.295570.com 222x2.com www.amyh9888.com www.703035.com 37688l.com 7720i.com www.111hg1115.com www.6769x.com 23233p.com www.hg10567.com www.5647ii.com 3089u.com 56787uu.com www.991882.com www.hr1833.com www.77210f.com www.636550.com ee2205.com 74668.com www.98698x.com www.063552.com 33599jj.com www.hx3386.com www.hx6694.com 22ll145.com www.66166s.com www.11260.cc 3467c.com www.09527w.com www.3933w.cc 61323300.com www.66509.cc 7744eee.com www.535901.com www.65707y.com 2455i.com 7055000.com www.43389.com qpby2233.com www.js89v.vip www.66238.com ky877.com www.25288b.com 33bwi.com www.ampj3435.com www.dzcp2222.com 8449bb.com www.flff4.com www.40288n.com www.330099m.com 5168ee.cc dfs.cc www.889601.com b2306.com www.403289.com www.y6094.com www.88837p.com 8381oo.com www.87668m.com www.542suncity.com a2894.com www.55885o.com www.js8858.com www.7779833.com 777659111.com www.191059.com www.hg702.com www.66654666.com feicai0479.com 88p88.vip zz180.com www.91779w.com www.b2229b.com 159194.com www.680780.com www.dhy0707.com www.649770.com www.k63568.com www.7415a.com 553322GG.com spj09.net www.dalubet365.com www.27363a.com www.4759tt.com aa67890.com www.316083.com www.n7764.com www.js466.com 35222hh.com 748557.com www.202812.com www.60886b.com 118184.com 20176699.com www.80075m.com www.8582hh.com 5443aa.com www.6033q.com x8519.com www.681182.com 01234ggg.com 2018bet33.com www.yun505.com 9339999t.com www.021067.com www.50999l.com www.532858.com 4675j.com www.196203.com www.i94600.com www.68277222.com www.beb288.com 22291166.com www.983480.com www.627012.com www.655666f.com www.343918.com www.66930011.com www.636121.com www.3643r.com dd3189.com www.vt34.com www.u063801.com www.63877a.com v22999.com www.04567k.com www.25688o.com www.pj5902.com 99559193.com www.88325y.com 50020033.com 3559jjjj.com www.886884.com 3178jj.com www.966829.com www.hg0360.com 00048g.com www.3066hh.com www.8655msc.com 1213622.com www.49956p.com www.67297.com www.126kc.com www.56655w.com 7570.com 87578004.xyz www.372477.com www.172270.com 3mgmqqq.com www.hv99365.com www.0235tt.com 019dh.com www.3398733.com www.9999304.com www.163734.com www.t69096.com h01234.com www.574577.com www.xb0027.com js551.com www.638262.com www.bb2229.com 83378i.com www.9818h.cc www.cn365k.com 55797g.com www.792587.com www.tyc2633.com m95510.com 061.com www.a98886.com 57157u.com www.xj112233.com www.06820v.com 1213lll.com www.377291.com www.4996hb.com 9339999m.com www.hg8069.com 13222x.com www.661526.com www.960023.com www.362234.com 4152.com www.314213.com www.pj5757.com 28839s.com www.295570.com www.bet3651687.com hg0698.com 7599uu.com www.5854j.cc www.56011w.com 39830.com 28288n.com www.fan03.com v9966.com 9995a.cc 9068t.com www.912594.com www.klcp005.com oo2649.com 2897.com www.cp8015.cc www.700hm.com www.t22365.com yphbuy.com www.f72.com 61324455.com 88851v.com 8757067.com www.77qxc.com www.20180077.com 65561122.com www.364077.com www.8828229.com www.5146z4.com www.1429h9.com www.3983112.com 99589dd.net 0152.com 4647f.com www.936317.com pjhainan.com fh801.com 15f8.net 08159y.com www.707wb.com www.7737dd.com www.pj3390.com 99w99.vip 01885b.com www.4828668.com js802hd.com 4647i.com 0033y.cc www.912199.com www.1754o.com www.xpj3398.com 4441779.com www.599642.com www.3005.am www.7240t.com www.9895g.com www.p9478.com 00kk8332.com 5804i.com www.61233u.com www.809182.com www.87668k.com www.sx1800.com www.pjshandong.com 173203.com 111000rr.com www.0058c.com www.3775s.com www.b2894.com www.jjjj006.com www.boma0199.com www.hg9951.com xpj893.com www.0270l.com www.377666l.com www.77537b.com www.hg6789.com 33382u.com www.068651.com www.32031p.com www.80651a.com www.bf855.com www.118428.com www.54968f.com www.13633.com www.788jyh.com jc3122.com 4809s.com www.91779h.com www.7830p.com www.766649.com www.hwx688.com www.aa.1100914.com www.h7788t.com 0011bc.com 5m412.com w7742.com www.68993232.com www.hf5880.com www.cr677.com www.00618i.com www.hg10979.com 11oo8332.com 7892.com 33382l.com 69444477.com www.068617.com www.7714k.com www.7225d.com www.p22365.com 22098b.com 65561199.com a8381.com 8381ll.com 35252t.com 66287k.com 99151x.com www.95msc.com www.098842.com www.77731b.com www.v063801.com www.588vip.top www.lg36.com v508.com 192160.com 7003822.com www.xpj1570.com www.3331js.com www.255837.com www.jz5777.com www.x2894.com www.371t.cc www.61233e.com 9539l.com 66betbet365.com 52688x.com 08159h.com 4633366.com www.698774.com www.js403.com www.k7764.com www.771746.com 02365.cc qqq7570.com 44436588.com www.850750.com www.38345i.com www.hg0298.com www.523780.com 36404433.com www.1859005.com www.2021w.com www.50732c.com www.hy5755.com www.606920.com gamelyd.com 2490w.com 572755g.com www.cn0013.com www.48330n.com www.3479g.com 496vv.com 61665.com 3434c.com www.44xpjdc.com www.1200msc.com www.hg33397.com www.c6378.com 2698s.com anhourofshortstories.com 80892ss.com www.seqhi.com www.xpj556677.com www.50989h.com www.622989.com 36403355.com www.4759mm.com www.436bbb.com www.xinyc2.com x088088.com www.43434688.com www.231477.com www.5953688.com 3775f.com 11005f.com i08199.com 69445599.com www.hg62228.com 5446hh.com www.32126b.net www.58908b.com www.9155k.com 2546g.com 8159g.cc www.8473c.com www.983888.com 22668448.com www.330099c.com www.4923o.com 21866f.com le888w.com www.1596f.com www.52072y.com www.183572.com dgd0000.com www.28758e.com www.4446ccc.com www.70wb.top v2894.com 5002ttt.com www.cn365f.com www.hm3988.com le888d.com www.ao699.com www.30350k.com www.81520b.com www.223805.com 36504w.com www.848777a.com www.33598v.com 37570d.com www.792074.com www.580896.com 3788ff.com www.299366.com www.0014z.com 01234ii.com www.0967111.com www.2y933.com www.w984.com ccc4165.com www.hg1137.com www.1033.app 18438555.com www.435511.com www.729019.com h51335.net www.5777933.com www.939781.com 0419y.com www.hg2425.com www.371d.cc 86688098.com www.betqam.com www.99638p.com hg9188.com www.3157h.com www.cp718.vip 1592h.com www.14900a.com www.yi816.com s40033.com www.2018fh.com ctxcp456.com www.797009.com www.369888a.com 54241133.com www.77658zz.com www.550116.com 4165l.com www.sscb3.com zhcpaa.com www.5604q.com www.959079.com 8988j.com www.365044.bet 7599vv.com www.flb0033.com www.60123s.com pj88488.com www.3983139.com www.5086s.com 315656.com www.566733.com 3121ww.com www.xpj654.com www.391411.com 07599g.com www.0601q.com 214.net www.184897.com www.liuguan000.com www.900671.com www.862455.com www.38200q.com www.zfcp6.com laok1188.com www.055.la 3845.com www.7239m.com 91019.com www.c27229.com www.cp7777p.com www.7830l.com www.340477.com www.8694s.com www.66652b.com js8800.com www.50054t.com 3522a.vip www.708282.com 66300vip19.com www.72265i.com 30007x.com www.66146.net www.351781.com www.10ff8.com www.ya248.com 3225.com www.802837.com www.515xpj.com www.60007f.com www.4694v.com 6396g.com www.04bet8.com 80031122.com www.55526x.com www.52072e.com www.336suncity.com www.320660.com www.0151u.com www.126438.com 88850gg.com www.sytg6.com www.www8181sun.com www.411515.com www.byd001.com www.273092.com www.9679h.com 59889r.com www.9949r.com 2546a.com www.033033e.com www.606510.com www.88807p.com www.369071.com www.895095.com 59522w.com www.g44c.com 3522qq.cc www.80075w.com x48o.com www.029781.com www.4107t.com 61329922.com www.1754y.com 6245o.com www.6611e.cc www.hg353.net 35442444.com www.2875n.com 2848aaa.com www.07163x.com 61328822.com www.39500a.com www.872878.com 0343.com www.rfdc01.com 7610.com 8015z.com www.flb902.com 2381tt.com www.ct8866.com www.655666h.com 2934f.com www.73990r.com 6320666.com www.904830.com www.775412.com 93996c.com www.456137.net www.pj8117.com www.541811.com www.6707555.com mi789.vip www.2221103.com www.9996vv.com 69443300.com www.ya2019r.com 2127x.com www.862870.com www.hg8993.com yh888.com www.zzyl64.com www.e22365.com 1137.com www.160913.com www.40566.com hjcp3.com www.00840s.com 5004hhh.com www.8645003.com ma76.com 79964w.com www.69567c.com 9539f.com www.lqc2.com www.06387733.com 59599x.com www.9646v.com 5446yy.com www.az0908.com www.jjjj009.com am2020.cc 80878n.com www.888977.com www.yyhbet9.com shen5522.com 26444d.com