<address id="zblxp"></address>
           <address id="zblxp"><nobr id="zblxp"></nobr></address>

           在線咨詢

           法律法規專題

           您的位置:華律網 > 法律法規 > 民商法 > 交通事故 > 正文

           最高院道路交通事故司法解釋全文

           • 頒布單位: 最高人民法院
           • 文號: 法釋[2012]19號
           • 頒布日期:2012-11-27
           • 執行日期:2012-12-21
           • 時 效  性: 現行有效
           • 效力級別: 法律

           《最高人民法院關于審理道路交通事故損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》已于2012年9月17日由最高人民法院審判委員會第1556次會議通過,現予公布,自2012年12月21日起施行。

           為正確審理道路交通事故損害賠償案件,根據《中華人民共和國侵權責任法》《中華人民共和國合同法》《中華人民共和國道路交通安全法》《中華人民共和國保險法》《中華人民共和國民事訴訟法》等法律的規定,結合審判實踐,制定本解釋。


           第一章 關于主體責任的認定

           第一條 機動車發生交通事故造成損害,機動車所有人或者管理人有下列情形之一,人民法院應當認定其對損害的發生有過錯,并適用侵權責任法第四十九條的規定確定其相應的賠償責任:

           (一)知道或者應當知道機動車存在缺陷,且該缺陷是交通事故發生原因之一的;

           (二)知道或者應當知道駕駛人無駕駛資格或者未取得相應駕駛資格的;

           (三)知道或者應當知道駕駛人因飲酒、服用國家管制的精神藥品或者麻醉藥品,或者患有妨礙安全駕駛機動車的疾病等依法不能駕駛機動車的;

           (四)其它應當認定機動車所有人或者管理人有過錯的。

           第二條 未經允許駕駛他人機動車發生交通事故造成損害,當事人依照侵權責任法第四十九條的規定請求由機動車駕駛人承擔賠償責任的,人民法院應予支持。機動車所有人或者管理人有過錯的,承擔相應的賠償責任,但具有侵權責任法第五十二條規定情形的除外。

           第三條 以掛靠形式從事道路運輸經營活動的機動車發生交通事故造成損害,屬于該機動車一方責任,當事人請求由掛靠人和被掛靠人承擔連帶責任的,人民法院應予支持。

           第四條 被多次轉讓但未辦理轉移登記的機動車發生交通事故造成損害,屬于該機動車一方責任,當事人請求由最后一次轉讓并交付的受讓人承擔賠償責任的,人民法院應予支持。

           第五條 套牌機動車發生交通事故造成損害,屬于該機動車一方責任,當事人請求由套牌機動車的所有人或者管理人承擔賠償責任的,人民法院應予支持;被套牌機動車所有人或者管理人同意套牌的,應當與套牌機動車的所有人或者管理人承擔連帶責任。

           第六條 拼裝車、已達到報廢標準的機動車或者依法禁止行駛的其他機動車被多次轉讓,并發生交通事故造成損害,當事人請求由所有的轉讓人和受讓人承擔連帶責任的,人民法院應予支持。

           第七條 接受機動車駕駛培訓的人員,在培訓活動中駕駛機動車發生交通事故造成損害,屬于該機動車一方責任,當事人請求駕駛培訓單位承擔賠償責任的,人民法院應予支持。

           第八條 機動車試乘過程中發生交通事故造成試乘人損害,當事人請求提供試乘服務者承擔賠償責任的,人民法院應予支持。試乘人有過錯的,應當減輕提供試乘服務者的賠償責任。

           第九條 因道路管理維護缺陷導致機動車發生交通事故造成損害,當事人請求道路管理者承擔相應賠償責任的,人民法院應予支持,但道路管理者能夠證明已按照法律、法規、規章、國家標準、行業標準或者地方標準盡到安全防護、警示等管理維護義務的除外。

           依法不得進入高速公路的車輛、行人,進入高速公路發生交通事故造成自身損害,當事人請求高速公路管理者承擔賠償責任的,適用侵權責任法第七十六條的規定。

           第十條 因在道路上堆放、傾倒、遺撒物品等妨礙通行的行為,導致交通事故造成損害,當事人請求行為人承擔賠償責任的,人民法院應予支持。道路管理者不能證明已按照法律、法規、規章、國家標準、行業標準或者地方標準盡到清理、防護、警示等義務的,應當承擔相應的賠償責任。

           第十一條 未按照法律、法規、規章或者國家標準、行業標準、地方標準的強制性規定設計、施工,致使道路存在缺陷并造成交通事故,當事人請求建設單位與施工單位承擔相應賠償責任的,人民法院應予支持。

           第十二條 機動車存在產品缺陷導致交通事故造成損害,當事人請求生產者或者銷售者依照侵權責任法第五章的規定承擔賠償責任的,人民法院應予支持。

           第十三條 多輛機動車發生交通事故造成第三人損害,當事人請求多個侵權人承擔賠償責任的,人民法院應當區分不同情況,依照侵權責任法第十條、第十一條或者第十二條的規定,確定侵權人承擔連帶責任或者按份責任。

           第二章 關于賠償范圍的認定

           第十四條 道路交通安全法第七十六條規定的“人身傷亡”,是指機動車發生交通事故侵害被侵權人的生命權、健康權等人身權益所造成的損害,包括侵權責任法第十六條和第二十二條規定的各項損害。

           道路交通安全法第七十六條規定的“財產損失”,是指因機動車發生交通事故侵害被侵權人的財產權益所造成的損失。

           第十五條 因道路交通事故造成下列財產損失,當事人請求侵權人賠償的,人民法院應予支持:

           (一)維修被損壞車輛所支出的費用、車輛所載物品的損失、車輛施救費用;

           (二)因車輛滅失或者無法修復,為購買交通事故發生時與被損壞車輛價值相當的車輛重置費用;

           (三)依法從事貨物運輸、旅客運輸等經營性活動的車輛,因無法從事相應經營活動所產生的合理停運損失;

           (四)非經營性車輛因無法繼續使用,所產生的通常替代性交通工具的合理費用。

           第三章 關于責任承擔的認定

           第十六條 同時投保機動車第三者責任強制保險(以下簡稱“交強險”)和第三者責任商業保險(以下簡稱“商業三者險”)的機動車發生交通事故造成損害,當事人同時起訴侵權人和保險公司的,人民法院應當按照下列規則確定賠償責任:

           (一)先由承保交強險的保險公司在責任限額范圍內予以賠償;

           (二)不足部分,由承保商業三者險的保險公司根據保險合同予以賠償;

           (三)仍有不足的,依照道路交通安全法和侵權責任法的相關規定由侵權人予以賠償。

           被侵權人或者其近親屬請求承保交強險的保險公司優先賠償精神損害的,人民法院應予支持。

           第十七條 投保人允許的駕駛人駕駛機動車致使投保人遭受損害,當事人請求承保交強險的保險公司在責任限額范圍內予以賠償的,人民法院應予支持,但投保人為本車上人員的除外。

           第十八條 有下列情形之一導致第三人人身損害,當事人請求保險公司在交強險責任限額范圍內予以賠償,人民法院應予支持:

           (一)駕駛人未取得駕駛資格或者未取得相應駕駛資格的;

           (二)醉酒、服用國家管制的精神藥品或者麻醉藥品后駕駛機動車發生交通事故的;

           (三)駕駛人故意制造交通事故的。

           保險公司在賠償范圍內向侵權人主張追償權的,人民法院應予支持。追償權的訴訟時效期間自保險公司實際賠償之日起計算。

           第十九條 未依法投保交強險的機動車發生交通事故造成損害,當事人請求投保義務人在交強險責任限額范圍內予以賠償的,人民法院應予支持。

           投保義務人和侵權人不是同一人,當事人請求投保義務人和侵權人在交強險責任限額范圍內承擔連帶責任的,人民法院應予支持。

           第二十條 具有從事交強險業務資格的保險公司違法拒絕承保、拖延承保或者違法解除交強險合同,投保義務人在向第三人承擔賠償責任后,請求該保險公司在交強險責任限額范圍內承擔相應賠償責任的,人民法院應予支持。

           第二十一條 多輛機動車發生交通事故造成第三人損害,損失超出各機動車交強險責任限額之和的,由各保險公司在各自責任限額范圍內承擔賠償責任;損失未超出各機動車交強險責任限額之和,當事人請求由各保險公司按照其責任限額與責任限額之和的比例承擔賠償責任的,人民法院應予支持。

           依法分別投保交強險的牽引車和掛車連接使用時發生交通事故造成第三人損害,當事人請求由各保險公司在各自的責任限額范圍內平均賠償的,人民法院應予支持。

           多輛機動車發生交通事故造成第三人損害,其中部分機動車未投保交強險,當事人請求先由已承保交強險的保險公司在責任限額范圍內予以賠償的,人民法院應予支持。保險公司就超出其應承擔的部分向未投保交強險的投保義務人或者侵權人行使追償權的,人民法院應予支持。

           第二十二條 同一交通事故的多個被侵權人同時起訴的,人民法院應當按照各被侵權人的損失比例確定交強險的賠償數額。

           第二十三條 機動車所有權在交強險合同有效期內發生變動,保險公司在交通事故發生后,以該機動車未辦理交強險合同變更手續為由主張免除賠償責任的,人民法院不予支持。

           機動車在交強險合同有效期內發生改裝、使用性質改變等導致危險程度增加的情形,發生交通事故后,當事人請求保險公司在責任限額范圍內予以賠償的,人民法院應予支持。

           前款情形下,保險公司另行起訴請求投保義務人按照重新核定后的保險費標準補足當期保險費的,人民法院應予支持。

           第二十四條 當事人主張交強險人身傷亡保險金請求權轉讓或者設定擔保的行為無效的,人民法院應予支持。

           第四章 關于訴訟程序的規定

           第二十五條 人民法院審理道路交通事故損害賠償案件,應當將承保交強險的保險公司列為共同被告。但該保險公司已經在交強險責任限額范圍內予以賠償且當事人無異議的除外。

           人民法院審理道路交通事故損害賠償案件,當事人請求將承保商業三者險的保險公司列為共同被告的,人民法院應予準許。

           第二十六條 被侵權人因道路交通事故死亡,無近親屬或者近親屬不明,未經法律授權的機關或者有關組織向人民法院起訴主張死亡賠償金的,人民法院不予受理。

           侵權人以已向未經法律授權的機關或者有關組織支付死亡賠償金為理由,請求保險公司在交強險責任限額范圍內予以賠償的,人民法院不予支持。

           被侵權人因道路交通事故死亡,無近親屬或者近親屬不明,支付被侵權人醫療費、喪葬費等合理費用的單位或者個人,請求保險公司在交強險責任限額范圍內予以賠償的,人民法院應予支持。

           第二十七條 公安機關交通管理部門制作的交通事故認定書,人民法院應依法審查并確認其相應的證明力,但有相反證據推翻的除外。

           第五章 關于適用范圍的規定

           第二十八條 機動車在道路以外的地方通行時引發的損害賠償案件,可以參照適用本解釋的規定。

           第二十九條 本解釋施行后尚未終審的案件,適用本解釋;本解釋施行前已經終審,當事人申請再審或者按照審判監督程序決定再審的案件,不適用本解釋。


           最高人民法院民一庭負責人就《關于審理道路交通事故損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》答記者問

           為貫徹黨的十八大提出的五位一體的重大戰略部署,切實保障和改善民生,加快形成法治保障的社會管理體制,為全面建成小康社會提供有力的司法保障,最高人民法院根據《中華人民共和國侵權責任法》、《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國道路交通安全法》、《中華人民共和國保險法》、《中華人民共和國民事訴訟法》等法律的相關規定,結合審判實踐,經審判委員會第1556次會議討論,通過了最高人民法院《關于審理道路交通事故損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》(以下簡稱《解釋》)。值此司法解釋公布之際,最高人民法院民一庭負責人就《解釋》的有關問題接受了記者的采訪。

           出臺背景

           問:最高人民法院《關于審理道路交通事故損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》12月21日施行,請您談談為何要出臺該《解釋》?

           答:近年來,我國道路交通事業高速發展,機動車的保有量飛速增長,根據公安部發布的信息,截止2012年6月底,我國機動車總保有量2.33億輛,其中汽車1.14億輛,摩托車1.03億輛。全國機動車駕駛人達2.47億人,其中汽車駕駛人1.86億人。機動車保有量和駕駛人數量的飛速增長導致因交通事故引發的案件數量也大幅增加。2010年,全國公安部門接報道路交通事故案件390.6萬件,2011年達到422.4萬件。2010年全國法院一審受理的道路交通事故損害賠償案件為612596件,2011年為744570件,分別比上一年上升31.83%和21.54%,今年上半年,新受理的案件更是達到403476件,位居增幅最快的民生類案件的前列。此類案件涉及到人民群眾的基本人身財產權益,如何迅速妥當審理此類案件、及時化解矛盾、保護道路交通事故的各方參與人尤其是受害人的合法權益,是人民法院踐行為民司法的必然要求,也是最高人民法院制定《解釋》的價值基礎和現實依據。

           與此同時,隨著2004年道路交通安全法、2006年《機動車交通事故責任強制保險條例》以及2010年侵權責任法等法律、行政法規的實施,道路交通事故損害賠償案件的審理涌現出較為突出的問題:一是在責任主體及其責任范圍的判斷上,實踐中的形態多種多樣。如何根據現行法律準確認定責任主體及其責任范圍,需要統一裁判尺度。二是交強險制度的建立和商業三者險的逐步普及,致使此類案件在法律關系上具有復雜性。如何針對不同的法律關系適用相應的法律規范,需要明確裁判依據。三是結合我國的現實國情,在依法保障受害人權益的前提下,如何為相關行業及其他道路交通參與人提供必要的發展空間和行為自由,需要平衡各方利益。四是在依法保障各方當事人實體權利和訴訟權利的目標下,如何為當事人提供具有實效性的一次性訴訟糾紛解決機制、減少當事人的訴累,需要創新訴訟機制。

           針對上述問題,最高人民法院從2007年起即啟動了本《解釋》的起草工作,后因侵權責任法的制定而暫停。侵權責任法頒布實施后,根據侵權責任法的立法精神及審判實踐的要求,我們重新啟動了本《解釋》的起草工作。在起草過程中,我們認真多次聽取了全國人大法工委、國務院法制辦、公安部、交通運輸部、保監會、農業部、各級人民法院以及相關專家學者的意見。由于該《解釋》涉及到基本的民生問題,涉及到人民群眾的日常生活,為集思廣益,我們于2012年3月21日至4月21日通過《人民法院報》和中國法院網向全社會公開征求意見。征求意見過程中,共收到社會各界人士提出的意見建議600余件,在總結、歸納、吸收這些意見的基礎上,經過最高人民法院審判委員會認真討論、仔細研究,最終于2012年9月17日第1556次會議通過了本《解釋》。

           確定責任主體依據的原則和精神

           問:我們注意到,本《解釋》首先對道路交通事故的責任主體做出了規定,在確定相關的責任主體時,《解釋》依據了什么樣的原則和精神?