www.7714w.com www.38200a.com 73055o.com www.cn365p.com www.pjshanghai.com 3089s.com www.bet365gf.co www.5888868.com 80850ii.com www.356776.com www.8866gvb.com yk105.com xpj90618.com www.235925.com www.490806.com www.88807q.com 87965tt.com 667766z.com www.50732k.com www.vns6601.com 44332007.com mm5144.com www.66ckb.com www.h32939.com 500000951.com 14140524.com ylzz8.cc www.2109z.com www.jjjj44444.com 3640w.com www.234287.com www.198a56.com www.kzcs71.com 3844y.com 8036tt.com www.943977.com www.56011d.com www.ven2222.com 08575.com www.55238g.com www.d456x.com www.hg5455.com 3189j.com www.c9661.com www.bet63t.com www.hg358.com 1443f.com www.565121.com www.g80288.com www.wnsr280.com 3775.com 9986.com 55977.com www.lqc5.com www.fcff8.com www.84499d.com www.23636.com 3121x.com 76886.com www.106056.com www.75850.cc www.16878a.com www.c747.com www.zr918.com 6118r.com 87965ii.com www.788151.com www.60886n.com www.87p333.com www.pj3364.com 4116q.com 5802ww.com 6403v.com www.29277a.com www.35733.com www.yinhe6.cc 1775ee.com 3775v.com 88740a.com pz08.com www.890482.com www.hg7122.com www.0031331.com www.3056008.com a70333.com 1463g.com 55155r.com www.574577.com www.9068nn.com 33vne.com 66648t.com www.659776.com www.35898.COM www.7172211.com www.h7788l.com 68963000.com g5429.com 6613633.com www.223075.com www.86339c.com www.cn365b.com www.vns88811.com www.9374t.com bbc51133.com www.5000bjl.com 83377n.com 61323399.com 32424h.com 8037ll.com yth67.com bb5002.com www.c147.vip www.50080e.com www.558738.com www.fcff0.com www.50080y.com www.775702.com www.456669.com www.bet779.com www.668cp77.com www.xpj8874.com www.980733.cc www.xh1111.com www.dhygw994.com www.0816msc.com www.911955.com www.20199kk.com www.655msc.com 8135856.com 22ee8331.com www.pjbet333.com www.40889.com www.0005156.com www.00868.com www.99113o.com www.28000b.com www.56655j.com www.ccc826.com www.kk6444.com www.amdc0009.com www.g063801.com www.70545d.com www.hg68111.com www.hg3756.com www.4270nn.com www.xpj8888.cc www.05125d.com www.hg6009.com www.944449.com www.zdj70.com www.803303.com www.889tyc.com www.778849.com www.21365uu.com www.v15543.com www.hg1918.com www.114888.com www.qiudala.org www.bm9998.com www.70022.com www.472701.com www.58665m.com www.9f33.com www.7415d.com www.096968.com www.flb677.com www.4212q.com www.479.com www.c94600.com www.97655b.com www.68682q.com www.3030011.com www.89599b.com www.99080077.com www.3036222.com www.e2894.com www.40288c.com www.84499b.com www.755804.com www.938751.com www.fcff6.com www.131333.com 9464550.com 0419y.com 76886b.com 777818a.com www.hg789.xyz www.785888.com zhcp25.com www.27111x.com www.8967p.com www.4809r.com www.68689m.com www.226075.com 28288g.com 4411.com 7744iii.com www.546669.com 1168x.com 3522p.cc 25288p.com www.js888200.com www.51515j.com www.022u.cc www.77114l.com www.546868.com 97570yl.com 57877.com www.32126a.net www.ggo.99233o.com www.1183066.com www.lyc55.com www.669202.com 62105.com 22ll145.com 2544b6.com k83377.com www.ylg07.com www.0601c.com www.29277o.com 8333.org 3614w.com a444000.com www.3658766.com www.78188d.com www.4996cd.com www.022zj.cc 2jsppp.com 4465p.com 4395599.com www.909022.com www.4058ee.com www.989841.com e83377.com www.28758j.com www.861002.com www.770951.com www.299695.com 00773cc.com www.dy1199.com www.8645005.com www.2373q.com bojue009.com www.pj8793.com www.5hg6668.com www.3933v.cc 159666u.com www.benz4343.com www.hg27288.com www.144428.com b05677.com www.282203.com www.50999d.com www.50788r.com 6175t.com ylzz2221.com www.js12258.com www.58665m.com www.68568g.com 377ib.com y68147.com www.3236544.com www.050881.com www.66652o.com 3340.com www.166663.com www.32123m.com m67890.com 8381gg.com www.799msc.com www.65707m.com 8448004.com LXYL366.com www.n9163.com www.9511888.com 11555156.com www.6033k.com www.am1155.com www.603924.com 4809q.com www.am4088.com www.0194009.com www.kj803.com www.351376.com 5855.com www.ch8966.com 33115.com www.333xm.cc k60111.com mg437777.com www.20199pp.com www.309825.com qq5144.com www.4996dl.com www.976271.com yun777.com www.330099l.com www.130057.com www.701564.com w69441155.com www.200.cc www.332065.com 8547tt.com www.c63.com hg89111.com 9500988.com www.y32126.cc www.33997q.com 2007tt.com hjdc988.com www.b3656.com www.374317.com www.303484.com 729972.com www.025sunbet.com www.77114v.com xpj70065.com www.bet365yazhou.com 2767y.com www.598282f.com 00774aa.com 55331o.com www.js56775.com x7267.com www.7830p.com www.41518d.com c82365.com www.htk03.com www.355711.com 2677ccc.com www.17848.net 170160.com www.f8118.com www.61655u.com www.7025q.com www.76520c.com 53166s.com www.73990v.com 5856dd.com www.9199sun.com www.653182.com www.bet3650214.com www.hm3777.com 4411.com www.bet73a.com vip7022.com www.72710.com www.136057.com pj528.com www.bi16.com 2096h.com www.370179.com js88830.com www.40048.com www.196057.com 2019s.cc www.663738.com www.7830w.com www.hm5699.com n67890.com www.6889771.com 2js345.com www.959888.com www.32123g.com 1489r.com www.35918j.com 32666l.com www.3678.com www.hg9192.com www.3775h.com 3679nn.com www.64566c.com 365808.com www.77537n.com www.3479w.com www.bet056365.com www.77114r.com kbv8832.com www.41518x.com www.gh0030.com www.33997b.com 214kf.com www.81678n.com 2455y.com www.57578b.com www.bet1105.com www.799845.com hpzx88.com www.33112j.com www.7622900.com 9339999j.com www.80969c.com 85850.com www.2566y6.com 54140088.com www.65707k.com kk5443.com www.802837.com www.v58854.com h14666.com www.55060v.com 59599r.com www.789025.com www.375736.com www.hg8236.com hg999333u.com www.fg9905.com 888zrgw58ylc.com 79964d.com www.jty849.com laoshi2.com www.0052737.com bet36500600.com www.1429.net www.10050755.com 7599gg.com www.16181n.com bet3650759.com www.77658zz.com 61321133.com www.68689u.com www.89677s.com 1077ggg.com www.gy1.com 3331pay.com www.b35oo.com 3089l.com www.988046.com 3868.cc www.7920c.com 55155n.com www.23636g.com www.1314zeri.com 12742b.com www.yh234g.com 38365j.com www.506906.com www.hd66.am www.178352.com www.408409.com 20779955.com www.81678o.com www.5504z.com 22117r.com www.431128.com www.js6667.com 9694i.com www.350c8.com www.yhuuu.com www.805733.com www.73990h.com 08778.com www.c4526.com www.430msc.com 5657.com www.68689o.com www.55545y.com www.kb8854.com www.61233e.com www.3846u.com 668cp77.com 80368gg.com www.33678aa.com 1434y.com jmszszx.com www.4331a.com qycps9.com drcp555.com www.68993232.com www.56520f.com 01572.com www.55717u.com www.330099s.com www.178763.com www.155607.com 88535d.com 18438444.com www.28891e.com www.v0070.com 228888e.com www.7225a.com 63963333.com 3890s.com www.12455b.com www.257js.com 3748.com 79964q.com www.936741.com 20779966.com 33ydgj.com www.k94600.com hgw168e.com 1389bb.com www.906511.com www.sun8777.com 495663.com 5443ss.com www.97714.com www.886601.com 73055.vip www.9149j.com www.lj559.com yun888.com www.sygj4.com www.sha2211.com js910.net bet555888.cc www.339713.com www.969709.com www.sese25.com hg886.com 7335n.com www.08588p.com www.9187z.com www.alpk33.com 15856d.com www.105180.com www.83033l.com www.hg44768.com blmdc6.com 98y88.vip www.55676f.com www.vns4668.cc 2383kk.com bet3650759.com www.668742.com www.9908.com www.hgdc700.com www.pj567.com feicai0991.com www.423552.com www.4058zz.com www.hjdc2005.com www.bmw111.com 5589t.com 56988m.vip 2820x.com www.853548.com www.163a3.com www.da888yl.com 85698k.com www.598411.com www.33678ee.com www.411036.com 44488t.com 5856dd.com www.356387.com www.68365j.com www.492049.com www.b3652.com ddcp7.com x33y.vip 33382gg.com 854357.com www.5086e.com www.5958818.com www.pj88i.com www.0088hg5.com www.xin2.net feicai0353.com P35u.com www.923733.com www.84040.com www.hg8kk.com 2490f.com 53262a.com 2677sss.com www.80075u.com www.355183.com www.scfyou.com 44wb8.com 111122hh.com 4182u.com www.5441g.com www.77658yy.com www.009289.com www.21884.com 38345w.com yy.com 033x.net 23233o.com 2013022.com 5853d.com www.56666.cc www.81520v.com 89892qq.com www.21czj.com www.7240t.com www.89777j.com www.a81c.cc www.js737737.com www.hg9556.com www.pj11588.com 2649gg.com 22883c.com y68bb.com 34q35.com lc99j.com 4167d.com 2864p.com 0729n.com 28758h.com www.915990.com www.15355y.com www.42042.cc www.1wcp.com 060.com 73999y.com www.551416.com 6137g.com 6261621.com www.395411.com www.900246.com www.339752.com www.893010.com www.793093.com bet577b.com www.887763.com www.692918.com 1168z.com p2894.com m67890.com 3657.cc e8159.cc www.ylhg1818.com www.12232a.com www.7764.com www.bwinyz22.com www.7249w.com www.10888.com www.aa888.cc www.40484.com www.18005.com www.hy6935.com www.576126.com www.824980.com www.8d222.com www.890c.com 7874.com 4541o.com 2846p.com www.995o.net www.4625r.com www.282555c.com www.455361.com www.97060g.com www.61655t.com www.2408b.com www.3933w.cc 8036tt.com l21148com 4022uu.com www.hg4010.com www.991882.com www.567100.com www.00773k.com www.99094y.com www.v774477.com www.00840i.com www.3136.com www.548411.com n62365.com 3890o.com 7777c9.com 3mya.com www.309825.com www.2934v.com 2419.com wzyxwz.com www.32123i.com 12742m.com 4288xx.com 35qq.vip www.pj6767.com www.4078i.com www.5599msc.com www.12czj.com www.116205.com www.366019.com 18438m.com 54240099.com www.fg3388.com www.p69096.com www.917979.com www.flcb2.com 88335156.com LXYL366.com www.pj733.cc www.38345j.com www.2021c.com www.4331vip.com rbbet66.com 7736i.com 22299nn.com 15a4.net www.63328.cc www.1108598.com www.022hk.cc 1366y.com 4036bb.com 3661yh.com www.zr244.com www.89777v.com www.535267.com 0708060.com amjs68332.com www.48599.com www.5981a.com www.c9335.com 1389j.com 6175u.com www.ylg5999.com www.xy047.com www.v98478.com www.flff8.com 5856tt.com 2820w.com www.pj5875.com www.42842808.com www.824879.com 61789w.com 28288rr.com www.bd058.com www.55526t.com www.52303g.com www.197620.com ylzz322.com www.1347-05.com www.00773m.com www.666055.cc ambjl.cc www.63877z.com www.5446ss.com www.ycp4.com 3435t.com 26431818.com www.pujing95.com www.343177.com 28824v.com www.k27229.com www.sha2211.com jj5443.com www.251k8.com www.i4042.com www.730719.com 83377g.com 88002848.com www.393089.com www.603694.com 99009193.com www.hg7760.com www.88ttz.com bm1392.cc www.benz4400s.com www.http://459155.com/ www.yy63.com 6868ii.cc www.68277222.com www.367137.com mg437722.com www.2846k.com www.hr255.com 6600mmmm.com www.vns9.cc www.qucp5.com blr89.com www.0636c.com www.50026s.com yh888.com www.benz4411s.com www.1466z.com www.109337.com www.578113.com 3009g.com www.js8894.com www.3678.com 3178rr.com mgm3242.net www.915395.com zhongtietool.com 5651m.com www.4568999.com www.207881.com 6118w.com www.333222p.com www.055h.cc 4288x.com www.sbd024.net 360.ws 3482x.com www.304902.com www.003675.com 55331ff.com www.43468.com manbetx168168.com 66p88.cc www.6364t.com 97799k.com 3467w.am www.7240t.com 2776x.com 234901.com www.32031i.com 2418.com www.y18001.com www.987428.com 7003uu.com www.76775a.com www.223085.com zhcpff.com www.999qipai.com o40033.com www.440887.com www.575477.com 3967b.com www.js541.com www.308550.com www.76060m.com www.7191a.com 8381ii.com www.50025b.com www.860958.com 3078u.com www.77784yh.com 13222u.com www.294294.com www.sjgc3.com 667766.com www.33031.cc 86611x.com www.21365ee.com www.xinyc3.com www.hg33555.com www.509433.com www.pj23333.com www.12136.com kk00558.com www.msc860.com www.454589.com www.hg9934.com www.hjin2.com 3678c.com www.x88789.com ww111hg.com www.q2894.com 32126i.net www.vns799.com www.196507.com www.ljw035.com www.3479j.com www.87680k.com www.376517.com 56988r.vip www.w725.com www.8058.la www.2418l.com kbf3525.com www.169101.com 5429p.com www.550022.com 7003t.com www.5189222.com 3559t.com www.668cp88.com 04666t.com www.6889783.com 8030r.com www.w84.com dzc333.com www.hg8801.com 61789w.com www.302848.com www.43131x.com www.k27229.com www.cp9829.com www.333133d.com www.60123v.com www.hg4010.com 223739.com www.188611.com 0500o.com www.8667b.com 13825522.com www.35252d.com 13558.com www.703wb.com www.033033u.com www.312522.com www.09569h.com www.572102.com www.908525.com www.444216.com www.hjcp2.com www.403189.com www.pj20888.com 2214ww.com www.y8853.com 98955j.com www.978261.com 2014.ag 8381jj.com www.56766.com cp088z.com www.99340.cc www.bh33345.com www.597933.com www.hg0699.com 6601wz.com www.6699nsb.com 2595q.com www.ascp2.com www.3046k.com www.68682o.com www.rgcp333.com www.88166l.com js14q.com www.80767q.com www.ylg343.com www.hcjt0.com www.77883344.com dc1104.com www.34972.com www.vns916.com 38345c.com www.33678tt.com 4590t.com www.wn816.com www.292939.com www.391110.com www.810msc.com 9958977.com www.676065.com www.44118g.com 3146.com www.43131h.com www.97994a.com jjj4165.com www.502892.com www.173434.com 28288pp.com www.9606.tw www.dy4411.com 6245w.com www.3398711.com 1594002.com www.407869.com www.6386c.com 3957w.com www.66332v.com www.9103yy.com 4023d.com 2595r.com www.8905j.com cc2649.com www.50054v.com www.xj6633.com 11jj8331.com k99345.am www.86339t.com www.4972pp.com 5003kk.com www.89677r.com www.338830.com 584684.com www.878743.com www.476397.com 36408833.com 10050534.com www.824879.com www.12136l.com www.7892902.com 73055f.com www.dy506.com www.b01885.com pj00xx.com www.239828.com www.0077xpj.net 44zz8331.com 454661.com www.585hc.com www.bb2229.com spj09.net www.fcyl3.com www.8905r.com www.1116358.com 61327755.com 00773y.com www.33112n.com www.1851139.com www.0999js.com 3775s.com www.fhfh8.com www.0241n.com www.440567.com feicai0423.com www.316686.com www.86339g.com www.boma0114.com 6641u.com d61653.com www.900241.com www.x22789.com www.vns3600.com www.3435555.com www.43818a.com www.745557.com www.5508.am www.a6389.com www.pj35555.com ww01365.com yh996.vip www.3668u.com www.sscb88.cc www.8148.com 131a.net xx5144.com 23233i.com www.243500.com www.6769a1.com www.3032kk.com www.6455.com www.490034.com 2805k.com sjg005.com 7172.us www.558363.com www.8k002.com www.85770i.com VIPVIP.cc 4812q.com 0805c.com www.616144.com www.97828z.vip www.79095x.com www.v15502.com www.m.hjjb29.wang 931750.com qiangui001.com 7343355.com www.008ac.com www.hg77701.com www.5114111.com www.799msc.com www.am8866.com 1665e.com www.629012.com www.88065c.com www.yh67555.com www.1168o.com 5589.cc baoliyin.cc www.cp009.vip.com 2247gg.com 8898000.com www.8473u.com www.54549966.com 1594005.com z92266.com 2021a.com 3122uu.com www.022194.com www.2109o.com www.hg6767.com www.7240f.com www.hy3088.com www.633786.com www.hg5377.com hg999333.org www.32126r.net V87.com 2021g.com 7141dd.com www.237988.com www.327536.com www.22ttz.com www.66yfa.com www.1434k.com www.735518.com www.rgcp111.com www.001649.com www.657714.com www.8802js.com www.xjs8898.com 预览f8009.com p2649.com 9007893.com 679bet.com 2566h9.com 2998a.com 08530002.com 079.com 7720v.net 5003ll.com 123456ww.cc 922610.com 33115vv.com www.163734.com 2649p.com www.39500v.com 78808l.com 15g1.net 159666h.com sss1915.com yqw998.com 1992789.com 4182u.com 8381kk.com 3404w.cc 168cp-r.com 566670000.com www.026350.com 3049n.com 2237pay.com www.hg8357.com 7893w40.com 3807l.com 08702004.com so5555.cc www.43131k.com www.138ppp.com www.zun544.com www.76060n.com www.77vn777.cc www.js1108.com www.hgdc100.com www.3032jj.com www.66376f.com www.400849.com www.915776.com www.217113.com 697138.com vns9188.co vic0308.com 32212g.com 2138001.com hg772018.com www.xpj2778.com www.79595.com www.1118kj.cc www.ttn88.com www.9895l.com www.141615.com www.191061.com 1775uu.com 9694y.com js3032.com 9030x.com 01234jjj.com www.58777g.com www.3066yy.com www.yun1818.com www.35252i.com www.http://443598.com/ www.8967t.com www.3950.com www.599749.com 3334661.com 8159k.cc www.556zr.com www.hg743.com www.133suncity.com www.50052m.com www.781217.com 32355pp.com 060fff.com 33ff8332.com www.hg2729.com www.a4116.com www.76076.com www.62778855.com ca1055.com 188qq000.com 8557a.com www.hg7766b.com www.caipiao33.com www.sx139972.com www.510830.com n15666.com 67888.am www.06387755.com www.hx6686.com gyhose.com 6707888.com 55588.com www.511111.com www.rg999.com www.54400r.com www.lf888.club 205.com xx2649.com www.hg30567.com www.112.ceo www.9928aa.com 4167.com www.benz4444s.com www.0088hgaa.com www.5522w.cc 1312166.com dh2267.com www.886601.com www.4996gd.com www.86267hh.com 3957e.com 8381oo.com