           答:責任主體的確定是道路交通事故損害賠償案件的重中之重,它不僅涉及到由誰承擔侵權責任、受害人的損害由誰賠償、能否得到賠償的問題,還關系到侵權責任法有效制裁侵權行為、預防交通事故發生這一功能能否實現的問題。因此,這是《解釋》要解決的核心問題之一。在侵權責任主體的確定規則上,我們主要依據了以下原則和精神:一是根據侵權責任法第四十九條、第五十條的規定,原則上由機動車的運行支配和運行利益的享有者承擔責任,由所有人或管理人承擔過錯責任。這主要針對借用、租賃、轉讓、非盜搶等情形下擅自駕駛他人機動車發生交通事故的場合。所有人或管理人的過錯主要表現為對機動車安全、技術性能的疏于維護、對使用人駕駛資質和駕駛能力的疏于注意等情形。二是根據侵權責任法第五十一條的規定,針對一系列違法情形下的機動車的所有人或管理人,從加大對受害人的保護、減少交通事故的發生風險、制裁違法行為的角度,規定由相關范圍內的違法行為人承擔連帶責任,例如套牌車、拼裝車、報廢車等情形下的責任主體的確定規則。三是以侵權責任法其他章節的規定為法律依據,對道路交通事故發生的原因作出區分,以相關主體所負擔的法定注意義務為基本的判斷因素,確定多因一果情形下的責任主體。例如道路管理、維護缺陷導致交通事故的責任主體的認定,道路設計、維護缺陷導致交通事故的責任主體的確定規則等。

           總而言之,在道路交通事故責任主體的確定方面,《解釋》緊緊圍繞侵權責任法的填補損失功能、制裁功能、預防功能等立法目的,合理妥當地確定相關的責任主體。

           掛靠經營的機動車發生交通事故責任主體的確定

           問:當前,以掛靠形式從事道路運輸經營活動的情形比較常見,在不少地方甚至比較普遍,請問《解釋》對這種機動車發生交通事故的責任主體和責任形態是如何規定的?

           答:以掛靠形式從事運輸經營活動的情形在現實中確實比較普遍。其主要特征是,掛靠人為了滿足車輛運輸經營管理上的需要,將自己出資購買的機動車掛靠于某個具有運輸經營權的企業,由該企業為掛靠車主代辦各種法律手續,并以該企業的名義對外進行運輸經營。以掛靠形式進行運輸經營,在實踐中產生了較多的弊端,一是違反了《道路運輸條例》等行政法規的規定,使國家通過運輸經營許可證的形式加強安全管理、規范市場經營秩序的管理目的落空。二是以掛靠形式從事運輸經營的機動車,被掛靠企業有經營之名而無經營之實,疏于對駕駛人員的培訓、疏于對機動車運行安全的管理,極大地增加了道路交通的安全隱患,對于其他道路交通參與人的人身財產權益造成了較大的風險。三是掛靠經營方式下,掛靠人的資力往往比較薄弱,從而導致交通事故發生后,受害人難以得到及時、充分的賠償,權益難以得到保護,引發諸多社會矛盾。

           基于上述理由,我們認為,有必要從侵權責任的角度明確掛靠經營的機動車發生交通事故的責任主體。《解釋》明確規定,以掛靠形式從事運輸經營的機動車發生交通事故后,由掛靠人與被掛靠人承擔連帶責任。這主要基于以下考慮:首先,以被掛靠人的經營許可證和名義從事運輸經營,無論是對交易相對人還是對不特定的道路交通參與人而言,都使他們產生了一種信賴,信賴以此經營許可證和名義從事經營的人具有一定資力、具備一定的安全生產條件。其次,機動車運輸經營活動屬于一種高度危險活動,依據侵權責任法及其理論,開啟某種危險、從某種危險活動中獲取利益的主體應當承擔相應的責任,而被掛靠人恰恰從掛靠經營活動中獲得了利益,有時甚至是巨大的利益。再次,被掛靠人不承擔責任或者承擔較小的責任,會縱容掛靠這種違反運輸管理秩序、違反交通管理法規的行為,規定被掛靠人承擔連帶責任有利于以私法的手段實現公法目的,維護法律體系的統一性。最后,從侵權責任法關于責任主體和連帶責任的規定來看,侵權責任法更加關注對違法行為的制裁、更加注重對受害人權益的保護,因此,規定由掛靠人和被掛靠人承擔連帶責任也符合侵權責任法的立法精神。

           套牌車、拼裝車、報廢車發生交通事故責任主體的確定

           問:從我國目前道路交通的現實來看,套牌車、拼裝車、報廢車等機動車違法上路行駛的情形仍屢見不鮮,也為道路交通參與人的人身財產權益造成了極大的危險,帶來了極大的危害,《解釋》對這些問題是如何歸責的?

           答:從我們掌握的情況看,隨著公安交通管理部門以及其他職能部門加大管理力度和處罰力度,套牌車、拼裝車、報廢車等違法機動車上路行駛的情形在逐步減少。但是不可否認,由于我國的機動車保有量大、各地情形千差萬別,因此,這些違法情形仍十分常見。因此,有必要從民事損害賠償的角度,對相關的責任主體予以明確。

           《解釋》對套牌車、拼裝車或者已達到報廢標準的機動車發生交通事故造成損害的責任主體分別做出了規定。套牌車產生的主要原因是套牌行為人為了逃避相關的稅費和規避公安交通管理部門的監管、處罰。在形式上,主要表現為兩種形式,一種是被套牌一方是被侵權人,在他不知道的情形下被他人套牌。此時的被套牌一方也是受害人。發生交通事故后,自然應當由套牌的行為人即套牌車的所有人或管理人承擔侵權責任。另外一種則是被套牌一方同意他人套牌。對于后一種情形,綜合考慮套牌一方和被套牌一方行為的違法性、所造成的危險及其程度等因素,《解釋》規定,發生交通事故后的損害賠償責任由兩者承擔連帶責任。

           關于拼裝車、已達到報廢標準的機動車發生交通事故后的損害賠償責任,侵權責任法第五十一條已經明確規定由轉讓人和受讓人承擔連帶責任。但是,現實中,更多的情形是,發生交通事故時,肇事的拼裝車、報廢車已經經過多次轉讓,此時,責任主體應當如何確定,需要根據侵權責任法第五十一條的規定予以明確。我們認為,轉讓、運行拼裝車、報廢車違反了道路交通安全法的規定,給道路交通安全造成了極大的危害,嚴重威脅到道路交通參與人的人身財產安全,因此應當由所有的轉讓人和受讓人承擔連帶責任。這不僅是侵權責任法填補損害功能的要求,更是貫徹道路交通安全法和侵權責任法的當然結論。

           關于損害賠償范圍的細化規定

           問:侵權責任法關于損害賠償的范圍雖然有所規定,但仍然是訴訟中爭議較多的問題,《解釋》針對交通事故損害賠償的范圍有無更為細化的規定?

           答:侵權責任法第十六條、第十八條、第十九條、第二十條和第二十二條等,對侵害他人人身財產權益的賠償范圍作出了原則性的規定。但是,在道路交通事故損害賠償案件中,仍然需要就若干問題做出進一步明確的規定。一是道路交通安全法第七十六條規定的“人身傷亡”和“財產損失”是依據何種標準劃分的,而這種劃分標準是確定道路交通事故損害賠償范圍的前提性問題;二是依據此種劃分標準,精神損害賠償應當歸屬于何種損失范圍之內,以及精神損害賠償是否應當在交強險中賠償以及在交強險中的賠償次序問題;三是財產損失在實踐中包括哪些具體損失類型以及財產損失在交強險中的賠償范圍問題。圍繞上述問題,《解釋》主要考慮了兩個方面的因素,一是要重視對人身損害的賠償,這不僅是生命權、健康權等人身權益在法律體系和權利結構上的優先性所決定的,更是司法保障民生的具體體現;二是在此前提下,應當注意賠償范圍與道路交通參與人行為自由的平衡,賠償范圍如果過大,會造成道路交通的各方參與人負擔過重,限制了其行為自由。

           依據道路交通安全法以及侵權責任法的相關規定,《解釋》對上述問題做出了解釋性規定,明確道路交通安全法中,“人身傷亡”和“財產損失”的劃分是以道路交通事故所侵害的客體為標準的:侵害被侵權人的生命權、健康權等人身權益所造成的損害,為“人身傷亡”;侵害被侵權人的財產權益所造成的損失,為“財產損失”。依據該解釋性規定,審判實踐中多有爭議的“人身傷亡”是否包括醫療費、精神損害等損失的問題就迎刃而解。相應地,根據道路交通安全法第七十六條的規定,我國目前的交強險也應當賠償精神損害,且精神損害在交強險中的賠償次序應由被侵權人來選擇。如果被侵權人選擇交強險優先賠償精神損害的,人民法院應予支持。應當說,如此規定,一方面準確貫徹了道路交通安全法和侵權責任法的立法宗旨,另一方面更加強調了交強險對人身權益的保障功能,符合交強險的功能定位。

           在財產損失的范圍上,就我國目前的道路交通狀況、事故率乃至人們的道路交通安全意識來看,賠償范圍應當主要限于必要的、典型的損失類型,否則容易導致道路交通各方參與人的負擔過重。因此,《解釋》明確規定,財產損失的范圍包括車輛的修理費用、物品損失、施救費用、重置費用以及經營性車輛的停運損失和非經營性車輛使用中斷的損失。

           區分強制險和商業險功能,劃分侵權責任與保險責任范圍

           問:正如您前面所談到的,由于交強險制度的建立和商業三者險的逐步普及,道路交通事故損害賠償案件的法律關系呈現出復雜性,在統一裁判依據的問題上,《解釋》作出了怎樣的規定?

           答:確實如此,由于保險制度的介入,相較于其他侵權案件來說,道路交通事故損害賠償案件的法律關系更為復雜,在裁判依據上需要統一和明確。解決這個問題,需要辨明交強險與商業險各自的功能定位。在司法解釋起草過程中,關于交強險的功能及其與侵權責任的關系曾引起過激烈討論。在聽取各方不同意見的基礎上,《解釋》所采納的基本原則是,依據道路交通安全法第七十六條的規定,我國的交強險制度更加強調交強險的基本保障功能,更為重視對受害人損失的填補功能,相應地,交強險在其責任限額范圍內與侵權責任在一定程度上相互分離。因此,發生交通事故后,應當首先由交強險在其責任限額范圍內(包括分項限額)予以賠償。

           與交強險相對應,商業三者險是機動車的所有人或管理人為了分散因機動車運行所可能導致的侵權責任而購買的保險,在功能上,該保險更加注重對機動車所有人或管理人風險的分散,與交強險不能等同視之。同時,我國的商業三者險是以交強險賠償之后,被保險人依法應當承擔的侵權責任為保險標的的,因此,商業三者險所形成的法律關系,就必須以保險法和商業三者險合同為基本的裁判依據。所以,《解釋》明確規定了實體上的處理順序,即在確定交強險保險公司的賠償責任之后,再確定侵權人(被保險人)依法應當承擔的侵權責任,然后根據商業三者險合同的約定和保險法的相關規定確定商業三者險保險公司的賠償范圍。最后,再由侵權人依照侵權責任法的相關規定承擔剩余的侵權責任。

           應當說,《解釋》關于這一問題的規定,區分了強制險和商業險的功能,劃分了侵權責任與保險責任的范圍,具有統一裁判依據的重要作用。

           未投保交強險的機動車發生交通事故的責任承擔

           問:近年來,一些道路交通事故損害賠償案件之所以引起社會的廣泛關注,其中一個重要的原因是,這些案件中,機動車的所有人或管理人未投保交強險,導致本可通過交強險分散的賠償責任全部由侵權人承擔。那么,對于未投保交強險的機動車發生交通事故的責任承擔問題,《解釋》是否做出了回應?