www.f948f.com www.bwinyz04.com 5295o.com 3559zr.com www.223456j.com www.38138q.com www.68689w.com 2381006.com 8901w.com www.cscp.bet www.50054n.com 2381007.com 61828.biz www.45066.com www.78949z.com www.642638.com 41188855.com www.amjs601.com www.0343a.com www.234397.com jsh600.com www.76775i.com www.z77929.com 115504.com 50099s.com www.4212u.com www.12455t.com 99909i.com wfcp000111.com www.16181d.com www.266991.com 4288vv.com www.655msc.com www.087y.com 972t.com www.feilipu3.com www.589703.com 553322NN.com 88894t.com www.4907a.com www.234297.com 8449ff.com www.58665r.com www.ya150.com 44443.com www.62284.com www.3383066.com 8501414.com 2677ccc.com www.40288h.com www.97655o.com www.3459r.com www.0600f.cc b45638.com www.amhg002.com www.771245.com 36406699.com www.302572.com 54443v.com 3616x.com www.dfh281.com www.567206.com 99306b.com www.hao500.com www.569680.com 4880i.com www.998855e.com www.757q.com 888hg.com www.07679w.com 248301.com www.bg999333.com www.5552721.com 28288nn.com 33318o.com www.r999999.com 957004.com www.drf0876.com www.390675.com www.81866s.com www.8582ee.com 7720r.com www.kj310.cc 44077s.com www.0088hg5.com www.371k.cc z72227.com www.x3410.com 80892a.com www.258suncity.com 518cp-9.com 6633477.com www.xycp98.net 4441164.com www.36796.com www.915422.com 55899j.com www.33112211.com 2820k.com www.48968.com www.210255.com www.wnsr4439.com www.864355.com wx11b.com www.751pk10.com 67888b.cc www.js507710.com 63305.com 081792.com www.2934g.com 88851j.com www.52303j.com 61789v.com www.js222js.com www.c2398.com 08dd.cc www.00665.com 3568w.com www.7225k.com 996622pp.com www.csh365.com www.89894u.com www.1028522.com www.976506.com www.mgm007.com www.168749.com 5589i.com www.6889779.com 4289k.com www.7239k.com 159666w.com www.707987.com t2894.com www.c32.net 3121tt.com www.63877d.com www.599380.com www.hg10567.com www.r32031.com wlb555.com www.3978n.com 55797j.com www.30350l.com 553322EE.com www.pj1308.com www.65533vip.com www.641077.com www.9284444.com www.926887.com www.00829c.com www.38wcp.com www.535xpj.com www.7957988.com 1294i.cc www.12455f.com yh888y.com www.553079.com www.rrrr0076.com 20778855.com www.sbd025.net vns00ff.com www.139975.com 2jshhh.com www.63606h.com 0123.com www.w77929.com www.amjs661.com 7004.am www.73166e.com www.fh6000.com 3522aa.com www.1449.com www.hg226.cm www.040419.com www.6880ff.com 1775r.com www.68070.com 6830e.com 90733.com www.322833.com 500000357.com www.9187e.com www.67797t.com dc1103.com www.604886.com 3846q.com www.5854f.cc www.50999a.com 5360ll.com www.015ac.com www.22753.com 86155.com www.448246.com 123456vip.cc www.777768a.com www.9hg0066.com 547902.com www.61655w.com www.6033d.com z03.com www.dzj0004.com www.48696.com df8t.com www.66621w.com www.76060z.com 27365c.com www.6939m.com www.alpk66.com www.202435.com www.4963zz.com 18438z.com bo9.co www.hg98.me 00773vv.com www.hx1115.com www.5966qqq.com 8977jj.com www.88065a.com www.5309678.com xx1101.com www.901180.com www.6687x.com 2267t.com 2127q.com www.pj88o.com www.hg4498.com www.186792.com www.baifu42.com wlb33.com bet577i.com www.l94600.com www.9374t.com feicai0933.com www.60123m.com www.h7788h.com 81366j.com www.091wy.com www.673888q.com 51133t.com www.igcp4.com www.1111ee.com 2325.cc www.177806.com www.83993c.com www.777948.com 655661100.com www.501433.com www.109015.com 3651266.com 657.one www.97775.cc www.27363d.com 2589.com 1479l.com www.50052z.com www.7029.com 7775144.com 07100.com www.935506.com www.115207.com vv9798.com 8520v.com www.9818k.cc www.85857f.com 2649w.com 80892ff.com www.80767w.com www.52667mm.com 24007.com 99589aa.net www.93gj.com www.77775309.com www.9870x4.com www.wnsr838.com 4036c.com cao568.com www.16065c.com www.wy8008.com 500000351.com 1294z.cc 23800s.com www.840689.com www.bet63p.com www.js0096.com 85698z.com w2649.com fk.wp8808.com www.64422.cc www.4923s.com www.367888c.com vn8940c.com 00765.com 30007d.com www.07163x.com www.06386666.com www.999966.com www.xh9111.com 97340011.com 8547.com 38345s.com www.50026a.com www.9818h.cc www.16065t.com www.5966eee.com www.56520s.com 0033s.cc 550111i.com 883399z.com www.452817.com www.cp8013.cc www.vnsr368.com www.799666o.com 6641t.com 0311v.com 0234m.com 28824v.com www.898364.com www.js56772.com www.080678.com www.09569b.com 502379.com ggg4165.com www.297126.com www.894450.com www.07163w.com www.js89k.vip www.008520.com www.xpj2638.com www.k8368.net 03dd.cc duch015.com 65561199.com 4018hh.com 3614e.com mtkpy.pw www.271051.com www.tctx2.com www.js69z.cc www.5xgf.com www.5091g.com www.38775vv.com www.hg9958.com www.09569i.com www.xhtd02.com zz57686.com btt529g.com 4255yyy.com js02749.com ra333333.com b35151.com www.51515e.com 2247cc.com www.763236.com www.856659.com www.35155r.com www.12455f.com www.32123r.com www.yh76g.com www.5856859.com www.6664j.com www.882918.com www.7334d.com www.7779833.com www.799666u.com www.7334h.com www.55545a.com www.472741.com www.2kkj.com www.bet91483.com www.win1232.com www.s2894.com www.47506d.com www.300699.com www.3157b.com www.yh8878a.com www.4972p.com www.80388.com www.11kj.com www.s32939.com www.19019u.com www.99113c.com www.22c25.com www.00699a.com www.7415ll.com www.1861222.com www.5981l.com www.bet3651689.com www.19019b.com www.07679d.com www.42070012.com www.919227.com www.526901.com www.316530.com www.tcp969.com www.501347.com zhcpss.com 7742xx.com qijiduchang.vip 28288tt.com 18438888.com 67890k.com dsdh2.com 4167d.com 6766jj.com 908080b.com www.0223889.com www.6555567.com www.tyc636.com www.7796877.com www.am8333.com www.sx1877.com www.9818x.cc 25288y.com 033o.net amhg055.com 034408.com 7945.com www.458177.com www.6880dd.com www.50022c.com www.cp3158.cc www.371951.com 77333885.com 1443d.com 272m.net www.18xinli.cc www.77731d.com www.6687s.com www.ya2019o.com www.90920.com www.596960.com 272cc.net 7249q.com 0638.net www.388103.com www.v948v.com www.65066jj.com www.js7000.com www.365007.cc www.fh3993.com www.675066.com 4060hh.com mohan2013.com chachong8.com www.hg77009.com www.77288ii.com www.hg107.com www.529061.com 4508ww.com 2jsbbb.com 3189aa.com www.767613.com www.998762.com www.912suncity.com www.70022.com www.v4v5v6.com www.550247.com nn500v.com csc998.com www.65533d.com www.5504p.com www.4j8.com www.389744.com 188qq77.com 73055b.com www.006083.com www.86999a.com www.15199.cc 9002p.com 2015.com www.99113y.com www.jsc0044.com www.055975.com 33kk8332.com www.3643z.com www.bwinyz07.com www.367137.com 500c6.com www.yh7777.cc www.88.net www.87096.com qpby2266.com 4182b.com www.hg8870.com www.6011888.com www.361477.com w7667.com www.yh66604.com www.68203dd.com www.77114e.com 7720y.com www.803503.com www.2632k.com 2077.am www.5165511.com www.4972s.com www.80767g.com 500888.com www.xh4477.com www.69567t.com www.110879.com 4556j.com www.777789pj.com www.50054l.com www.515848.com 908080y.com www.hg8786.xyz www.8c333.com www.65719.cc qy002.vip www.39695o.com www.CK1432.COM 1173322.com www.tushan168.com www.32031a.com 1407q.com 3957b.com www.ty23023.com www.36788n.com 7777c9.com www.7t68.com www.662517.com 35222s.com www.77605z.com www.cp8004.cc 87965oo.com www.65533vip.com www.5856858.com lg888888.com www.10852b.com www.3416b.com eee40033.com www.aobo12345.com www.220892.com 3522l.vip www.bidifushi.com 2767h.com www.hg990033.com www.3933h.cc feicai0596.com www.hc9055.com www.001036.com 5478888.com www.ibm888.net www.5441j.com 3936u.com www.hg285.com www.68993228.com 2229gp.com www.5049z.com www.606642.com le888y.com www.hjdc48.com www.858399.com 500000517.com www.4996jq.com 11ii8331.com ly88888887.com www.89969.cc 3822w.com www.hjcp55.com www.960883.com 4812.com www.1764x.com ww2649.com www.ljw036.com www.41518r.com 99111pp.com www.84299.com www.40288s.com 77606o.com www.2737006.com www.401286.com 11228331.com www.65707s.com 61324466.com www.88599.com 20188j.com www.dd13558.com www.2934b.com 7720y.net www.292085.com 5478o.com www.58665s.com www.345897.com www.32126f.net www.7920z.com 56988tt.com www.77365n.com www.lqc4.com www.3412277.com www.680221.com www.k30226.com www.07czj.com 54140088.com www.yi660.com 1077kk.com www.789zr.net 3482v.com www.bwinyz33.com 97297u.com www.5504o.com 62220.com www.472705.com 22556l.com www.bai3322.com 058789.com www.2tgpd.com goodmgm.com www.8124g.com www.701548.com www.39695r.com www.564880.com www.009789.com 32212j.com www.47506s.com 2214x.com www.8998833.com 20054488.com www.196079.com www.wi222.com www.843552.com 80850gg.com www.99638n.com 97987-1.com www.620932.com 44jj8332.com www.sha0077.com 08820011.com www.32123n.com 51200jj.com www.529061.com www.345118.com jing7770.com www.44118o.com 5309x.com www.780780a.com 7893w27.com www.7239p.com 98345l.com www.637477.com www.sjs07.com www.466780.com www.9996aa.com 1408t.com www.hhh2848.com 33382m.com www.zcwf7.com www.133vns.com www.029709.com www.500500.com 37770778.com www.168749.com www.40818g.com 7141kk.com www.120689.com 3846ooo.com www.s32031.com xpj2229hh.com www.560923.com www.99997488.com 998z.cc www.42042.cc www.396789.com v2894.com www.ejylc13.com 66445156.com 23800n.com www.166663.com 37111e.com www.0055wd.com 5hga.com www.106596.com www.g1207.com 58222bb.com www.js9090.com 0080m.com www.341977.com www.6776ff.com y58955.com rbbet77.com www.45598i.com 11829455.com 033a.net www.33311.com www.56520q.com www.176223.com www.mmtx88.com 70118.com www.66026.cc www.9679a.com 9149x.com www.ax630.com jl77777.com 500000574.com www.n9478.com cscp.bet www.722563.com www.142058.com 0220098.com www.07929.cc www.303408.com 998cpdl.com www.626212.com www.2208598.com www.3459b.com 4323k.com www.6832u.com www.c32kk.com? 6261dd.com 83138b.com www.66332g.com www.655666f.com nn40033.com www.514977.com www.696668.com 168cp-o.com 15xl.net www.33yfa.com www.9b002.com 2844j.com 29918qq.com www.22274.vip www.13558u.com 3552g.com 4116u.com www.e0437.com 3078t.com ctxcp68.com www.hg7022.com www.xg611.com 88851.com www.214654.com www.26299w.com www.009mgm.com 4400203.com hh76669.com www.669zf.com www.3131666.com www.4972ww.com 93922b.com 11114048.com www.355240.com www.81608o.com www.sbtyc.com www.bg999222.com 4022uu.com 22214066.com www.377291.com www.bet779.com www.805kj.com www.4123bb.com 23300f.com www.820158.com www.ylylc08.com www.16602i.com www.546993.com 6868269.com 59964yy.com www.528qx.com www.0096aa.com www.7755xj.com hg999333.com 84494444.com 7240w.com o8381.com www.hj9668.com www.xj6002.com www.773678.com www.25288n.com tyc73.com 58jzs.com yk802.com www.hr5888.com www.t639.com www.089638.com www.377977.com www.bj0011.com jidu0.com 2757r.com 26119b.com www.fcff7.com www.vns6606.com www.4516.com www.3846o.com www.6491x.com 6944411.com dadidaohang.com www.022194.com www.901173.com www.wd044.com www.4996dt.com www.wugou135.com 5004ss.com 7599ff.com ff555ucom j15.com www.liuguan000.com www.3890m.com www.8499x.com www.280770.com www.js13777.com www.330099s.com jsjlb99.com 0234f.com www.196081.com www.ya044.com www.808888q.com www.dz2899.com www.dc1109.com 883399.com 777hg111.com 11005h.com www.855608.com www.0014p.com www.a201879.com www.0096aa.com www.v98.me www.ffvns.com www.h67783.com 2844q.com 3685j.com js181.com 9994cc7.com yabo6000.com 88851b.com jinguan4455.com www.8499c.com www.yh08118.com www.567111.net www.89599p.com www.2005647.com www.y18bb.com www.4972yy.com 5003g.com 8901r.com 806807.com 1017v.com 9103kk.com www.50064v.com www.3668p.com www.9422a.com www.50052j.com www.7036c.com www.820016.com www.33678ll.com www.751cp11.com www.98msxfpt4.com www.508814.com www.hg6699.net www.hg226.cm www.hg6913.com www.a88008.com www.879nn.com www.77888js.com www.7777ag4.com haizhigang.com 228888w.com ccc2267.com 58533333.com www.767xpj.com btt897.com bybc.com hgw168e.com www.hg5588.me www.yddc02.com www.8522cn.com www.sb5542.com www.848757.com www.cpa866.com www.45598i.com www.8080999c.com www.410087.com 6220zz.com www.429978.com hg999666.org www.7158.net www.4759qq.com 15856i.com www.4521k.com 775086.com 771906.com www.511838.com www.255827.com www.hg6556.com www.bmw3350.com www.6511msc.com www.90234.com www.67810.com www.64411.com www.287720.com www.wns47.com www.55526l.com www.28000n.com www.32031j.com www.535520.com www.65707c.com www.5265.com www.730625.com www.120057.com xg5111.com pj00.com ddcp9.com 5622t.com www.blm5544.com www.xy3550.com www.6tgpd.com www.7720t.com www.03.bet www.r3410.com www.908818.com www.80075h.com www.rcw8844.com www.29277a.com yataibet5.com 0022ttt.com l1915l.com 61828.biz www.7830g.com www.8645007.com www.y07b.com www.629913.com 4593.com 71337.com www.3506s.com www.42070015.com www.99jtd.com www.832795.com www.206881.com k4255.com bwinaaa.com 3778bb.com www.a2a444.cc www.v36.com www.hg8ww.com www.22ckb.com 9420z.com 01234c.com 2246sun.com www.120048.com www.i3410.com www.9478a.com yyy5144.com 705558.com 00446132.com www.2078a.com www.500cp.cc www.8667n.com fk.wp8808.com 4488ss.com www.21365bb.com www.v3v4v5.com www.49956s.com 1389qq.com 772.so www.e0686.com www.js07888.com www.sha0077.com www.9928d.com 4023w.com 496ll.com www.pj27777.com www.56655y.com www.9818a.cc 7599nn.com www.39695t.com www.sj52088.com www.37to.com www.320661.com so5555.cc 3868yhzz.com www.20553311.com www.00840f.com 50028866.com 99111ff.com www.jj55826.com www.tcsj.com 44077z.com www.566333.com www.j63568.com www.684335.com 69096m.com www.bet3650314.com www.83066.com www.cf9906.com j3569.com www.181678.com www.aa355.com www.527990.com 4255j.com www.589tyc.com www.37377e.com 32424f.com 7989g.com www.hao500.com www.9478x.com jixiang17.com r47479.com www.55070g.com www.cmc.cc xpj4444.vip www.798878.com www.71071w.com www.83993b.com 8006501.com www.36677d.com www.55717m.com www.314377.com 5214.com www.833976.com www.232775.com 89777a.com www.sb005.com www.917787.com www.221836.com 34n35.com www.4963qq.com www.36788g.com P7570.com www.6686450.com www.686102c.com www.444537.com 1724444.com www.4972w.com 2146x.com mgm3242p.com www.sdoroviy.com bh889933.com www.838993.com www.217630.com w35151.com www.3032jj.com www.576411.com 999582.com www.9149.com 83086o.com www.2090922.com www.1434s.com 3mgmmmm.com www.00618q.com www.16878a.com 5429j.com www.099989f.com www.490680.com 7945mm.com www.8080999c.com bjw918.com www.js737737.com www.715025.com bodog57.com www.888950.com 7779s.cc www.wns4567.com www.hjin7.com 009900i.com www.5958126.com 78117711.com www.4078o.com www.596709.com 2019b.cc www.66376hh.com r14666.com www.98698w.com 3936f.com www.pj3998.com www.2350q.com 4011.cc www.399777.com 4647q.com www.16297733.com www.314877.com hgwz33.com www.66376w.com 2060088.com www.0343s.com 26668p.com www.hg8dd.com 4379y.com www.68277444.com 25511.com 3424w.com www.rfdc04.com 32126v.net www.673888w.com xx888u.com www.33678aa.com giscrocodile.com www.wd6668.com 8036vv.com www.9679f.com 5539822.com www.777348.com www.rcw8866.com www.67797a.com www.186753.com www.0621gg.com hg58555.com www.333133w.com www.864255.com www.9374n.com www.055.la 8827www.com www.hr7888.com 3844.com www.ch8911.com 500000838.com www.xpj816.com 2018mxc.com www.flb909.com 00229193.com www.751cp44.com 67890gg.com www.sb5508.com 496ss.com www.68365r.com 33772007.com www.577285.com www.hg8549.com 91019c.net www.sha2233.com 3807q.com www.89777u.com 56988r.vip www.9149o.com j1504.com www.978797.com www.55268ii.com 80368hh.com www.hg10979.com www.327988.com www.184998.com 9607w.vip www.t80288.com feicai0431.com www.15k0048.com 61326633.com www.642977.com www.hg8197.com www.233434.com www.m222999.com 55665156.com www.7225d.com 69441133.com www.js02348.com www.4759ll.com www.29277j.com 8036ee.com www.906511.com www.88807c.com 51133c.com www.8905r.com 4182.com www.8999ka.com www.535xpj.com q2894.com www.56011w.com 57157h.com www.88065f.com www.vns8891.com 3049k.com www.m2894.com 4775511.com www.1115mg.com www.774426.com 2306p.com www.48330g.com o58955.com www.83993s.com www.alpk99.com 2776p.com www.3775g.com 7945oo.com www.550264.com www.4466303.com 0201jj.com www.9050.cc www.alpk8.com 530598.com www.07679f.com mgmvip688.com l58qa.com www.27363x.com d14666.com www.3552n.com www.am4444.com f14666.com www.0066wd.com www.wn0003.com ddh5152.com www.53900q.com o00351.com www.361979.com www.0666pj.com 44112007.com 5099qq.com www.81608g.com 33115qq.com www.41518o.com www.4j8.com