           答:交強險自2006年實施以來,投保率逐年增加。根據中國保監會提供的統計數字,2008年,機動車投保率為40.8%,汽車投保率為67.6%;2009年,機動車投保率為45.6%,汽車投保率為73.5%;2010年,機動車投保率為49.0%,汽車投保率為78.9%;2011年,機動車投保率為50.6%,汽車投保率為81.1%。從上述數據來看,我國機動車的投保率雖然逐年上升,但仍有相當比例的機動車未投保交強險。在審判實踐中,就導致一個較為突出的問題,即未投保交強險的機動車發生交通事故的責任承擔問題。

           就此問題,《解釋》規定,未依法投保交強險的機動車發生交通事故造成損害,投保義務人應當先替代交強險保險公司的地位在交強險責任限額范圍內對第三人予以賠償,超出該范圍之外的損失,再按照侵權責任法的規定承擔侵權責任。該規定主要基于以下理由:第一,如前所述,依據道路交通安全法的規定,交強險在一定范圍內與侵權責任分離,導致交強險的賠償范圍并非以侵權責任的成立及其范圍為主要依據,即使在遵守交強險分項責任限額的前提下也是如此。這就說明,投保交強險的機動車導致第三人遭受損害,在賠償范圍上,第三人所得到的賠償要比未投保交強險情形下直接按照侵權責任規則處理所獲得的賠償要多,有的時候甚至多很多。這就為未投保交強險的機動車發生交通事故的責任承擔問題作出專門規定奠定了現實基礎。第二,道路交通安全法、機動車交通事故責任強制保險條例明確規定機動車的所有人或管理人應當依法投保交強險,這些法律、行政法規的規定具有強烈的保護不特定第三人的立法目的。投保義務人未投保交強險的行為顯然違反了以保護他人為目的的法律,因而具有顯著的違法性。第三,投保義務人未投保交強險的行為侵害了第三人從交強險中獲得賠償的利益,該利益屬于侵權責任法的保護范圍。

           實踐中,還有一個較為突出的問題是,投保義務人和實際駕駛人不一致的情形下,交強險責任限額范圍內的賠償責任如何承擔?《解釋》對此也予以了明確,即由投保義務人和實際駕駛人在交強險責任限額范圍內承擔連帶責任,超出責任限額范圍之外的部分,再依照侵權責任法的規定確定賠償責任。之所以如此規定,主要原因在于,根據道路交通安全法的規定,駕駛人駕駛機動車有注意交強險標志的義務、未放置保險標志的機動車不能上路行駛,所以,實際駕駛人和投保義務人都存在違法行為。發生交通事故后,第三人不能從交強險中獲得賠償的損失是由投保義務人與實際駕駛人共同造成的。因此,投保義務人與實際駕駛人應在交強險責任限額范圍內對第三人承擔連帶賠償責任。

           《解釋》關于未投保交強險的責任承擔的規定,符合侵權責任法的規定及其理論,也是對審判實務的經驗總結。在社會效果上,該規定一方面充分保護了受害人(第三人)的合法權益,另一方面,也有利于通過私法的手段促使投保義務人積極履行交強險的投保、續保義務,有利于駕駛人切實承擔交通法律法規所規定的注意義務,有力地促進道路交通秩序的良性發展。

           醉酒駕駛、無證駕駛或吸毒后駕駛等違法情形下交強險保險公司的賠償責任

           問:《解釋》征求意見稿關于醉酒駕駛、無證駕駛等情形下,交強險的保險公司應當承擔賠償責任的規定,在征求意見過程中曾引起過爭論,《解釋》關于這個問題的規定是否發生了變化?

           答:關于醉酒駕駛、無證駕駛、吸毒后駕駛以及被保險人故意制造交通事故的幾種違法情形,發生交通事故后交強險保險公司的責任和侵權人的責任如何承擔,在實踐中存在爭議。《解釋》征求意見過程中,有觀點認為,這幾種違法情形下保險公司不應當承擔交強險的賠償責任,否則就放縱了此類違法行為,不利于制裁侵權人,不利于提高駕駛人的注意義務。

           《解釋》未采納這種觀點,原因在于:第一,如前所述,交強險的首要功能在于對受害人的保護,因而具有安定社會的功能,而侵權人風險分散的功能則居于次要地位。因此,這些違法情形下保險公司對第三人承擔賠償責任,符合交強險制度的目的。在此意義上,前述觀點未能準確把握我國交強險的功能定位。第二,保險公司承擔賠償責任后可以向侵權人追償,并不會造成放縱違法行為人的后果。并且,保險公司的追償能力與受害人相比,顯然處于更有利的地位。更有利于實現制裁違法行為的目的。第三,由保險公司先行賠償、再對侵權人追償的處理方式更有利于實現交強險保護受害人權益、填補受害人損失的功能。如果此類違法情形下,交強險保險公司不承擔賠償責任,則顯然受害人權益的保護在不少場合將難以實現。第四,道路交通安全法第七十六條規定,機動車發生交通事故后,先由交強險的保險公司在交強險責任限額范圍內予以賠償,并未將這些違法情形排除在外。第四,機動車交通事故責任強制保險條例第二十二條雖然規定了醉酒駕駛、無證駕駛、機動車被盜搶期間肇事、被保險人故意制造交通事故等幾種違法情形下交強險保險公司僅墊付搶救費用且不賠償財產損失,但侵權責任法并未完全采納該觀點,該法第五十二條僅規定機動車被盜搶期間發生交通事故的,交強險保險公司可以免除賠償責任,只承擔墊付搶救費用的責任。這說明,侵權責任法對于其他幾種情形的評價與對機動車被盜搶期間發生交通事故情形的評價有所不同,這也是《解釋》關于這個問題規定的主要法律基礎。第五,從其他國家或地區的立法及實踐來看,例如德國、日本、韓國以及我國臺灣地區等,都采納了交強險保險公司在此類情形下先承擔賠償責任,再向侵權人追償的處理思路。

           基于上述理由,《解釋》規定,在醉酒駕駛、無證駕駛或吸毒后駕駛以及被保險人故意制造交通事故等幾種違法情形下,交強險保險公司仍應當在其責任限額范圍內承擔賠償責任,保險公司賠償后有權向侵權人追償。但是,考慮到人身損害問題在實踐中更為突出以及交強險所承擔的基本保障功能等因素,《解釋》將該規則的適用限制在“人身損害”的范圍之內。

           交強險保險公司的訴訟地位

           問:我們注意到,人民法院在審理道路交通事故損害賠償案件時,關于交強險保險公司的地位,實踐中的做法并不統一,有的將保險公司作為共同被告,有的作為第三人,《解釋》在這個問題上是如何規定的?

           答:關于道路交通事故的訴訟機制問題,前面已經提到,這也是《解釋》起草過程中的核心問題之一。《解釋》關于訴訟機制的基本目標是,在依法保障各方當事人實體權利和訴訟權利的前提下,為當事人提供具有實效性的一次性訴訟糾紛解決機制,減少當事人的訴累。

           依據上述目標,《解釋》規定,道路交通事故損害賠償案件中,交強險保險公司作為應當追加的被告參加訴訟,但如果保險公司已經作出賠償且當事人無異議的除外。作出這一規定,主要基于以下理由:第一,道路交通安全法第七十六條規定的第三人(受害人)對保險公司享有的直接請求權,決定了保險公司可以作為被告。第二,道路交通事故損害賠償案件的實體法律關系決定了應當將交強險保險公司作為共同被告。道路交通事故損害賠償案件中,可能并存三種法律關系,即第三人(受害人)與保險公司之間的保險金請求關系、第三人(受害人)基于侵權責任與侵權人之間的損害賠償關系以及侵權人(被保險人)對受害人作出賠償后被保險人與保險人的保險金請求關系。雖然從實體法律關系的角度看,第三人(受害人)對保險公司或侵權人(被保險人)的請求權可分別行使,但是在進入訴訟這一特定的場景之下,將會發生如下問題:首先,機動車是交通事故發生的參與方或原因之一,這一要件事實既是保險公司承擔賠償責任的要件事實,也是侵權人承擔侵權責任的要件事實。在訴訟中,人民法院就該要件事實的認定,存在合一確定之必要。其次,由于侵權責任是在交強險賠償之后才確定,如果不追加保險公司作為共同被告,侵權人侵權責任的范圍即無法準確認定。再次,如果不追加保險公司,在侵權人(被保險人)另行起訴保險公司的后訴中,被保險機動車是否為交通事故的參與方或原因之一仍然是重要的爭點之一,由于保險公司未參與前訴的訴訟程序,其訴訟權利也難以得到保障。第四,將交強險保險公司作為共同被告不會造成訴訟過分遲延。依據現在的技術條件,查明事故參與方機動車投保交強險的情況很容易實現,并且,客觀上,侵權人的侵權責任被保險公司所分擔,因訴訟引發的抵觸情緒、因賠償數額較大的畏難情緒會在一定程度上降低,也有利于訴訟的推進。所以,將交強險保險公司作為應當追加的共同被告有利于訴訟的迅速進行,不會造成訴訟的過分遲延。

           商業三者險保險公司的訴訟地位

           問:近年來,道路交通事故損害賠償案件中,人民群眾反映較為普遍的問題之一是訴訟程序過于繁復,受害人要獲得損害賠償,往往需要先起訴侵權人和交強險保險公司,再由受害人或被保險人另案起訴商業三者險的保險公司,訴訟成本較高。請問《解釋》在訴訟程序上有無新的規定?

           答:對于這個問題,《解釋》起草過程中給予了重點關注,并反復研究討論后,最終規定,同時投保商業三者險的,如當事人請求,人民法院應當將商業三者險的保險公司列為共同被告。該規定主要基于以下理由:一是一次性解決糾紛、減少當事人訴累的需要。司法實踐中,就受害人的損失填補問題,往往需要受害人先起訴交強險保險公司和侵權人,該訴訟確定交強險的賠償范圍和侵權人的賠償范圍后,再由被保險人(侵權人)另行起訴商業三者險保險公司,就交強險賠償范圍之外的侵權責任部分請求商業三者險保險公司賠償,此種處理模式顯然增加了當事人的訴訟負擔,將一個訴訟能夠解決的受害人的損失填補問題分為兩個訴訟解決,徒增訴累。二是商業險保險合同是以交強險賠償范圍之外的賠償責任為保險標的,換言之,只有交強險的賠償范圍確定,商業三者險的賠償范圍才確定,交強險保險公司的賠付責任和商業三者險保險公司的賠付責任具有較為緊密的關聯性。在實踐中,多數機動車的交強險和商業三者險是在一個保險公司投保,此種情形下,兩者的關聯性更為密切。并且,在案件審理過程中遵循交強險先賠償、再根據侵權責任和商業三者險合同確定保險公司的賠償責任,最后確定侵權人自己承擔的賠償責任這一順序,并不會出現法律關系過于復雜、案件難以處理、訴訟過分遲延的情況。三是根據保險法第六十五條的規定,商業三者險中的第三者在被保險人怠于請求保險金時有直接請求權。這里的“怠于”,在受害人已經起訴請求賠償而被保險人尚未請求商業三者險保險公司賠償的情況下,被保險人即處于懈怠狀態。因此,將商業三者險合并審理符合保險法的規定。四是合并審理有利于避免就相同爭點重復審理,提高訴訟效率。在商業三者險合同糾紛中,保險公司往往需要根據具體情況就侵權人(被保險人)是否承擔責任、承擔責任的范圍提出異議、行使相應的抗辯權,從而導致在商業三者險合同糾紛中,審理法院大多需要就侵權責任的范圍等問題作出判斷,容易造成就相同爭點重復審理的現象。另一方面,商業三者險的保險公司進入同一訴訟,也有利于其在該訴訟中行使合同上的抗辯權。

           當然,需要注意的是,將商業三者險保險公司作為共同被告一并處理,需要注意兩個方面的問題:一是實體法律關系上,應當依據保險法和保險合同的約定認定當事人的權利義務,這一點與交強險存在較大的差別;二是在訴訟程序上,應當特別注意保障商業三者險保險公司的訴訟權利。商業三者險保險公司一方面在侵權責任的成立與范圍、在交強險保險公司的賠償范圍等問題上與侵權人存有共同的訴訟利益,另一方面,商業三者險保險公司與侵權人(被保險人)之間也存在利益沖突,即商業三者險保險公司有權依據保險合同的約定對侵權人(被保險人)行使相應的合同權利,例如抗辯權等,兩者之間還存在著對立關系。因此,人民法院在合并處理商業三者險糾紛的程序中,應當高度重視商業三者險保險公司基于合同的實體權利,并給予這些實體權利在訴訟中的程序保障。

           就此訴訟機制來看,我們認為,既能保障各方當事人的實體權利和程序權利,又能實現糾紛的一次性解決,減少訴訟成本,體現了便民、利民原則。

           備注:

           本條例生效時間為:2012.12.21,截至2019年仍然有效

           最近更新:2018.10.16

           818彩票 www.25688k.com www.22gp.com www.6664ylg.com 6118s.com 8381r.com 915610.com www.603774.com www.35252g.com www.bet1699.com www.193234.com v22999.com www.c140.vip 1463w.com www.092wy.com www.2109g.com www.45598g.com www.133242.com www.as0005.com 2381ggg.com 1109758.com ffb88.com 3644h.com 071726.com www.909938.com www.9j3.com www.4963ee.com www.7415rr.com www.vns3n3.com www.07078006.com www.3459k.com pjfujian.com o82365.com www.444237.com www.674679.com www.683505.com www.78680z.com www.4853.com www.50051f.com www.xpj77123.com www.567630.com www.9187w.com www.45598l.com www.472707.com www.991866.com www.hg9953.com www.32126b.net www.yh5579.com 3807yy.com aa1915.com 38989h.com www.515848.com 61327711.com www.4107e.com www.36360.cc www.xpj6t6.com www.jsc999.com 00773zz.com d7789.com 14341434.com www.hg1528.com k677.com www.000435.com www.884554.com 2805k.com www.405776.com www.929467.com www.ylg4567.com 4195p.com 38853885.com www.pjc11.vip www.7025a.com 56400.com www.js80288.com 8905v.com 2546d.com be9458.com 2509.com www.60108p.com www.7886276.com www.bett365.cc www.bet353656.com www.5095r.com blr2033.com www.624377.com www.906880.com JS777.la www.5028hg.com www.5049j.com 77335156.com www.tyc714.com www.14168a.com 588ttt.cc www.77055.com 9068j.com 3950l.com www.568001.com www.575477.com www.33384066.com www.606933.com 365488.bet www.183209.com www.166349.com 908080d.com 37570v.com www.570133.com www.883399a.com www.bwinyz38.com www.77801x.com www.585299.com 9694s.com 76543g.com www.355711.com www.zzw222.com www.q9163.com www.330099i.com 4955b.com 26668x.com www.754880.com www.4189b.com www.77731e.com xpj668.com 2649nn.com 3651266.com 69111q.com www.99677b.com www.5719b.com www.9996oo.com 4107i.com www.669202.com www.hj9668.com www.10999g.com www.36008.com hh3189.com 5622d.com wx3388.com www.960201.com www.36166f.com www.hfcp1188.com www.33598r.com www.77074.com 2359.com www.hg8289.com www.a3a222.cc 55967f.com 7003f.com www.731651.com www.865336.com www.77117076.com www.c32126.cc qpby.com 6261ee.com bbb1915.com 67890dd.com www.692918.com www.29699.com www.26299t.com www.77605z.com 7599y.com 0524.com www.848xpj.com 463.cm 9995a.cc vns0044.com 57157g.com www.56012.com 3009z.com jidu22.com dl.hg258.in www.2350m.com www.ch8922.com www.6410a.com www.453022.com 77225002.com www.dhy2929.com tyc6046.com www.29178f.com www.3933s.cc zhcp10.com 00nn8331.com 0068.cc 2019a.cc stsvip9.com 9949t.com www.187516.com www.111306.com www.263289.com www.186763.com www.js6969.com www.kk685.com www.353599.com 3379s.com 7894.cc 44ff8332.com 52599o.com nn500e.com wxc0126.com 92226.com www.77114e.com 8988jj.com zyxxd.com www.426667.com www.701547.com www.26163d.com www.4996nn.com www.3155hd.com 112i.net ah116.net 444000xxx.com 9995a.cc www.28758h.com 3242o.com js8502.com ff38648.com 4036222.com 588iii.cc www.341188.com www.727xpj.com 3434a.com www.7111z.com www.3435999.com www.www5151msc.com www.277577.com www.5377msc.com www.4972hh.com www.976000.com www.911.hk www.45598r.com www.400849.com www.zfcp9.com bj499.com hy352.com TY5509.com 33112007.com www.88562.com www.99677y.com www.775702.com www.ya707.com www.1368f.cc 500000735.com ms777.com 4444661.com www.hg93777.com www.ylg7777.com www.68556.com www.10133c.com www.a2a444.cc 73567tg12.com xpj6162.com 3482s.com www.hg3636.com 44gg8332.com 4955u.com yy3189.com www.777444i.com www.511838.com www.370175.com www.908296.com www.ac3322.com www.223075.com 66555156.com www.644234.com www.27111x.com www.653508.com www.js88058.com www.33a85.com www.888vip6.com www.44438.com www.80969t.com www.83033l.com www.987443.com yk802.com 55966.com 009900o.com 1294t.com fuhao123.com www.937787.com 1591www.com 4546.com www.235msc.com www.08881.com www.hg118444.com wb130.com www.vns7312.com www.22201.com www.624444d.com www.792050.com www.6sun.com 83378t.com 44zz8331.com www.234894.com www.29468.com www.022175.com 91019y.com 2201885.com 59889h.com www.swin988.mobi kaixinbo.cc 1591ppp.com 983888p.com rr67890.com ylg9888.com www.358012.com www.115203.com www.534638.com 0419qq.com gg4675.com www.38200k.com www.042055.com www.y07b.com 0033886.com www.3122t.com www.dayou567.com 1775mm.com 91019j.com www.73999u.com www.255817.com www.915196.com js89e.vip 3685y.com www.dwc4.com www.982090.com 316.cc 667766k.com www.777423.net www.5981r.com www.20199hh.com www.y94600.com www.5091b.com www.0134.com 5456t.com www.t69096.com www.5446uu.com www.3668o.com 8722qqqq.com www.v2552.com www.cb3188.com 914903.com 8203bbb.com x48m.com www.44118t.com www.514033.com 3467n.com www.8aobo.com www.883399u.com www.868229.com c83.net t1915t.com www.992254.com www.765.me www.551416.com 0011.se 99151a.com www.4078j.com www.257188.com 67888z.cc hg1338.com www.hg8dd.com www.235644.com u72227.com tjhyncw.com www.09569p.com www.ytrich.com 7720.com www.78k78.com www.68993263.com 0823.com www.68365v.com www.50064b.com 18775j.com b887.xyz www.26163w.com 2127gg.com www.tbb005.com www.97994b.com www.60007x.com 69447711.com www.319393a.com www.7045d.com www.4809y.com www.634331.com sbc89.cn www.hgw00888.com 33432k.com www.31955.com www.592909.com www.tc8804.com www.981060.com 7x3777.com www.58339.com www.4136x.com www.914909.com 0234c.com www.4107r.com www.66ffj.com 0600p.cc www.324229.com yhw3.cc www.78680f.com www.245568.com ylzz1.cc www.196606.com 32212.com dzhcp4.com www.4694w.com 19990cc.com www.gh0029.com www.4809f.com www.15355j.com 38365v.com www.ylg20000.com 4195k.com www.5441p.com v997d.com www.8850w1.com 5446tt.com 4052b.com www.308005.com x21148.com www.alpkylc.com www.506273.com 7935k.com www.93919a.com www.hmfc8.com bm1395.com www.8667v.com 655661177.com www.caiba200.com ppp3405.com www.33377799.com 041122r.com www.7796877.com www.96386a.com 11p1.cc www.2875z.com pj7702.com www.hr888vip.com 77260088.com 2443h.com js14t.com www.w84g.com www.848883.com www.ky1002.com 8547kk.com qq5144.com www.62500.cc www.hg8205.com 9168b.com j1582.com www.26878b.com 7508k.com www.16065i.com 277.ag www.848777a.com www.96386a.com 7792q.com www.8816aa.com 44077g.com www.16878u.com 9949n.com www.995r.net wlb333.com www.yh795.com 2306m.com www.hg9678.com www.55czt.com 0729w.com www.1764n.com www.0377555.com 5855.com kk4255.com www.47343.com www.cf9903.com 73999g.com www.369888a.com 5856f.com www.868681.com 33115aa.com www.xpj787.com 99567g.com www.mk939.com www.75538c.com 0747i.com www.350c5.com 87680l.com www.w22365.com www.083015.com www.ylg238.com www.004ac.com www.728055.com www.693930.com www.hg8707.com www.022173.com www.0203123.com www.qj35.com www.7449cc.com 3405rrr.com www.80065m.com 9895u.com www.84499g.com www.356126.com 9569822.com www.38381.cc www.5966zzz.com www.520691.com www.58fc16.com www.330291.com 1294x.com www.66376d.com yy080.net www.781367.com www.44992055.com www.56733y.com www.cai003.vip www.67797s.com vv968.com www.hg98097.com 26444x.com www.huangma28.com 7742rr.com www.7225h.com app22299.com 2822828228.com www.53097777.com www.xx0088.com www.ybao4.com 9030h.com hj5068.com:8888 www.7636.com www.3643i.com www.550342.com www.vns6985.com www.237988.com yun999.com www.7060.cabet186.com www.95wcp.com bkb3667.com www.hx1114.com www.am4444.com zz2649.com www.33074.com vns8y.com www.991866.com 4136e.com www.8888yh.com YHvip.vip www.4078h.com 3825.com 8538f.com www.8967w.com 3416c.com www.013ac.com 9420d.com www.339967.com www.85857i.com 7032004.com www.36787d.com www.xb0027.com www.937816.com www.331113.com ule609.com www.87500.com www.mg4354.com P35p.com www.640638.com www.8509850.com www.394577.com www.sss998.com 444000ff.com pu2018.com www.1466d.com 22kk8331.com youfa55.vip www.983jc.com www.vns68.com 4052s.com www.357116.com hg6686.com www.huangma28.com 998z.cc www.2373a.com www.38200u.com www.377034.com www.1851119.com xpj5004.com www.183676.com www.ag3388.com www.8124e.com 30006z.com www.22211.am www.c7205.com p01234.com www.71399d.com www.203163.com kk3354.com www.330871.com www.55526v.com 2381o.com www.15355j.com www.bsyedu.com xpjgo7.com www.51500.com www.ao899.com www.166125.com www.hgw6668.com www.yinhe9507e.com www.c6770.com www.11119dz.com rrr40033.com 3089r.com 1306766.com www.dao70.com 3846o.com www.300388.com www.6858666.com www.n948n.com wz4008.com www.hg9396.com www.664043.com www.9737ii.com 5003bb.com www.919309.com www.mng55.com www.e26055.vip cai88.cc 66300vip34.com www.h990.com 2677zzz.com evuyl.com www.640505.com 769vv.com 5598510.com www.9996uu.com www.63260.com 11939.com www.77803t.com www.4938r.com 22113m.com www.689144.com www.ok633.com 4136f.com 41178982.com spsgz.com www.53537.cc www.4809i.com www.189555.com ca8033.com 33382zz.com www.c6002.com www.4136t.com 500000813.com www.c6465.com www.42456688.com www.a81c.cc www.147755.com yhyunnan.vip 86811aa.com 1331d.com www.w697.com www.2875j.com www.0343n.com www.e22365.com 30688j.com www.099192.com www.0194003.com www.185ks.com yqw998.com www.871660.com www.hgdc100.com 850834.com 05075555.com www.397750.com www.9646t.com www.6491i.com 3156.com xpj99.am 2017dh.com www.7240s.com www.lfcp567.com www.9199sun.com 2767i.com www.302572.com www.bwinyz44.com lc99k.com JS1388e.com www.56011g.com 4812g.com www.63877o.com www.yh68073.com 97570yl.com www.dz829.com www.4212p.com www.hcw823.com 3009z.com www.60108x.com 26444j.com www.hg99976.com wnsr8826.com www.50732n.com 8644777.com www.bet63m.com dd3189.com www.597449.com 500000796.com 3404t.cc www.602454.com www.591107.app www.al6888.com p2490.com www.3552b.com x86002.com www.cfcp777.com www.230966.com 4997w.com www.900652.com www.5854p.cc feicai00886.com www.1368f.cc www.00773p.com ctxcp300.com 3339193.com www.003113.com www.659776.com www.7607677.com www.008hy.cc www.kelake55.com 3513008.com www.341188.com www.3668q.com xhtd.com 47749a.com www.1200msc.com 30150011.com www.1035h.com tjhyncw.com www.350c6.com 8381f.com www.d80288.com pjbuyuw.com www.hg88mm.com www.001036.com wxyxqy.com www.c6881.com www.15960000.com 34n35.com www.4102r.com 78115577.com www.hycb8.com 88535f.com www.481770.com pjchongqing.com www.fcyl5.com www.57798c.com 3936w.com www.5099ii.com 923350.com www.331113.com 52599j.com www.98am444.com www.189909.com 33846.net www.50064n.com 2147008.com www.hg20.co 228888s.com www.hg241.com 4167a.com www.5446c.com a2894.com www.le05.com www.565548.com 9068j.com www.5966ttt.com hr499.com www.hg9665.com boyingyule.com www.138578.com www.669773.com www.56733w.com www.4196c.com 3144.cc www.8473u.com www.514577.com www.7811b.com www.hm5688.com www.hg0092.com www.05gcw.com www.21365jj.com www.230966.com www.34889.com 52688a.com www.55676h.com 69448866.com www.062866.com zz00558.com www.51331k.com www.yinhe9507a.com 9068jj.com www.9997038.com 3788dd.com www.226467.com www.63877x.com www.662358.com www.hg4284.com www.297757.com www.70389.com 3522w.vip www.337756.com 500000919.com www.0600k.cc www.064808.com www.715613.com 35252y.com 983888i.com www.hg415.com www.078wy.com www.xb0029.com 7555w.com www.81520m.com www.ven4444.com www.43131j.com www.38138l.com 3089s.com www.633720.com www.13201f.com 00773n.com www.76076.com k14666.com www.901833.com www.858958.com 3662.com 463q8.com www.ag6666.com 444v44.com www.4923j.com www.y18bb.com www.330265.com www.900168.com 81366i.com www.yh66988.com www.tqdc04.com 11ff8331.com www.34788e.com www.ok533.com 80850x.com www.178753.com www.20452.net 808988w.com www.9822.com www.y4042.com 3559iiii.com 1144589.com www.z77929.com www.vns6166.com 30170033.com www.755864.com www.boh.cc 495663.com www.569380.com www.60886j.com 6175i.com 2400017.com www.91779n.com 2389.com pj88ff.com www.336440.com www.8c999.com www.10852.com 69990e.com js75aa.com www.tyc88000.com www.303365.com 500000754.com 91019e.net www.88266p.com 23800a.com 084939.com www.014ac.com www.32031p.com www.hg0462.com 6868456.cc www.js89g.vip www.09569j.com 23599g.com www.cpkk7.com www.1388pp.com 159666k.com www.78949i.com www.pj9020.com www.bet365606.com 1596b.com www.550347.com www.792083.com www.8520m.com 6261g.com www.xpj11882.com www.0057f.com s5429.com 517801.com www.869934.com 2389.com 22cc8332.com 