www.888vh.com hg10b.com www.5552721.com www.pjbeijing.com 0343h.com www.318021.com www.86339v.com 496qq.com www.672866.com www.666207.com www.362844.com 4828.com www.3479p.com www.811sunbet.com bb5443.com 4323f.com www.igcp9.com www.hgw00888.com 5443c.com 2381xxx.com www.912055.com www.sha2255.com www.kb8854.com 1294h.com www.757zf.com www.5446mm.com www.pj99997.com 727720.com www.811672.com www.vv88ss.com 44077y.com 3404o.cc www.0377555.com www.4521s.com www.csyyzz.com www.flff2.com www.85jsjs.com www.1111wns.com hg11330.com www.dw777.net www.hg1787.com 57157d.com ln114.cc www.00665d.com www.9170115.com www.yh8449.com lll4255.com www.608115.com www.68568x.com www.hyi5.com www.15011k.com 26668d.com pj7778.com www.36166b.com www.9478.com www.1859005.com 2820r.com 10878.com www.773976.com www.k32031.com www.902488.com a77304.com wnsrw.vip www.558423.com www.c30666.com www.21365ll.com 8905f.com 5856ooo.com www.526021.com www.033654.com www.90646.com hgwz33.com 713348.com www.009275.com www.hy5505.com www.8645003.com www.152336.com 5001w.com pj00jj.com j2554.com 4123.com www.u32126.cc 9646k.com 667766e.com www.810526.com www.93737.cc www.78949h.com www.00772e.com www.68277888.com www.365775.com 37111m.com 8203c.com 69448822.com www.178593.com www.1754p.com www.2004m.com www.56520b.com b9957.com 80567k.com 87665t.com www.258031.com www.77210c.com www.984708.com www.b35uu.com www.620932.com www.53094444.com www.mgm868004.com www.889966.com www.pjbet666.com www.aobo22.com 3178tt.com 3807e.com 20t88.com 17765.com 7742zz.com 2546l.com 4338099.com www.zg16.com www.173383.com www.68365p.com www.g94600.com www.469704.com www.5504q.com www.9611msc.com www.67797d.com 023139.com 1592g.com 3144vip.co ambyc3.com 37570i.com z2554.com 8037a.com 2021iii.com www.003851.com www.097710.com www.180209.com www.389233.com www.550341.com www.5854t.cc www.6364e.com www.65707w.com www.33997h.com www.33997g.com www.0194004.com www.6664331.com www.7920e.com www.pj88t.com www.990893.com www.4809c.com www.y3410.com www.1764a.com www.99094t.com www.519095.com www.8313j.com www.820031.com www.71399c.com www.159888a.com www.303473.com js395.com 444vn77.com yth18.net www.833585.com www.6tdc.com www.560692.com 4451122.com 566777q.com m88.com 1294l.com 0234ee.com www.106267.com 21866b.com 3550p.com 8381007.com www.32126n.net www.vvv2205.com www.585kk.com www.381111.com www.f72.com www.831666.com www.95555w.com www.725660.com www.332052.com 243d11.com 4812j.com 66300vip19.com 99ff940.com xpj44444.vip l21148com b3405.com www.2200365.com www.27363s.com www.28000z.com www.087z.com www.208339.com www.5856862.com www.8839b.com www.77801o.com 878365.com 642223.com www.pj25555.com www.ojinsha.com www.68277333.com www.494912.com www.55060v.com www.087d.com www.914979.com 69234.cc 73055y.com www.004455.net www.hg2455.com www.69567u.com www.w98478.com www.22dwj.com 0214vip.com 2380268.com hbs107.com www.yddc00.com www.304902.com www.3398744.com www.50064b.com www.506923.com dfs.cc 22883j.com 1634u.com www.5577js.com www.3775h.com www.369072.com kk3373.com 4025d.com www.8494d.com www.20199rr.com www.w84.com www.3404.cc www.512477.com dzc13.com 21866i.com www.wt5222.com www.jxcp16888.com www.394811.com 9j0033.com 87965mm.com www.vns7312.com www.4058qq.com www.47506e.com www.550431.com 112n.net www.xpj2886.com www.win1233.com www.569799.com 8898555.com a757044.com www.h7788l.com www.0999888.com www.0194006.com www.768639.com 20053355.com www.as0008.com www.rrqp333.com 139975.com ly88888884.com www.xjs8893.com www.5446rr.com www.9356g.com 78116699.com df6529.com www.55268ll.com www.46630.info www.938906.com 4636677.com www.yh5555.cc www.9895x.com www.351857.com xiang07.com www.88c07.com www.2bet005.com www.976291.com 86611k.com www.94911.cc www.556255.com www.877802.com 3522.vip www.610567.com www.07679r.com 850.com ub66.com www.393968.com 44665002.com www.hg3388.tw www.w84n.com 5004nn.com 36736.com www.bwin930.co www.890992.com 9506j.com www.626022.com www.47506a.com www.351857.com 8159rrr.cc www.hg7660.com www.766602.com g8381.com www.2846m.com www.12455o.com 50067a.com z2306.com www.808888o.com www.560621.com 4022ll.com www.9289988.com www.36788z.com k60666.com www.pj00880.com www.315016.com 9995c.cc www.8003xl.com 0615019.com www.sun09.com www.961219.com 59199.com www.jz95599.com www.627792.com 55193.com www.60333.com www.905844.com 655661133.com www.85857g.com www.401746.com m15666.com www.1705.com dzjgw7777.com www.51456.com www.832795.com 50024488.com www.9187x.com 15y15.net www.pj8333.com www.101220.com 459825.com www.38877.com 363369.com www.69111n.com www.15010.cc 2546r.com www.sha2277.com 2078x.com 1597442.com www.jsc2020.com 80878g.com www.4797.com www.78700e.com le888s.com www.0889888.com 566777j.com www.sscb66.cc 3242m.com www.9139a.com www.395411.com hg999333c.com www.72211.com 60688.cc www.5856885.com 33389.cc www.69567t.com 0245e.com www.782881.com www.339968.com 22296an.com www.5522a.cc 3890f.com www.71071a.com 7726yyy.com www.242222.com www.703153.com 8721331.com www.97994c.com 69447733.com www.js6969.com 3568ee.com www.087k.com 11169455.com www.8828229.com v2351.com www.43818p.com 0747w.com www.55clf.com 88904242.com www.218195.com www.3459n.com www.106572.com www.hg5506.com 44005156.com www.120529.com 6423r.com www.509530.com acp0006.com www.9187r.com 3522jj.com www.0194007.com 11ii8332.com www.czg2.com www.58777c.com rml0.com www.44477222.com 8988h.com www.38345i.com 78117711.com www.32031r.com 3405vvv.com www.13434g.com hg28866.com www.283826.com bet37566.com www.703906.com www.0099buyu.com 396396a.com www.3709884.com 00773e.com www.224605.com yy67890.com www.804171.com 9420n.com www.5446q.com dzhcp3.com www.6000hd.com 738055.com www.76520m.com qq00558.com www.71233s.com www.wnsr808.com www.111306.com www.hg2272.com 346892.com www.biying930vip.com 9964f.com www.9928g.com www.28758n.com www.187396.com www.778849.com 28288hh.com www.6133.com 588vvv.cc www.665992.com www.7111r.com 1429x.com www.969709.com 66681e.com www.99788h.com www.ylhg3838.com www.26878o.com www.dggcp.com 55331s.com www.224975.com 7610.com www.506931.com www.349000.com www.394177.com www.hg7853.com j0088.com www.60886f.com 36536502.win www.856659.com www.86939.com 7792h.com www.81508.com 83377z.com www.371680.com www.942727.com 6601.com www.tai3366.com yh888c.com www.qucp0.com www.29980044.net 9hga.com www.50788c.com www.hg7071.com dytj365.com www.3737.cc 34m35.com www.33598j.com www.9068yy.com 500000379.com www.115207.com 3552g.com www.am2255.com www.92220358.com 7893w98.com www.6832p.com www.9846d.com 06381010.com www.83993y.com www.76543b.com 7779.cc www.35898j.com www.s8866.com kkk556677.com www.99094v.com 6403i.com 0747zz.com www.h83377.com 4694c.com vv8824.com www.780780b.com 50029988.com hhhhh555.com www.4923a.com www.0393901.com 6150q.com www.50069.com www.hg7851.com v5429.com www.570981.com www.4694d.com www.033033l.com 66300vip39.com www.9478f.com www.mk939.com 2757.com 796939.com www.771496.com www.986655.com feicai0572.com d3644.com www.8499c.com www.85886.la 168cp-x.com 2021ddd.com www.gyfc0.com www.8473j.com www.33928a08.com 14140524.com www.50054v.com www.96386n.com www.49487.com 7935t.com 228888u.com www.311332.com www.yl13434.com www.566115.com d35151.com 7552.com www.550274.com www.v2552.com www.hg2087.com by302.com www.5854r.cc www.bet63b.com www.4123020.com 2381u.com www.976931.com www.xj6005.com www.0005156.com z72227.com 2851l.com www.548116.com www.ya2019n.com www.4972r.com www.j833.com www.jin444.com 3421c.com feicai0453.com www.547477.com www.91233r.com www.4078d.com www.jing6663.com www.yh8214.com bet28w.com 22883e.com www.y6091.com www.98msxfpt4.com www.xpj8898.com 55331382.com 091717.com www.393222.com 8381ww.com www.622307.com www.44118k.com www.pj19119.com www.tushan28.com 2246sun.com c15666.com a8159.cc 257v.com 2455k.com www.07163l.com www.99001r.com 6137m.net www.cb5288.com www.60886w.com www.ggv.99233v.com www.yh556699.com www.emc7677.com www.81866s.com oo5144.com 7945kk.com hh8159.cc 3559dd.com 0600y.cc www.327988.com www.33997c.com www.179101.com www.4828448.com www.83568t.com www.hg8915.com www.1199.cc www.566333.com www.995r.net www.jinshagg.com www.hg3569.com bcylc55.com yh645.cn 80060303.com 88850bb.com 53059.vip 2329.com 10050532.com 567zcp.com 897dd.cc 2008oo.com 316c.cc 99660.com 22ll8332.com 3559zzz.com 2418n.com www.296180.com www.26878q.com www.71399m.com www.926530.com www.84499t.com www.bet73e.com www.1764k.com www.jsc799.com www.3301855.com www.xj456789.com www.81699.cc www.927133.com www.hy5504.com www.3933z.cc www.33997h.com www.00tdc.com www.2109m.com www.3416p.com www.66ffo.com www.547177.com www.357411.com js75aa.com dc1105.com 4323w.com bj499.com 7792x.com 61653.com 8894vip2.com 5350.com 8569811h.com 1144011.com 32424v.com www.365815z.com www.649589.com www.wd00004.com www.333193.com www.4778.com www.2004m.com www.57800c.com www.2418001.com www.9356h.com www.550241.com www.026350.com 0931jiehun.com p8883.com 3559uuuu.com 4340s.com 33qq8331.com www.11227136.com www.3534y.com www.5446rr.com www.h90928.com www.77803t.com www.909965.com www.319826.com 6830d.com a7252.com 4488vv.com jsjlb5.com www.v771177.com www.3459b.com www.a81e.cc www.2268js.com www.66332y.com www.5578w.com www.37377x.com www.695756.com 97799u.com n14666.com 091061.com www.22252055.com www.6687g.com www.91233n.com www.c5638.com www.99677e.com 55331rr.com h88.com www.817368.com www.449msc.com www.8899gvb.com www.833314.com 3434zz.com 0201bb.com 8577i.cc www.js0js0.com www.87708.vip www.5522m.cc 33318w.com 98345p.com 07.tt www.333222x.com www.00772z.com www.pj56a.com 55545f.com 61328833.com www.6033g.com www.2805.com www.5953838.com www.156020.com 66648i.com 115506.com www.22751.com www.28000v.com www.88266m.com www.338073.com 3222.cc 88807w.com www.46662.com www.262815.com www.674770.com 56988w.com 3122zz.com www.8882.cc www.792082.com www.099836.com 463j8.com www.3435x.com www.bwin980.co www.h90928.com www.725898.com 668.bz 7141ii.com www.2846o.com www.789zr.cc www.960913.com 706804.net yhw4.cc www.75hk.com www.820057.com www.361477.com 243a2.com www.wi9999.com www.d58.com www.680955.com 767365.com pj300.cc www.88msc.la www.535.cc www.022c.cc 1669s.com www.vns2533.com www.346346.com www.68568f.com 08778d.com 61322288.com www.27363p.com www.371h.cc 35503.com 85698a.com www.777423.net www.35252f.com www.277739.com 4255s.com www.3846k.com www.bet379.com ln114.cc g86226.com www.85413.com www.wd033.com bodog9393.com www.o168a.com www.9988kcd.com www.635852.com 4461d.com www.40686a.com www.77802l.com 88021.com www.1019997.com www.807sun.com 9168b.com jib666666.com www.888msb.com www.534211.com i58955.com www.hg98b.com www.35155u.com 3121rr.com www.d063801.com fk.wp8808.com www.546005.com www.8582.com 3122x.com 1144760.com www.44118m.com 23233o.com www.55008040.com www.15355r.com 99151i.com www.333222r.com www.50732r.com 222v22.com www.889123.com www.552432.com 202365.com www.xpj618.com 2546m.com www.hg2199.com www.xy52aa.com 51439522.com www.wnsr288.com www.52303j.com 35222nn.com www.am1155.com www.723135.com tz3222.com www.73990p.com 1775nn.com www.lj551.com www.196501.com www.xpj6878.com www.3933f.cc 8547g.com www.2566y6.com 9679a.com www.hg7884.com www.c1825.com 2844m.com www.4323a.com w3405.com www.1764x.com miyaonv.com www.hg7760.com www.983699.com 9030m.com www.ejylc11.com JS1388j.com www.771671c.com www.483770.com www.7727bet.com www.9149k.com 86611z.com www.1813bb.com 21379994.com www.16181s.com 51200ll.com www.7893900.com www.djcp234.com www.pjshanxi.com www.388229.com www.hai3333.com www.259291.com www.7720o.com www.66652m.com 9679n.com www.45598y.com yhw8.cc www.fhcp2016.com feicai0878.com www.26123ee.com 69445599.com www.50685d.com 4288ll.com www.509236.com swtyjc.com www.c7206.com 0600w.cc www.xf01.com www.060899.com www.09569m.com www.582006.com www.6033n.com www.548338.com www.29886h.com www.178675.com www.dy4411.com www.755705.com www.666888cc.com www.372839.com z2824.com www.81678j.com 3225t.com www.8667b.com 5443f.com www.938904.com 5099ee.com www.81233w.com www.143800.com www.967699.com 023280.com www.83033w.com 3016ddd.com www.202427.com www.hg9688.com judingbo9.com www.04567i.com aa7742.com www.81508y.com 4023c.com www.43818n.com www.86611r.com www.584211.com www.bb7677.com www.193987.com www.211345.com 4182z.com www.w063801.com 1145.com www.954321d.com 7989j.com www.268221.com www.hnwmrx.com le888d.com www.12136t.com act88.cc www.907556.com www.6802pj.com qiangui002.com www.88166z.com 116060.com www.07088.com 5855zz.com www.390366.com www.pj299299.com 33382l.com www.83993w.com www.99yh765.com 20773311.com www.0282.com www.zuqiu988.com www.087087.com 30688j.com 33115w.com www.954689.com www.0612h.com www.3125008.com www.4759aa.com 33382o.com 7380.com www.202423.com www.64040.com www.490807.com www.9560gg.com www.454.net 8547j.com www.66332z.com www.303473.com www.xpj8337.com hwcp2222.com www.52072n.com www.110732.com 6878.am www.3334331.com www.9374m.com 9988vn77.com www.hg27288.com www.bm1102.vip 09244777.com www.y32031.com 289599.com 365666.com www.588vip.net www.4107c.com bet89360.com www.022s.cc www.803kj.com pjheilongjiang.com www.887771.com www.35252s.com 55899m.com 1607.com www.4648.cc www.3459s.com 047106.com www.tang444.com www.rg6.vip 983888u.com 3556.com www.12455j.com www.9685.com 84494433.com 1005hh.com www.9971003.com www.87680l.com 3424a.com www.c1636.com www.2200365.com 51133z.com xg5111.com www.66332l.com www.681378.com r45638.com www.277320.com www.30350n.com www.09569y.com 3807c.com www.338035.com www.h1432.com 1479t.com qjdy001.com www.550214.com www.xj6003.com www.hgaa01.com 3467v.cc 9964h.com www.35918p.com www.5966zzz.com 996622bb.com 7x3777.com www.hm3355.com www.135755555.com 7141aa.com 31325a.com www.653436.com www.55676h.com www.yh18826.com 3258p.com dod688.com www.329477.com www.9149g.com www.00778f.com www.w9603.com 3522rr.com ab55.com www.vt34.com www.7074.com www.99828.com p8999.cc 878hg.com www.495770.com www.12136ee.com www.41427.com am2828.cc 79333.com 3178w.com www.09xyc.com www.77360.com www.55268rr.com 8159mmm.cc 86688003.com www.550417.com www.16878a.com www.630269.com www.2091p.com 9649n.com 4776600.com 7742j.com www.699915.com www.61655z.com www.5966iii.com www.10899d.com 111122jj.com 32212.com www.5091g.com www.673888y.com www.hg30567.com 4066gg.com 4270yy.com 22117u.com www.808523.com www.55717h.com www.0636777.com www.3959j.com www.8124t.com 3550r.com dzhcp7.com 80850n.com www.508533.com www.23636h.com www.47707.net www.bet91485.com www.wwwbscp8.com www.800hm.com www.hg10567.com 70118z.com 40033ttt.com 1592c.com 921710.com www.202427.com www.18593.com www.71399w.com www.99094r.com www.9999d.com www.6787749.com www.jj905.net www.6033g.com 2008pp.com 54241188.com 67890lll.com 746.com 77225002.com 518cp-1.com www.325771.com www.914906.com www.9928b.com www.585167.com www.bwinyz40.com www.fc924.com www.888950.com www.jsp02.com 20772244.com www.a333.cc 103niu.com 3435.com nn8159.cc 7249d.com djbet.com afcp01.com shsxiwl.cn www.032059.com www.328229.com www.946277.com www.c5617.com www.hf6660.com www.50024w.com www.60886z.com www.312615.com www.00773p.com www.d526688.com www.55545e.com www.cfcp111.com www.hd779.com www.30305.com www.9920992.com www.hc8888.com www.3589333.com www.www660882.com www.ljw033.com www.4972ss.com www.bet36578.com www.76060i.com www.333133k.com www.7045d.com www.hg755.com www.yddc09.com www.boma0111.com 1688key.com www.68666x.com www.77007076.com www.444xhtd.com www.0860q.com www.362234.com www.50025b.com www.312778.com www.56655n.com www.4828668.com www.97994b.com www.78700h.com www.955334.com www.371n.cc www.4923y.com www.55238e.com www.aobo196.com www.ycp5.com www.374277.com www.hm3555.com www.560935.com c388c.com 33432f.com 22ll8331.com 4880m.com 0022ylc.com 655661122.com www.1818618.com www.hg988801.com www.hg3098.com www.7415ff.com www.960620.com www.138578.com www.88325q.com www.hg6648.com www.5091w.com www.730719.com www.178651.com ylzz577.com ylzz.com 597929.com 3846xxx.com 500000874.com www.88807b.com www.wct555.com www.81608z.com www.065wy.com www.505433.com 3122uu.com 9479a2.com hgyz77.com www.333133g.com www.37766.cc www.flb577.com