7202004.com aa5360.com www.igcp4.com www.48330h.com www.yz889.com 2381006.com www.91779f.com shen3322.com yahu167.com www.706515.com www.47506v.com www.g1018.com 55545q.com www.161570.com www.377666t.com www.63877f.com k8381.com www.919586.com www.pj3598.com 1665zz.com www.6364o.com www.zte111.com www.7727bet.com 51452.com 7552.com 0485k.com f5429.com www.768399.com www.730555.com www.111ee9.com 56988nn.com 111122pp.com 2127ee.com 2934f.com www.00840r.com www.469703.com www.mic999.com ddd2267.com 4182j.com c2490.com www.771501.com www.7920h.com www.458177.com 5219v.com 444365ggg.com www.809296.com www.ba307.com www.jz6788.com www.3730-251.com www.hg8903.com www.8901z.com 04666l.com dfs234.com www.5091v.com www.7370.com www.9646y.com www.60886r.com www.js749.com 1479u.com www.lu8810.com 66648z.com www.560926.com www.39500f.com www.742488.com www.1003pj.com www.js3444.com zhcp40.com 4022ii.com www.52303a.com www.tyc44222.com www.009ac.com www.33166.com www.32126a.net www.4828558.com www.0860n.com www.40686f.com 5369l.com 159666m.com 3807x.com 500000732.com www.16878p.com www.68993258.com www.220v.cc www.89677z.com www.331.cc dzhcp1.com ribo25.cc www.244689.com www.534077.com www.9989586.com www.123f4.com 4025g.com 38989z.com www.599046.com www.91233g.com www.js36644.com 4445.com 2851h.com wns4.net www.331suncity.net 97659.com 6002j.com 2381f.com 2757r.com www.519095.com www.hh4625.com www.7225q.com www.6667ylg.com www.166347.com www.032007.com 4647.com www.o32126.cc www.362844.com 3822w.com 2245dl.com www.023128.com www.71233z.com www.9737tt.com www.a6389.com 39199w.com 8757056.com 1007811.com www.753956.com www.0270o.com www.7240a.com www.hg9222.com www.hg6364.com www.76060z.com pj666677.com www.10999z.com www.00772s.com www.x111888.com www.26yh.com www.k7764.com bb8888-1.com www.sscb99.cc www.365088.bet www.vm905.com www.86611m.com aa4118.com 365-818.com 4167a.com 8547tt.com bs112233.com www.xjs8898.com 11005k.com eee444000.com 3685p.com rauuu.com 37283.com 22207g.com 34545.com kdcp5.com 4632277.com 33382zz.com www.76520v.com www.876312.com www.912339.com 2019p.cc 2jshhh.com dzc07.com 3405oo.com 72vg.com 3189bb.com www.7777ag4.com www.yl46.com www.9978bb.com www.99099hh.com www.022jx.cc 11ee8332.com www.amdc0007.com www.427786.com www.2875y.com www.1368g.cc 910088.com vns8d.com www.7366009.com www.97828t.vip www.n94600.com www.41518p.com www.50051r.com www.8850.com www.8499q.com www.986656.com www.452801.com 9539v.com 9411fff.com 35dd.vip www.29856.com 8290i.com zhcpxx.com www.8768011.com xhtd3559.com www.k89299.com www.ts055.com www.tyc714.com www.12136i.com www.883399a.com www.4996gx.com www.xl307.com www.7392022.com www.88zz.cc www.91779.com www.7920g.com www.00665h.com www.599380.com p5377.com www.a8a8456.com 55443885.com mm99911.com www.0636c.com www.dzcp2222.com www.37676.cc uuu5701.com 53262c.com mm2649.com 88770.com www.8520r.com www.777753.com www.xy9999.com www.rgcp.cc www.93955.com www.8905d.com www.937299.com dfmcsoft.com feicai0979.com www.848959.com www.0759563.com www.00829x.com www.1113939.com www.yinhe9507a.com www.77537t.com www.9068dd.com www.hg1767.com www.508987.com www.hg068008.com www.9478u.com www.hf6680.com www.fcff6.com www.861944.com www.hd779.com 5m412.com www.bet1677.com blhvip222.com 9506q.com www.85770a.com www.hg7942.com www.8825666.com www.03543.com www.15515533.com www.49956q.com www.903079.com www.682260.com www.k30.com www.97365.com www.599494.com www.77114v.com 22hh8332.com bwin8.com 777k7.com www.xpj1938.com www.7240d.com www.55545d.com www.820042.com www.703906.com 28288c.com www.50989e.com 463h8.com 97618f.com www.228369.com www.hjdc2005.com 80850.com amhg099.com 5350t.com www.w8586.com www.81678q.com www.769301.com 3957z.com 444v44.com www.taobaobo5.com www.222244.vip www.915319.com 5443p.com 566777j.com www.wxr11.com www.11119ee.com www.093928.com www.364077.com ca7033.com www.9785999.com www.kj8888.com www.10999j.com www.57jsc.com 97297t.com bwin8h.com www.4963rr.com www.ya230.com 86226t.com 463.am www.35252s.com www.811202.com www.pj56d.com www.811927.com 4995u.com www.spj00.net www.ks1387.com www.1434r.com www.hx6606.com 89892uu.com 610829.com www.6677msc.com www.3421d.com www.815807.com 3467l.com www.pj9448.com www.281138.com 52599f.com 2021eee.com bet3659092.com www.767613.com www.33588d.com 51200ss.com 8547tt.com www.7720a.com www.288988c.com www.9356n.com 4323y.com 8884win.com www.vns6266.com www.494912.com www.656659.com blr7033.com feicai0898.com www.88mgm777.com xuexinjun66.cn 11vv8331.com www.vns7525.com www.68365.com 4323y.com www.22gg940.com www.80075l.com www.083026.com 2757i.com www.77537g.com www.323535.com www.193987.com 84499922.com www.535.cc m2554.com www.88864400.com 5509h.com 074u7.com www.216yh.com www.tc8803.com www.58ipo.com 7894n.com feicai0972.com www.2268js.com f99345.am zzz1915.com www.617suncity.com www.055s.cc 3568ll.com www.82409.com www.9685.com 33313h.com www.hg2566.biz www.js68111.com www.507283.com feicai0798.com www.flb902.com 9822.bz www.5757msc.com www.30k0048.com www.win1239.com www.c1663.com 4022y.com www.wns02222.com www.sxyl6.com www.126730.com www.yh8009.com www.53516e.com www.6zz66.com www.8667q.com 62222o.com www.11777999.com 4488o.com www.719365.com www.15355m.com 1813bb.com 52599n.com www.63606o.com www.033826.com amjsc01.com www.00773o.com www.rrqp999.com 11ff8331.com www.85857v.com www.163135.com 8827ddd.com www.8422a.com www.e2894.com o77304.com www.r766.com man152.com www.hmgj07.com www.62979w.com 7893w98.com www.242365.com www.2221101.com 55331h.com www.sancaishop.com www.076069.com www.777444s.com www.c1363.com 88807z.com www.4972vv.com www.179107.com 3405.com www.pj1707.com www.099836.com www.alpkylc.com www.55717l.com 33sb.com www.53848.com 79964h.com 4052u.com www.9286.com 1624.com www.907712.com 2013011.com www.4965b.com www.3416g.com b1654.com www.mk927.com www.659477.com 26444g.com www.bwinyz41.com 2543.am www.092365.com www.076wy.com www.178211.com 992222m.com vns22.vip www.9939365.com www.16065h.com df8l.com www.585.cc app3544.com www.ssc8871.com www.50051l.com 6261m.com www.333777k.com www.996563.com 15a10.net www.4196a.com www.610659.com 992222v.com www.7878788.com www.vip8313.com 3568pp.com www.3657c.com www.805836.com www.nnn9702.com 11gg8332.com www.0967001.com 3807ll.com www.42842808.com www.mic999.com www.188666.com www.888688.cc www.hr1855.com www.60048.com www.79500k.com www.j3567.com www.60123g.com www.340095.com www.vn888123.cc www.o98478.com www.36787d.com www.533091.com bet365yazhou.com www.pj8458.com www.37090000.com www.971406.com www.1035p.com www.3126p.com www.29277x.com www.701549.com 35tt.vip yhw1.cc www.xpj99896.com www.36788m.com www.939509.com www.yy63.com 30688.com 80850kk.com 35441444.com www.23636.com www.881313.com www.86333c.com www.28229.com www.158cp.com 7935v.com 18891.com 6033.com www.2846f.com www.0860b.com www.50999y.com www.6889773.com www.3978d.com www.397760.com 2709f.com 99909s.com 4052g.com hg12020.com 3559aaaa.com www.x8867.com www.hg6058.com www.80188d.com www.vns18158.com www.230966.com 20188i.com 4007893.com 24670044.com www.hg8235.com www.9895h.com www.jsc2019.com www.06088.com www.26163j.com 56987uu.com s72227.com j7570jj.com 69990c.com www.hongbaoy35.com www.16181z.com www.99788m.com www.186972.com 9103kk.com 436.com y2537.com www.6372010.com www.377666i.com www.376531.com 1483xx.com 01234ll.com 2649dd.com www.5504.com www.9895s.com www.5981j.com www.21202n.com www.627012.com buyu.com 5005j.com www.333133i.com www.5446q.com www.ck1178.com 62222y.com 3568s.com www.3959h.com www.9606.tw www.685044.com 3885.com www.yh04567.com www.9737xx.com www.26163z.com 62205.com bet33318.com www.26163p.com 7584999.com 61828.org www.byc06.com www.99094x.com www.202419.com 99698w.com www.388103.com www.3157u.com www.90365vip.com 992222v.com www.654bet.com www.ag3535a.com www.ba506.com www.225075.com 0099227.com www.hg8855.com www.hg9388.com www.fo03.com 61323355.com www.4196x.com www.902775.com 0057a.com www.js80388.com www.842211.com 33772007.com 223blr.com www.178612.com y21148.com www.hg3455.com www.75538b.com 5003s.com www.js66666.com www.hg15819.com www.547638.com h51335.net www.0805u.com www.59199.com www.6666y.cc 998o.cc www.328209.com www.544aa.cc 775085.com 2008ff.com www.laocaipiao.com www.pj88n.com www.444081.com 36405500.com www.o063801.com www.151376.com 3552w.com www.4938g.com www.659618.com www.763659.com hbs107.com www.168tyc.com www.2632k.com 55555004.com www.27038.com www.81608x.com 10jqka.com 1119964.com www.66867.com www.00618c.com www.1368e.cc yin3535.com www.4972x.com www.526733.com 11113885.com www.00778c.com www.550919.com 52599o.com www.88184.com www.15b32.net 4136e.com 55797o.com www.77731m.com www.655061.com 876878k.com www.msc77.la www.820289.com 40033ff.com www.xpj04666.com 9895e.com www.789270.com www.33588d.com 025939.com www.70678d.com www.lczg5.com 9645uu.com www.8494p.com www.637968.com 7772006.com k35151.com www.138cps.com www.ascp5.com 84497766.com www.28000a.com www.536678.com 6220q.com www.2345678.pw www.52303i.com www.040xpj.com www.9928aa.com 0343f.com www.079305.com www.00840v.com 55977.cc www.48330g.com d47479.com www.vns388.com www.26163e.com yh568.vip 8036ocom www.2875w.com www.j833.com www.450689.com 2595q.com www.flb903.com 3066sss.com www.135520d.com www.983480.com 00ff8331.com www.33588n.com 3189d.com www.scw452.com www.095335.com www.j7700.com www.3126c.com 98.net www.tyc57.com www.277320.com www.a80047.com www.876433.com bozhidao.org www.60123z.com 5003w.com www.38144144.com 4022cc.com www.v1186.com www.890703.com js5651js.com 80368oo.com www.4270gg.com www.376517.com www.95449j.com www.371u.cc h01234.com www.yh234f.com csj110.com www.hg83555.com www.106356.com 1331qq.com www.tyc88555.com www.66gg940.com www.66ffi.com 6830x.com www.548185.com 2190d.com www.80065d.com 4018zz.com www.3691g.com 7003q.com www.99552ww.com 8722gggg.com www.4323j.com dzj.tw www.dzj0666.com feicai0453.com www.3170002.com 80368aa.com www.56520w.com www.ck9292.com 8522llll.com www.974306.com www.99999jsc.com 730555e.com www.pj5794.com www.34788o.com www.20553311.com 2934m.com www.34646.com x86200.com www.3978j.com wnsr8806.com www.375983.com www.8805js.com www.926280.com www.25673f.com www.330265.com www.7348.com www.10899b.com www.66ffp.com www.3089c.com xpj345345.com www.87879193.com 36517.info www.5981l.com jinguan5555.com www.wdylc.com aa4675.com www.ag06617.com 71707s.com www.1358002.com 69443322.com www.976115.com www.4972gg.com 3822f.com www.345529.com www.48234h.com 99wb8.com www.08bwin.com ctxcp456.com www.9928l.com 0245u.com www.3566kk.com bc080.com www.ya2019o.com xpj70064.com 033f.net 423342.com www.815333.com zhcp88.com www.b01885.com vipdz88.com www.79500.com 1669c.com 123456.cc www.76543o.com www.8499q.com www.7893w43.com www.550374.com www.tycyl.cc www.7025r.com www.580819.com www.jqb8.com f5858.com www.44730.com 1594002.com www.355183.com www.777444j.com k99345.am www.090051.com 777p1.cc www.48330q.com 001122332.com www.8350.vip www.55526f.com 878hg.com www.45598v.com 8557j.com www.33598k.com www.4759mm.com www.276608.com www.770405.com 162788.com www.06400.com 24670044.com tyc1318.com www.889123.com 6266123.net www.hg27388.com 2306c.com www.178795.com www.c51jj.vip 78111199.com www.663948.com www.bet445.com 566777h.com www.662517.com www.181678.com 2021j.com www.068633.com www.86611b.com www.022174.com www.xihu77.com 4426123.com www.725641.com www.9374w.com 75991i.com www.ya2019l.com www.1869s.com www.828521.com www.xg189.com 131ee.net www.5958818.com 2569005.com www.151706.com www.71071u.com tb2223.com www.902257.com www.497789.com blmdc5.com www.810730.com www.a4042.com 45939904.com www.58gc8.com www.289333.com 5350l.com www.0014d.com www.bb8888-1.com www.a3a555.cc 08159f.com www.78680c.com www.6999blr.com 500000797.com www.0062737.com 7935k.com 3009h.com www.50685c.com www.js662.com www.684077.com 234904.com www.721588.com www.6001343.com 61328899.com 95gamevip6.com www.0088hgdd.com www.fcd666.com 3640dd.com www.8839c.com www.1200msc.com 99567k.com www.0853c.com www.365279c.com 9995a.cc www.701250.com www.9737kk.com 4116c.com 4880m.com www.4809f.com 30019r.com 56988g.com www.ejylc13.com www.sun235.com 5156.com www.025532.com www.2021.com www.32031g.com www.vns383.com 1634c.com www.774311.com www.990888a.com 8159ss.cc www.c9259.com www.c44ss.com www.6635oo.com 78666g.com www.3478z.cc www.53900f.com www.js436.com 1hga.com yl.net www.005ac.com www.115527r.com 30006hd.com 89777v.com www.luck887.com www.9187a.com 50027711.com 83138k.com www.585116.com www.35155.com 4488f.com www.546868.com www.37377n.com www.ljw034.com 84497788.com 9679z.com 56988pp.com www.906009.com www.22201.com 1213633.com www.216777a.com www.07679i.com www.cdzzcx.com 3180.com 76543i.com ty262.com www.048.com www.109016.com yyh913.com 2613k.com www.786251.com www.ff4625.com www.2424394.com www.6372013.com dd7742.com www.658997.com www.351532.com www.57798c.com 82365.com www.587833.com www.97828i.vip www.huidasj.com 2677bbb.com 4136j.com www.785803.com www.hg7774.com www.2y936.com 6907888.com 61329999.com www.335240.com www.yh99866.com 9995v.cc 0747jj.com hb99402.com 6220ll.com www.gyfc2.com www.35918hh.com www.ddpahv.com 496uu.com 47727.net www.296233.com www.07679o.com www.9949k.com 67890v.com www.51515i.com www.533574.com www.500.cm www.4107s.com 3467q.am 3890l.com pj90856.com www.01hfcp.com www.087p.com www.222367.com www.19019q.com www.32666o.com www.86611l.com 33599ff.com 33567d.com www.330637.com www.ya2019c.com www.5446ee.com www.55scweb.com 21488app.com 6176007.com 117799.com 1859002.com www.226105.com www.xj444555.com www.78700.com www.07163w.com www.ihg5588.com www.10hga.com www.56520k.com tt67890.com 9yuhe.com www.015689.com www.525011.com www.30350j.com www.4972i.com www.21365jj.com vnsr99888.com x48u.com www.js643.com www.4766kk.com vns345777.com 463d7.com www.586005.com www.qmkl1.com www.p7764.com www.20180077.com www.79707.com www.9187e.com www.h7764.com www.hj809.com www.tyc357.com 44077m.com youfa22.vip w7667.com yuhe.ooo www.855085.com www.078121.top www.2221188.com www.hg4498.com 897ll.cc www.438686.com www.ylhg6868.com www.hg9922.org 7744.com www.benz4433s.com www.ylg2999.com 4997w.com 2864z.com www.8520f.com jxdebon.cn 5622i.com 5589f.com www.566677.com www.022yn.cc 2014a.com 360.ws www.196016.com www.606285.com www.55yfa.com www.1466y.com www.aa15.cc www.q1432.com www.40288x.com www.am520520.com www.603694.com www.638807.com www.cp702.vip www.2955.cc www.55kcw.com www.2632c.com www.606624.com www.506972.com www.662by.com www.hg810.com www.ee00668.com www.blr0309.com www.78680a.com www.3hg6668.com www.7415hh.com www.98msxfpt4.com www.848777e.com www.bbc228.com www.fzf098.com www.4444wnsr.com www.972080.com www.84499g.com www.146662.com www.35918b.com www.8499l.com www.77801x.com www.xb77.com www.97655u.com www.592909.com www.c139.vip qjdy032.com 35543.com 66300vip18.com www.035989.com www.170955.com 37111u.com 305566.top 3121bb.com d7cc 7003xx.com bet365yulechengbet.com 37570a.com www.8520r.com www.7111k.com www.7830f.com www.99291a.com www.dsn96.net www.837292.com www.323195.com www.99094x.com www.52303g.com www.004ac.com www.756398.com 3016rrr.com 2554.com 97799c.com 88770.com www.2222558.com www.58777s.com www.o30226.com www.3459d.com www.67797r.com www.amjs661.com www.85857h.com www.06387799.com www.369888a.com www.178593.com 50128.vip 54249955.com www.82409.com www.4521k.com www.838957.com www.7714u.com www.3978y.com www.499428.com 6830i.com 61789d.com 7240s.com www.68666j.com www.77777ppp.com www.52072j.com www.ya318.com www.969713.com 2004874.com hjcp22.com r67890.com 908080c.com www.88837m.com www.57798b.com www.bfcaip.am www.bwinyz19.com www.848255.com 5622z.com 44jj8331.com cc99151.com www.wn2008.com www.ty662.com www.152336.com www.73990w.com www.ylylc08.com www.66czj.com www.888258.com www.303766.com yabo6000.com www.03499.com www.384559.com www.rrqp111.com www.979500.com yabo.vip 202365.com 29918pp.com www.326tk.com www.692021.com www.57022.cc x33g.vip www.c4042.com www.280.cc www.lczg5.com www.394811.com 4455634.com www.xpj9199.com www.72265i.com www.96386g.com www.477575.com t365j.com 4018.com www.3215503.com www.77731x.com www.5856855.com www.912063.com hg77712.com 69447722.com www.5446z.com www.558402.com js07.app www.2jsxs.com www.7793r.com www.ag6666.com www.c9667.com 3404e.cc www.047222.com www.925713.com www.w459.com 888zrgw58ylc.com www.76176.com www.35885.cc 11oo8331.com www.88166n.com www.60108l.com 33933.com 588ylw.com www.39695h.com www.3033b.com www.00840d.com www.550434.com 3678yy.com www.9996aa.com www.750620.com www.3478x.cc 4647088.com www.hg4458.com www.69567q.com www.729908.com 22xx8332.com 37570y.com www.217456.com www.1764.com 8037ss.com www.588msc.com www.twcp03.com www.065825.com www.943893.com 1669m.com www.y30226.com www.5506488.com www.66332k.com bm1288.cc 55kka.com www.4449193.com www.bwinyz13.com 2247cc.com 4955t.com www.138585.com www.0600e.cc yhw0.cc 8742z.com www.44118z.com www.461770.com w67890.com www.9068mm.com www.771496.com www.50052o.com blr8844.com www.1112xj.com www.0241h.com www.755834.com 78114444.com www.62830.com www.60ksw.com 418626.com www.tc8805.com www.cb7288.com baihu188.com www.4972g.com www.560671.com 88021e.com www.682844.com www.vns000.me 55970.net 33hh8331.com www.xcn1.com 55gg8331.com www.flff4.com 228888n.com 97297i.com www.47506s.com 4379i.com 3482s.com www.660649.com www.7880.com 168cp-o.com www.89386d.com www.257233.com 08530007.com www.7714f.com 52688e.com www.330099i.com www.12136i.com www.345529.com zhcp91.com www.tc1158.com www.339531.com le888i.com www.2566.com 63965555.com www.61233f.com 36406600.com www.91779g.com 38648dh.com 6220rr.com www.4996dd.com www.183065.com 8547uu.com www.4212w.com www.5xch.com www.d27229.com www.99788j.com 3788m.com 5002xxx.com www.4694x.com www.874918.com 68228b.com www.4996hh.com www.399140.com 2776l.com www.5719a.com 7736n.com www.778849.com www.193522.com 97799c.com www.bet63a.com 45637w.com www.5958115.com www.76543r.com gg5443.com www.150168.com www.j2367.com 118888c.com www.417714.com www.710868.com 3967k.com www.fyyy6.com www.44166.com 115506.com 445199.com www.5522z.cc www.i80288.com qqq8827.com 111000rr.com www.567610.com www.mgm868008.com www.xpj3368.com 54146622.com 7343366.com www.126kc.com www.4828338.com www.vns2365.com 0500h.com www.183209.com www.7225b.com www.yh8463.com 3049c.com www.533660.com www.p1432.com www.hg10500.com eee1915.com www.082710.com www.91233x.com www.hwx188.com 996622bb.com 3202o.com 3258c.com www.2934t.com www.67333.com ii3405.com www.65707v.com www.88266w.com www.xj666i.com bb8888-1.com 2349003.com 2008ee.com www.1035s.com www.751cp4.com m47479.com 7335d.com www.16878k.com www.sands2008.com www.yh8210.com 6647v.com www.26299q.com www.509029.com feicai0579.com 22112007.com vv1331.com www.8039a.com www.2865899.com www.vns7n7.com 51133j.com www.022194.com www.4520066.com www.1028522.com yzc329.com 6a6a.com 52688g.com www.107ak.com www.hg0296.com www.528580.com www.2882389.com ggg1915.com 996622hh.com 31325j.com www.530891.com www.959595.bet www.4828668.com www.xpj1507.com www.d0709.com 667766b.com 2365.com 1408v.com www.542511.com www.hg89998.com www.3775677.com zhcptt.com 8381dd.com www.082709.com www.954321k.com www.449688.com www.90866.cc www.912suncity.com 3844d.com 7240t.com www.60108v.com www.00665e.com www.jinniu00.com www.476397.com www.3459y.com hggjtg6.com 716.com 8661588.com www.295207.com www.yun876.com www.138cpr.com www.96662949.com www.777444d.com 66002007.com www.hg10978.com 3078w.com hga55025.com 38989j.com 8381ll.com www.9928o.com www.tycyl.com www.yh677.com pj00ee.com 12741.com 31325j.com www.702392.com www.15.net www.88846.com www.yh9993.cc www.777444d.com mgm3242k.com zhcp91.com 7k126.com 060ddd.com 3644y.com www.672766.com www.50051q.com www.4521x.com www.98bgo.com www.77ff940.com www.pj6333.com 68228r.com 4288e.com 44ww8332.com vip169.com 73999r.com www.530196.com www.71233r.com www.1434u.com www.669112.com www.xpj2060.com www.wns3558.com www.xpj6t6.com www.32126q.net 71337.com 3061.com www.e4737.com www.2078j.com www.88837d.com www.6033g.com b08199.com 9506f.com 32355gg.com 496jj.com yh888w.com www.621319.com www.681770.com www.83033b.com www.i3410.com www.dafuhao025.cc www.yinhecc22.com 2418004.com n47479.com 67890kkk.com www.7168801.com www.jsw99.cc www.0860d.com www.pu2018.com 91019l.net 554fq1.com ttt1915.com hbs226.com f77304.com 3807yy.com 88669193.com www.29069.com www.0333hg.com hga008.al 7200163.com 3404t.cc www.9976733.com cc99151.com xx00558.com tt40033.com 98345aa.com 7555v.com 13222x.com ylzz.com 37570y.com zzc55.com xhtd.com www.v99950.com www.hg8599.com 5004gg.com 37570.com 937012.com 3007811.com www.pj9448.com h8030.com pp3336.com 4255ll.com hhvip86.com c444000.com b62.com 23233i.com 0dc.com blr8844.com ggg4255.com 1408z.com 99567m.com yy909.com 5443qq.com y2523.com 5906jj.com 5002nnn.com 4289p.com 4182001.com 7711209.com qq365u.com 500000951.com www.746128.com www.hgw8638.com www.437999.com www.38345u.com www.77731c.com www.206037.com www.gd3658.com www.11.sb www.5446bb.com www.CK1432.COM www.6832q.com www.335484.com www.254568.com 3421v.com 53262r.com 7989z.com 2247t.com www.xpj3578.com www.8582uu.com www.255793.com www.861002.com www.742688.com www.?junzi8888.com www.44ckb.com www.76520i.com 3550c.com 4066v.com 32666f.com 8030j.com 60114.net www.ks883.net www.xpj8838.com www.xpj3368.com www.h7788l.com www.45992c.com www.cn365i.com www.6687m.com www.50788k.com www.269777a.com www.864755.com www.755860.com www.293255.com 80878r.com 8381kk.com 58535555.com www.tw7788.com www.9b006.com www.45598e.com www.2418t.com www.4323w.com www.3479r.com 预览68963555.com 36406688.com www.2850899.com www.68365j.com www.9928b.com www.ya618.com 3616t.com 1775a.com 1463h.com www.896suncity.com www.7920c.com www.775710.com www.26878a.com 4195j.com 2349365.com hpzx88.com www.js40123.com www.689797.com www.345311.com www.768656.com 80567b.com p8159.cc www.88837e.com www.73990f.com www.8816z.com 5429f.com 56698.com dd4675.com 53059.com 26444m.com www.101vns.com 80850z.com jidu3.com ylg123456.net www.792suncity.com www.3030011.com www.63606l.com www.77fzc.com 54141166.com 765905.com www.362855.com www.4058ii.com www.26878r.com www.888vip3.com www.274166.com www.4963s.com www.80767t.com www.hf5881.com 93936q.com 33nn8332.com www.wanda00.com www.78680m.com www.hx6694.com 7777ag.com 0057g.com www.4442558.com www.ggl.99233l.com www.aobo194.com www.904820.com f5429.com 209899.com www.qazjw.com www.63606i.com www.832795.com LXYL365.com j1458.com 7742m.com www.365109i.com www.69567z.com www.558401.com 3482n.com 32008.com www.pj8491.com www.06820s.com www.987441.com 6339.com 518cp-8.com www.v72888.com www.35898d.com www.507285.com m08199.com www.32666f.com www.3362msc.com www.2408d.cc 3640ww.com www.1111wnsr.com www.538445.com www.564676.com js78886.com www.mgm8699.com www.998855o.com www.663189.com 52599i.com ry064.com www.2078t.com www.38138i.com www.756059.com 8522gggg.com www.bwinyz48.com 2229.cc 80368k.com www.mm6666.com www.1368b.cc 1483m.com www.408477.com www.08xyc.com 78117766.com www.9737zz.me www.288472.com 4196n.com www.xpj403.com www.8039r.com 20188b.com www.3643l.com www.ya2019y.com kk3373.com 57157q.com www.c15595.com www.1432.com 2546e.com www.y1818.cc www.085wy.com 0245j.com www.hg022.com www.00797a.com www.101125.com 4080.com www.932418.com www.822138.com yhc998.com www.ylzz4440.com www.199602.com 224940.com www.33166.com www.86677.com www.178261.com 0033886.com www.7415z.com www.ya438.com 58588q.com hgwz33.com www.0077jj.com www.hg09d.com feicai0631.com www.777444c.com www.78949t.com vs9777.com www.jbb2015.com www.ws966.com 3544t.com www.76543f.com www.0612j.com ii1331.com www.js887788.com www.178719.com 50067s.com www.005mgm.com www.744343.com 3232394.com www.777989.com www.0601l.com 2127ss.com www.76543v.com www.7714.net 54140088.com www.86267hh.com 00765.com www.777444f.com www.6889793.com 0015tt.com 9411rrr.com www.1434r.com 00774mm.com www.0909v.com www.0270w.com 1770f.com www.32666e.com www.ya088.com 992222u.com www.20180077.com 5906jj.com www.js7896.com www.50051n.com 148030.com www.pj88889.com