www.08588x.com www.703035.com js58123.com 78111177.com 4025m.com www.hg9222.com www.700733.com www.3066ee.com www.78700l.com www.444081.com 1665a.com dingji1188.com www.05125f.com www.808888.tw www.45598k.com www.60123s.com 84494477.com 4546114.com 56787zz.com 55797t.com www.77537e.com www.138578.com www.5086d.com 48586.com 3679jj.com www.4763000.vip www.79500i.com www.flb905.com www.699494.com 55818s.com 50099vip.com z08199.com www.980js.com www.tyc95.com www.673888q.com www.ya018.com 3225s.com hhh4165.com www.huangguan1088.com www.e526688.com www.710502.com www.376369.com 4136f.com www.9068pp.com www.sb5502.com www.c141.vip 1479i.com 5429g.com www.07179.com www.87668l.com 061.com 51133oo.com www.32666y.com www.6hg6668.com www.bet63.com 123456vv.cc xpj2229.cc www.349459.com www.9646b.com 496oo.com 9679i.com www.09569m.com www.4520066.com 85698i.com 4675j.com www.pu3888.com www.07679l.com www.277474.com 32212v.com www.hg6880.com www.9818p.cc ww555hg.com 3189pp.com www.19yh9.com www.371d.cc 175080.com www.vns8n8.com www.502206.com x86006.com 76543j.com www.90646.com www.135.ag 3156iii.com www.86611d.com www.9187z.com 6137g.com 1770g.com www.99vn777.com www.330691.com ee38648.com www.j2367.com www.6832g.com 18438k.com www.9996dd.com www.954321t.com yyh910.com www.g88998.com www.388158.com 6137b.net 56988l.vip www.45598s.com www.wcp666888.com 55545u.com www.28000x.com www.ascp0.com 49249208.com www.wwww.6230z.com www.9155c.com 3222q.cc www.31268.com www.3478l.cc 08159t.com www.909022.com www.igcp8.com 58jzs.com www.004716.com www.910282.com 4018g.com www.yao656.com www.cp500.in 7893w32.com www.vns0392.com www.71789.cc 53262n.com www.5981z.com js75aa.com 6175n.com www.4625.am js58881.com www.hg726.com www.33063.cc nn3405.com www.18123.com www.135785.com 97799c.com www.551108.com 4052j.com www.266555a.com www.c1363.com 22098s.com www.7366002.com 3178d.com www.0621gg.com www.606634.com mm2205.com www.hjdc48.com www.ycp0.com 33nn8331.com www.ejylc18.com 039da.com www.vip9580.com 112o.net www.40686d.com www.679313.com 28824w.com www.ky1009.com 0446b.com www.t3410.com 180111.net www.24k888.vip 8988f.com www.81849l.com www.130603.com 5130.cc www.lczg9.com y08199.com www.7500666.com 5443w.com www.huangma26.com 88899.com www.8888tm.com 9421.com www.00msc.com 1703222.com www.7111s.com www.9478x.com y980.com www.26878s.com hga088.rs www.68365y.com 30688a.com www.40288o.com 3788p.com www.6003p.com 10050532.com www.3211msc.com 55665156.com www.4412.com 53262l.com www.2233suncity.com www.hjdc2001.vip www.61655l.com 7439.com www.c1363.com www.w7w7.com www.cp718.vip www.7025f.com 4880l.com www.309993.com www.196903.com www.hg99953.com 150055.com www.5049o.com 11005e.com www.88470.com dd3405.com www.28000a.com 4694g.com www.5508.am 4955t.com www.4923r.com 7508c.com www.5095e.com 3049z.com www.55yfa.com www.86611m.com www.565516.com www.993639.com www.602470.com 5219c.com www.z98478.com 00774ee.com www.216781.com 3822b.com www.66653y.com 3202z.com www.87498.com 58802w.com www.yi695.com www.xpj88007.com bjqxgs.com www.hg8201.com ss3405.com www.6687o.com c388n.com www.4987.com 1331bb.com www.4102f.com 098905.com www.3a006.com 1407o.com www.621312.com 2613f.com www.641077.com www.k84551.com 9149l.com www.22557t.com 66c51.com www.58908.com 4036yy.com www.83033m.com www.6491w.com 2355d.com www.670670.com 71372226.com www.xj07949.com 5369a.com www.607252.com www.848777r.com 3009y.com www.210755.com www.tm012.com 447.com www.7714o.com 30006v.com www.hc2788.com www.895095.com c46.cc www.70022.com 44jj8331.com www.75650.net www.21365nn.com m8159.cc www.742022.com 5005m.com www.982082.com www.yh3682.com k2146.com www.00889.com 6396k.com www.6364b.com www.0234zz.com 31553a.com www.00778w.com 5446uu.com 3304n.com www.166518.com 444167.com www.652592.com www.85xpj.com r47479.com www.5522m.cc www.cp67775.com feicai0534.com 8011.cc www.66508004.com 4060pp.com www.26163l.com www.3195555.com 253590.com www.2021u.com www.pu2018.com xl590.com www.1764f.com www.7893900.com 62222v.com www.282263.com www.4272000.com 52520524.com www.346911.com www.hg9388.xyz h4042.com www.398846.com www.vip9584.com www.hgbet66.com 3434rrr.com www.http://489633.com/ www.hggj.ac 93922u.com www.1754g.com 111122xx.com 2247d.com www.9818m.cc 11005w.com 555ths.com www.qucw.com www.590051.com 57157k.com www.895853.com www.33678jj.com www.22gg940.com 5437r.com www.799439.com www.i3410.com www.hg0051.com gg7742.com js345345.com www.66376d.com www.52333.com f2554.com www.c5615.com www.6687e.com www.03719a.com 33115qq.com www.632086.com www.555575.com 7334z.com 88535g.com www.60007m.com www.59505e.com 92266k.com 2455w.com www.43818k.com www.xhtd07.com 4260011.com 2820c.com www.643477.com www.6678576.com www.04762004.com 3379e.com 7720w.net www.767200.com www.81776.com www.15000552959.com 5219r.com aa5360.com www.5045678.com 6723888.com 45637w.com www.955474.com www.88888.mx www.3350.com www.6033j.com bdg1166.com hg11w.com www.ribo88.com www.3066kk.com www.sun181.com www.29886m.com 3404f.cc 1665456.com www.730979.com www.7920w.com www.3737.cc www.1869t.com 2127app.com 1331bb.com 115119.com www.twcp05.com www.yh8489.com 2997706.com 4466buyu.com 2381ee.com www.000128a.com www.43818c.com www.tai1177.com www.4996xm.com p66607.com 377633.com 4880y.com www.66ffo.com www.984708.com www.944449.com www.67797p.com www.10071007.com 2055.com www.89894v.com www.2408a.cc www.36584444.com www.h36.com www.03543.com fff3304.com 2060099.com 3522hh.cc 3467l.cc www.268221.com www.80767.com www.71233x.com www.954321m.com www.a.pj1308.com www.chun1983.com 33313o.com 11474444.com xpj78333.com pjchongqing.com 5168333.cc 08159f.com 2934q.com www.178756.com www.934277.com www.61233s.com www.78700j.com www.950058.com www.xj6007.com www.v0070.com bb2348.com 33ff940.com rrr4255.com r1458.com www.237944.com www.5091z.com www.c6097.com www.152012.com www.567620.com www.9737nn.me www.5446rr.com www.55060v.com www.138cps.com www.5966zzz.com 566777c.com 4152d.com 4632200.com 22tt8331.com oo3336.com blm385.com 2245dl.com 2643z.com 32355gg.com 55967m.com www.560706.com www.382688.com www.743533.com www.602450.com www.808732.com www.4521k.com www.738586.com www.89929.cc www.35918n.com www.961219.com www.58665h.com www.hg8993.com www.ba506.com www.837929.com www.vnsr738.com 111122xx.com oo2649.com www.yinhe1.cc www.hg4668.com www.3844k.com www.shenbo558.com 3018pp.com www.695395.com www.758455.com www.j99888.com www.8839.com www.799666j.com www.vip9586.com www.115527t.com www.ejylc13.com www.89338.com www.369410.com www.88266b.com www.cai345.cc www.131873.com 0906vip7.com 077077.com 69234.cc 11683388.com 8033.com www.t32126.cc www.vns9.cc www.7amc.com www.k4737.com www.59875.com www.xpj3123.com www.99094e.com www.12136r.com www.902cq.com www.834918.com 7605j.com ee5144.com wnsr8811.com 4136b.com 1592l.com www.5555566666.com www.5446cc.com www.0343z.com www.96386s.com www.65707d.com www.290727.com 33995156.com 9737.com 87665i.com 1489h.com 76944.com 88y66.vip www.39555.com www.9955msc.com www.855608.com www.9737jj.com www.pj56d.com www.50026x.com www.366908.com www.008hy.cc www.3552l.com www.yw5.com www.tqdc04.com www.01885c.com www.4446ggg.com www.818993.com www.66376t.com www.133902.com 23800d.com v8381.com www.29886j.com www.99113c.com www.8039b.com www.558502.com 35590088.com 661070.com 28758q.com www.78222.com www.87668y.com betke.cc 444000s.com 44gg8331.com 35ss.vip www.365815x.com www.3066dd.com www.870080a.com 22883y.com v4389.com 4116r.com www.773333.com www.634505.net www.591029.com 5443n.com 20773333.com 7141yy.com www.255030.com www.500yf.com y2516.com 2190m.com www.4972m.com www.twcp05.com www.2350z.com 0729h.com www.am4411.com www.99552qq.com www.407873.com 4955q.com fhyl.com 8957a.com www.370257.com www.hm2666.com 0015jj.com bet35365j.com www.4972x.com www.808482.com 77605d.com www.y186w.com www.105607.com 3556.com 3522.vip www.js69ll.cc www.sha2244.com www.456826.com swin9.com www.hg5867.com www.81455.com 8988ll.com 454663.com www.9566879.com www.4196c.com 19990cc.com zhcp91.com www.377666q.com www.895010.com 66458m.com 30688n.com www.50000977.com