www.4521b.com 5099ll.com www.4759bb.com www.15b32.net 1770f.com www.6178007.com www.25688i.com 2381sss.com www.xin888999.com www.3978h.com shen5533.com www.61233d.com 81366d.com www.41685.com www.702309.com 6830v.com www.yun870.com zxd2229.com www.77vn777.cc www.08500w.com mgm3242x.com www.3775e.com xx888g.com www.67223g.com www.281380.com 5855jj.com www.5095v.com eee5701.com www.58665y.com www.89894b.com www.3335js.com www.26299l.com 30006v.com www.2bet005.com 3121tt.com www.437999.com www.025738.com www.4763228.com www.66376hh.com 2324.com www.089638.com bwinlll.com www.js406.com www.622989.com 6868nn.cc www.hg8884.com 69096h.com www.045888.com 895vv.com www.a7892904.com biwei116.com www.47709.net 00773y.com www.pj88i.com 28839s.com www.6668ylg.com 0332.com www.pj299299.com 5787.cc www.js972.com www.705059.com dazhuangjia.com www.30350e.com hg986.com www.770309.com js66661.com www.166249.com www.9356c.com 19991f.com www.hg375.com www.346011.com www.js80288.com www.46689.com 9068e.com www.169009.com bb5002.com www.5099ii.com 7003f.com www.35849.com www.745568.com ylzz7.cc www.603694.com www.5454i.com www.949403.com www.gh0031.com www.60123l.com 500000472.com www.55717a.com 08778n.com www.bet63o.com ygl789.com www.992254.com www.324177.com www.060xpj.com www.2350d.com 33ss8332.com www.737298.com www.yh1357.com www.225779.com www.79890m.com 26668z.com www.hg0817.com 2016.com www.32031m.com 44kk8332.com www.fh3993.com www.a3a666.cc www.653182.com www.4625u.com www.901327.com lewen123.com www.302830.com www.7720a.com www.530255.com www.25288c.com g15666.com www.9737oo.me pj1314.com www.3157c.com 370395.com www.166490.com hj1234.com www.ejylc12.com 7989e.com www.c5986.com 256777q.com www.631069.com www.wns47.com le888p.com www.4996dt.com 3778jj.com www.66136000.com www.3171110.com 112d.net www.607335.com www.hg9556.com zzylc8.com www.85857o.com 66300vip35.com www.rycp051.com 11.sb www.51515x.com www.0909v.com 38648oo.cc www.624618.com 0747v.com www.c9331.com www.936699.com 11018k.com www.77731e.com 69443399.com www.h701.com www.79900.com 3245y.com www.6405pj04.com 777777070.com www.108805.com www.6111111.com 5309c.com www.668cp22.com b68080.com www.173383.com www.wn2018.com www.006150.com www.3157u.com 33115y.com www.560692.com www.006091.com hg77701.com www.3306488.com bmw8088.com www.682021.com www.v0020.com 0419n.com www.hg274.com 7499822.com www.097wy.com www.223456h.com zhcpss.com www.cn365t.com t7742.com www.hm3377.com www.hg021.com 36401133.com www.178357.com www.c688.com bet36560000.com www.684544.com www.www-36222.com 1389e.com www.588vip.xyz 8901n.com www.514077.com www.99048.com 1331vv.com www.hd8678.com 8827ii.com 33313h.com www.js89n.vip 4647044.com www.76520v.com www.r2894.com www.wns8828.com 28288uu.com www.bb4625.com www.7435a.com ylzz4448.com www.699by.com www.56bet365.cc 86226n.com www.961339.com www.hg0084.com 50067l.com www.yt2019.com www.330099n.com qpby2233.com www.ck6787.com www.ccc826.com 3033s.com www.86267k.com www.7720t.com 0600c.cc www.232651.com www.27363a.com 40033b.com www.339967.com www.bet63s.com 55797b.com 1479p.com www.bwinyz48.com www.8956.com www.3435k.com 5802ll.com www.99638.com www.995h.net y1771.com www.551549.com www.rgcp555.com 8547ss.com 80850bb.com www.n3410.com 111122mm.com 585886.com www.91233y.com www.m4737.com 71372225.com 472709.com www.5086z.com www.848777l.com 88807z.com 1705o.com www.975126.com www.1389dd.com www.81866n.com 3726g.com www.992358.com www.8967c.com www.76543t.com P77.cc www.097928.com www.206065.com www.888233.com swtyjc.com www.rcw8899.com www.8808598.com www.38200p.com 06385353.com www.424223.com www.8017111.com www.ylg89.com 4461d.com www.669308.com www.bwinyz12.com www.50999u.com 1259z.com yataibet1.com www.959553.com www.biying920vip.com www.xpj3378.com 9j0033.com www.960121.com www.xpj11882.com www.4102c.com www.32666t.com b9961.com www.653546.com www.pjc55.vip www.88399a.com 3999xl.com www.581209.com www.1358001.com www.1112290.com blmdc5.com www.60108a.com www.77803x.com www.6667ylg.com www.222380.com wz11939.com 5004e.com www.07czj.com www.mhcp5.com www.vns9928.com www.r7793.com 3405ddd.com www.68993238.com www.a81b.cc www.98699.com 76543e.com www.979631.com www.wns123h.com www.am0672.com ddh5154.com www.674679.com www.pjgw11.com www.32126y.net 3765.com 333222.com www.339713.com www.4809x.com www.3xinhao.com 3365.com 3066ppp.com 1147.com www.262072.com www.89894z.com www.97828i.vip www.7668888.com www.38200r.com 38244p.com man152.com www.87668p.com www.3157k.com www.h7714.com 5501.net 9420j.com www.858399.com www.81608y.com www.pj238.com www.7hg88.com ctxcp90.com 5446jj.com www.898304.com www.js7000.com www.195666.com www.wns910.com nn500f.com nn500g.com www.091150.com www.c4520.com www.66653s.com www.f72.com www.8124x.com 67877f.com 1813r.com 6150t.com 8290m.com www.127283.com www.33588g.com www.12136t.com www.500.com.cn www.10050813.com www.60486b.com www.hg67888.com 4567blr.com 5906uu.com 83378w.com www.938518.com www.84499h.com www.hg039.com www.ag88.com 7989d.com 5656hg.com 214sj.com www.912269.com www.js2929.com www.834817.com www.43434688.com www.608333.com 5004h.com 500000996.com 4637799.com 6594jj.com vnsr33888.com www.820380.com www.14177.com www.bet3651688.com www.sha2222.com www.9737dd.me www.as0003.com www.7893w43.com www.56733g.com 8522iiii.com 00ee8331.com 228888p.com xuxrbmlu.cn 59599s.com 5906pp.com 3178zz.com yhneimenggu.vip www.571477.com www.9478n.com www.15355e.com www.69567s.com www.86339c.com www.735585.com www.36456.com www.hr888.com www.vip65533.com www.995m.net www.699888.com 777hg555.com www.xhtd2233.com www.9444hg.com 8742y.com 159666z.com 3568y.com 皇冠娱乐场.com 6363go.com 8722rrrr.com 449649.com 4340b.com 88p88.vip 8030p.com shibolianmen.com 4136s.com 2140055.com www.500109.com www.54p.com www.22630.cc www.flff3.com www.320992.com www.503433.com www.am7588.com www.80065d.com www.660689.com www.yh7771.com www.954321o.com www.99638h.com www.87668s.com www.84499q.com www.29496c.com www.77114d.com www.53900q.com www.73166k.com www.77114b.com www.ykylc02.com www.120638.com www.xpj3133.cc www.h32939.com www.hg173d.com www.1488msc.com www.8313l.com www.zx5551.com www.668999.com www.746778.com www.jcbo13.com www.pj8689.com www.29980044.net www.cp98.com www.v5995.com www.dzj0707.com www.03a88.com www.hg33397.com www.16181s.com www.9187a.com www.307307.com www.p32031.com www.97994b.com www.799666s.com www.5981m.com www.874858.com www.7111e.com www.32678.cc www.802633.com www.zcwf5.com www.348077.com www.330817.com 23800r.com 08530005.com 3661yh.com 66876u.com www.cx0007.com 6641u.com y47479.com 6830p.com 3844bb.com yh888v.com 2851h.com 123456oo.cc www.1111wns.com www.7435s.com www.ao599.com www.7435z.com www.9374n.com www.7435v.com www.3657c.com www.22xpjdc.com www.vip7897.com www.155a56.com www.23394.com www.4058hh.com www.x63568.com www.2221102.com www.843633.com www.098286.com zzylc8.com 123456vv.cc 8520r.com 4379y.com 95244.com www.ty662.com www.y8867.com www.50999c.com www.44118k.com www.9988kcd.com www.hr1855.com www.456137.net www.3552k.com www.237944.com bet36500220.com 3778yy.com 6688214app.com 7200163.com P35pp.com www.20976.com www.3846aa.com www.28891c.com www.hx1111.com 3156sss.com bcylc11.com afcp01.com spj555.com 6118d.com 8577g.cc www.80074.com www.0601d.com www.622209.com 6261g.com 2jsppp.com kbj7268.com 2709.com www.hg0658.com www.amdc0009.com www.585732.com www.1199.am 2306q.com 6033z.com www.jsjlb8.com www.s32031.com www.36166t.com www.381772.com 59964cc.com 1227011.com x14666.com 3131aa.cc www.965082.com www.1754c.com www.x88678.com www.592113.com 2373h.com 21488app.com www.hg7884.com www.06387733.com www.901573.com js848.vip 08778f.com 41178962.com www.yzcp2026.com www.2373d.com v08199.com s14666.com www.95msc.com www.jz3688.com www.6653e.com www.ck9494.com www.sun8777.com 8538u.com 2677eee.com yun3399.co 00ss8331.com www.ke00852.com www.js58111.com www.81233cc.com 20776644.com www.22799.com www.2018fh.com www.555999qipai.com www.2875q.com 78808s.com 77335156.com www.27363z.com www.222999qipai.com www.am2255.com hg0886.me ff555l.com www.82344.com www.0601.com 00048y.com 53262l.com g3144.com 350833.com www.0636c.com www.63606v.com www.898953.com 1294i.com 8hwcp.com www.01899.com www.255817.com www.68365w.com www.k796.com 9yuhe.com www.2846u.com www.614886.com www.43818x.com 5005s.com jinshabet.com www.h990.com www.kj333888.com www.7239q.com 7945kk.com 5856dd.com 33382jj.com 3379bb.com www.79667.com www.4996fj.com www.hj7776.com 1592c.com 2455u.com www.776775.com www.55238h.com www.203552.com nce7998.com www.pj83333.com www.zz00y.com www.25688h.com 66223885.com www.agg8887.com www.7366007.com www.944229.com 33p88.cc 7599uu.com hhh5144.com www.1754t.com www.776860.com 205.com 6830w.com www.81306a.com www.16878q.com 500000938.com www.86611h.com www.e2894.com www.914979.com 2820u.com 1cp055.com www.3122jj.com www.57169.cc 005873.com feicai0312.com www.flcb5.com www.12136i.com www.15355hh.com 4323v.com 9411ooo.com www.77731i.com www.005hy.cc 7792y.com www.80188c.com www.976357.com 3844mm.com www.wn2058.com www.5981i.com www.366098.com 4590m.com www.1168r.com www.gai57.com www.901381.com 4289w.com www.617suncity.com 4123ii.com www.5446ww.com 8015s.com www.161184.com 22264066.com www.c528.vip www.38345d.com 7766881.com www.3066ww.com 4995f.com www.js58111.com 3169l.com www.608587.com www.xb0024.com 15f8.net www.701wb.com 2613j.com www.807860.com www.hg66997.cc 365225c.com www.8313z.com yt313.com www.813016.com www.6033w.com 520666.com www.10999o.com v77304.com www.582993.com www.hg3882.com 3678bbb.com www.hbet98.com 500000795.com www.577983.com www.0666pj.com 5651g.com www.460017.com v2554.com www.sxyl9.com www.76543e.com 11aa8332.com www.66621w.com www.0636c.com 3614e.com www.87708a.com 7570800.com www.876928.com www.yh1618.com 18438h.com www.79520d.com www.008833.cc 661070.com www.x22678.com 777.bcbm777.com 655660011.com www.78680d.com 6137x.com 51200ss.com www.7hg6668.com am126.cc 7508i.com www.5095e.com www.77537b.com 21866g.com www.009329.com 500000951.com 61321199.com www.26299t.com www.y18kk.com 12772255.com www.ya2019y.com 5651d.com www.22fzc.com www.518836.com 80850aa.com www.s3065.com 3121ee.com www.163910.com www.5099tt.com 167748.com www.800986.com www.lj558.com 1389jj.com www.1764i.com 1077ggg.com www.394177.com www.70hga.com dfst688.com www.qucw9.com www.25288x.com o21148.com www.81233r.com www.25288r.com 3566nn.com www.50074d.com www.hg3422.com yy76669.com www.08588q.com www.4111.cc 3121f.com www.256531.com 00773vv.com www.544010.com www.4972k.com 1489q.com 2222k28.com www.66652g.com www.63877p.com sha0777.com www.80075g.com www.hg0770.com 2997775.com www.571477.com www.67msxfpt3.com tt3336.com www.cf9908.com www.377666b.com 1775mm.com 50022277.com www.767387.com www.eb000.com 2455x.com yy909.com www.66fft.com www.480455c.com dz0666.com www.552432.com www.8967b.com t222c.com 6396u.com www.26878s.com www.382626.com 3844.am xici.net www.62500.cc www.89599t.com 7935x.com pj12323.com www.60108t.com www.4858189.com 98955j.com 9539t.com www.908818.com 2776n.com x9983.com www.25683.com www.28758c.com xpj8.com www.088185.com www.73990w.com www.20161144.com bet28w.com 22yy8332.com www.397477.com www.bj2222.com www.hg5867.com 83086k.com 99110040.com 365063.com www.7681005.com www.995055.com xxx1915.com www.339531.com www.7920z.com www.5555xj.com 2506u.com dsh3388.com www.799657.com www.38775zz.com www.1113hg.com 4647r.com 228888c.com www.93gj01.com www.6372010.com 2545.com 8520a.com www.298730.com www.40288y.com www.9999304.com 8547ff.com 01234sss.com www.379969.com www.3846e.com www.00618j.com 9995t.cc 12274466.com 3467a.cc 95456.com www.26299v.com www.29496c.com www.591111.com 8827hh.com 61789t.com www.rrle3.com www.sbd024.net www.xpj9780.com 2805y.com hg3457.com www.217030.com www.153280.com www.27363e.com www.am1666.com 67890cc.com 111356.com www.26243.com www.94876.com www.yh8005.com 5622e.com www.347977.com www.1466b.com www.ff55826.com www.cr1112.com 3368.com 0239.cc www.938537.com www.hv99365.com www.5504w.com www.amjs602.com swin6.com ly88888818.com www.303484.com www.jgj.205115.com www.088tyc.com 3122b.com L8520.com www.493600.com www.yh76b.com www.552318.com www.3333wnsr.com www.7435r.com 821.cc 15a32.net 866666c.com www.71399c.com www.n7764.com www.c15595.com www.3657k.com blh2018.com 7240l.com 30006y.com www.558403.com www.0194009.com www.6511msc.com www.333222h.com 70118b.com o15666.com www.990733.com www.07679f.com www.msc60.com www.8344567.com 159666e.com 58222d.com 3938ii.com www.699by.com www.33678hh.com www.345188.com www.602msc.com 72345.com 61789k.com www.178726.com www.hx6691.com www.4331y.com www.38138i.com www.kj8858.com www.hg45888.com 6869g.com 6396c.com www.440689.com www.00889.com www.A11100.COM www.896hg.com www.b67783.com 3890k.com youfa222.vip 60772.com www.178271.com www.39118.cc www.50732k.com www.qiji222.com www.7415y.com www.sb005.com www.hg7602.com www.9599447.com vipvip9999.com w7776.com 4270nn.com 77151.com 996622pp.com 4630022.com www.137916.com www.810726.com www.34736.com www.7714.net www.zs5544.com www.00829x.com cu28.com www.bwin3388.com www.8884j.com www.yh8352.com 1705e.com 655ib.com 80368v.com 71372225.com b2306.com 02888722.com cp888.at 157168.com 112r.net www.986686.com www.34966.com ca3055.com 9995c.cc www.333222q.com www.wn2058.com 0600n.cc feicai0359.com 2546h.com 8028522.com 8hwcp.com shen5511.com 4036333.com 37770778.com z62365.com 4022c.com 3473j.com ww3336.com 30177722.com 33115y.com 7792u.com vns80579.com 66876r.com 86811.com 366yh.com 4036777.com 3640pp.com 4036o.com 86811aa.com yy3336.com 8159fff.cc 463s8.com 4018b.com 15a6.net 86688006.com 9068ff.com 2127hh.com p2824.com www.df4566.com 3424v.com www.pj23333.com www.4972ww.com www.28758b.com www.js30859.com www.06797r.com www.4107w.com www.sun8777.com www.402115.com www.1213699.com www.2224427.com www.hg128w.com www.91684.com www.087hg.com www.w32939.com www.80969c.com www.306654.com 99111oo.com hg1688l.com pj88zz.com 0500h.com 70118h.com 6002d.com 134767.com 500000419.com 4182f.com zb152.com 84497711.com www.85770j.com www.67229t.com www.1113890.com www.79500i.com www.1851135.com www.99552ss.com www.okw4.com js75aa.com 712930.com df8uu.com c82365.com 05168722.com www.ok755.com www.517msc.com www.858t.com www.66vn777.com www.04567t.com www.01991.com www.i32031.com www.g063801.com www.yun879.com www.3890c.com www.2875x.com www.221095.com 16888d.com 4812j.com 0332q.com 7599h.com u2306.com www.w30226.com www.88184.com www.00778q.com www.7240t.com www.5522e.cc www.187517.com 33886556.com yun777.com 20739455.com www.22562b.com www.911955.com www.11tyc.com www.qq55826.com www.rycp053.com www.yz7704.com www.750877.com www.52072s.com www.799200.com www.310295.com 5858jsc.com 2019f.cc 87665q.com www.585299.com www.hg6651.com www.bfcaip.am www.hg513.com www.16878m.com www.511622.com 22296am.com 8159mm.cc ee01234.com 6641u.com www.09809.com www.r9478.com www.4568999.com www.185141.com www.0194006.com www.243500.com 86811w.com 4136s.com ca9033.com www.hg8004.com www.79500s.com www.823250.com www.3416r.com www.160881.com 626810.com 33ff940.com 156050.com 3788b.com 8am.cip 55331ll.com www.720992.com www.kj151.com www.9737ii.com www.aa155.com www.089b.cc 7605j.com 20774422.com 8827kkk.com www.3188722.com www.mm55826.com www.3978h.com www.870080a.com 463e7.com x33c.vip www.hg518.com www.7788789.com www.5446v.com www.bai84.com www.50054e.com 44488j.com v0141.com www.38200b.com www.pj6667.com www.3978p.com www.934689.com 876878v.com 38850077.com www.rcw7777.com www.89894z.com www.195090.com vip169.com 748v.com www.cn365x.com www.66qxc.com 18891.com h2649.com www.sbet818.net www.668cp33.com www.08588u.com www.689632.com 4812k.com 4052w.com www.c155b.com www.42456699.com 2222k15.com 371056.com www.38200j.com www.a32031.com www.cp689.vip 118888x.com hg0000.com www.38144144.com www.chi32.com 3650938.com 55ii8332.com www.00xpj918.com n62365.com 0600n.cc www.792071.com www.791637.com e1458.com btt529g.com www.zz8633.com www.958661.com www.677474.com 575799.com 2222buyu.com www.5504m.com www.32123f.com 1955xpj.com 888992266.com www.333560.com www.ly09.com www.329209.com 4694b.com www.546995.com www.5049e.com www.33gpc.com 82365v.com aa56988.com www.992msc.com www.60007m.com 234905.com 56787vv.com www.12102.com www.86267w.com zhcpss.com 3189f.com www.wd817.com www.50051j.com bb56988.com 256777n.com www.lhj2288.com www.32123m.com 38365h.com www.kkwns.com www.pj9080.com 9927.com 44rr8331.com www.27363r.com www.50732b.com 1654nn.com www.81866f.com www.5099rr.com www.697206.com c9699c.com www.1423guo.com www.792085.com 35tt.vip 5295uu.com www.9570100.com www.560721.com hg00000.com www.2822msc.com www.35885.cc 8547oo.com www.hc9055.com www.77qxc.com 500000455com www.kj88822.com www.ya2019i.com b2649.com amjsc01.com www.9981331.com www.802533.com 39990022.com www.jjjj003.com www.50026t.com 28758a.com 1489r.com www.69567g.com www.35155u.com v778.com www.89599h.com www.284488.com 2083.com www.7788msc.com www.372879.com wns950.com www.02272.com www.756997.com 55323t.com www.49936.com www.876879.com feicai0853.com www.f4737.com www.86339g.com 30007a.com 3018pp.com www.73990v.com 776314.com 588-6.cc www.yh888809.com 876878h.com www.hg3598.com www.ampj3433.com xgsaimahui.com www.444540.com www.2109x.com 0064322.com www.c44dd.com www.hy6262.com 04666a.com www.911955.com www.11310.cc 8538u.com www.335217.com www.297757.com 2649tt.com www.wns123i.com 1592w.com www.8124k.com www.50dh.cc 5281999.c0m www.9068mm.com www.hg09d.com mayait.cn www.32666q.com www.2632e.com 0038.com www.8828fh.com vv680.com www.pj6698.com www.75538b.com 0198855.com www.561pj.com www.608799.com 9030h.com www.81608l.com 30019e.com www.777444d.com www.66653j.com 83378a.com www.1382002.com www.400322.com 131ccc.net www.57777.am 5009666.com www.7668888.com www.661526.com 55ii8332.com www.29178b.com 6261001.com www.mp506070.com www.389244.com z7742.com www.972080.com 7003vv.com www.tm71.com 3009300930093009.com www.kuaibet.com www.196280.com www.bf855.com www.997745.com 2072.com www.79095u.com www.101363.com www.112888.com www.1035j.com 01234kk.com www.808888h.com 8036pp.com www.21819q.com www.3416p.com 6641818.com www.1466c.com 2869a.com www.1www.333777j.com 6423o.com www.808msc.com wn99.com www.hg7739.com www.038079.com www.546995.com www.3416f.com kk2205.com www.0270e.com hjcpjgj.com www.4058ff.com 3807uu.com www.6123fff.com www.203552.com www.7607677.com www.933709.com x87.com www.87668y.com 3878722.com www.71399b.com qq365z.com www.37377i.com 0669.com www.60886.com 57157k.com www.4400ra8.com 37570z.com www.hg032.com 2018.so www.swj68.com www.50064i.com www.zun171.com www.688dl.com 8547g.com www.350c7.com r72227.com www.6889793.com 5003z.com www.a773776.com 8547tt.com www.86339y.com 9646f.com www.win1237.com 67890zzz.com www.52001.cc www.2846x.com www.50026e.com www.6033u.com www.34788p.com 500c32.com www.26878y.com 33115q.com www.60123k.com 6220vv.com www.5854n.cc www.720992.com www.389344.com www.hg799900.com 365225.tw www.973777.com 4hg7788.com www.xpj3666.com jxddcs.com www.cz3065.com www.320660.com www.22571177.com 2629eee.com www.04080.com 55984e.com www.e9478.com 7894v.com www.10999r.com 22299uu.com www.jsc2019.com js909.com www.29277w.com tengbo105.com www.36166x.com le888c.com www.955474.com 1156.com www.378017.com www.54549966.com 66300vip45.com www.vns7552.com 2021b.com www.48123.hk 1466z.com www.487575a.com 5577vn77.com www.r999990.com 4488jj.com www.am57877.com 3405fff.com www.29277m.com 2677xxx.com www.c71.cc www.tyc733.com www.501347.com www.xpj3778.com 2649rr.com www.dcyyh.com 5589c.com www.ky1002.com 99111.com www.hc2988.com www.pjzhejiang.com www.502990.com www.yl222.com 08530006.com www.52062n.com v5959.com www.49956z.com www.ylg258.com www.56011c.com 2222.ag www.1466q.com 6261dd.com www.930xj.com www.ylg888888.com www.313055.com www.179999.com 7742vv.com www.50685a.com 41669vip.com www.620557.com www.87680j.com 36508w.com www.18765.com feicai0431.com www.532327931.com 8827ii.com www.c5127.com www.hg3383.com 33432t.com www.3116h.com 463.cc www.97655k.com 588ggg.cc www.237988.com www.vns0000000.com 11005e.com www.4988a.cc www.1389v.com 28288nn.com www.506201.com vns5.vip www.303861.com www.40789b.com 1705c.com www.1115yl.com 3049e.com www.983888.com www.64566j.com 1463v.com www.81233cc.com www.jd8866.com 7377sj.com www.4058x.com fc9596.com www.602913.com www.js403.com 7736i.com www.0194000.com www.7435h.com www.040452.com www.32253.com 9607x.vip www.588vip.xyz www.lb0022.com 2934d.com www.97994f.com 38822211.com cc76669.com www.8081.am www.76060g.com 13976.com www.792051.com 2267l.com www.810603.com www.11119dz.com 1434a.com www.36166w.com www.hg6778.com 4323d.com www.33018.com www.ylg343.com 4912.com www.n98478.com www.wn0006.com 87665d.com www.yh68071.com www.c50336.com 5446ww.com www.7140988.com 66003885.com 2078b.com www.u3410.com 3434uuu.com 84498833.com www.6678573.com 67629999.com 2613g.com www.15355y.com www.982333.com hjcp22.com www.62355.com www.2288068.com pj00.com www.hr4888.com www.88606.com blr969.com www.18kpl.com www.85857m.com 1077nn.com ag8282g.com www.56730.com www.md006.com hdyh224.com www.5951990.com www.183ks.com 582466.com www.06500w.com www.20550577.com 80368ww.com www.342677.com www.40288c.com www.n32126.cc 1624cc.com www.50051q.com www.972992.com 162970.com www.kc66.com www.vns6604.com ylg11111.com aobo45.com www.055s.cc www.5360.com 71088.com 1086.com www.43818d.com www.78am9999.com 4152i.com www.630958.com www.4828668.com www.yh77706.com 3405mm.com www.hr5888.com www.90.tt www.8n8.com 22207q.com www.978960.com www.4996nx.com www.md006.com 6946622.com www.092wy.com www.80jsjs.com www.ag6.com 58222ff.com www.544097.com www.6699nsb.com www.63877u.com 3836.com www.191761.com www.1009.cc? www.5360fj.com 30006.com 56988a.com www.445888a.com www.88166x.com www.b3657.com 8988ee.com www.621351.com www.00778l.com www.58777o.com 8344999.com www.77801a.com www.436298.com www.43288e.com 3685w.com 80368aa.com www.31847.com www.55526s.com 68963000.com 7357.com 26444l.com www.91233p.com www.http://976880.com/ www.yl78776.com pj88ll.com www.669308.com www.dd55826.com bifa.com 7605t.com 68228m.com www.5854c.cc www.7036.com www.260666.com 3121mm.com 59963.la www.068627.com www.151228.com www.668cp77.com 4023e.com yl018.com www.5095r.com www.115527r.com www.995e.net 8765blr.com 83086d.com www.hw8877.com www.js99968.com www.83008e.com xx4455.com 112p.net 88894c.com www.3479m.com www.22468.com www.542suncity.com www.hu888.com 55555gg.cc x62365.com www.5086y.com www.4078f.com www.9679p.com 4323q.com 4445365.com y1429.com www.976357.com www.7920.com www.85857i.com www.v1106.com 06006g.com 5003t.com www.493552.com www.99638h.com www.bwin990.co www.77518f.com jixiang14.com lh66.com yh55444.com 9149r.com www.496918.com www.tyc44666.com www.a.1308pj.com www.5146z2.com www.4483899.com 88807l.com 4590bb.com lbzyfz.com www.599690.com www.0270i.com www.69567.com www.4136i.com www.4394.com www.10050751.com www.67797l.com 9030b.com 8547z.com js06.app 22291166.com hg8893.com www.1666ac.com www.4102u.com www.a92776.com www.jsjlb8.com ylzz366.com 11829455.com 73055j.com 559649.com 2546o.com www.444081.com www.2109a.com www.m99365.com www.01593.com www.388365.net 64111y.com 365vip99.co mmm5144.com 3416y.com www.366292.com www.5522s.cc www.954321w.com www.55060c.com www.hg7788.in www.i27229.com zzylc7.com nn8159.cc 61327744.com 8633001.com www.351957.com www.29039.cc www.50732c.com www.99552aa.com www.7415oo.com www.4512x.com www.h7788k.com 88894t.com 33318h.com 6150i.com 31325h.com 50023366.com 1077bb.com www.314877.com www.810523.com www.3890m.com www.68993221.com www.99094p.com www.98698w.com www.hg9688.com www.66930000.com www.603234.com www.033001.com www.85770g.com 97618t.com s7742.com 5478000.com huangma21.com 365499.bet www.50052a.com 02489.com www.330865.com www.0014q.com www.8667s.com www.9478d.com www.99638p.com www.7681001.com www.win1231.com www.3846f.com www.3846ff.com www.89677a.com www.rycp052.com www.808888e.com www.55545p.com www.77605x.com www.vns365x.net www.www-16387.com www.hg9093.com www.hg9222.com 22003885.com 2618zz.com le888h.com 30174444.com 2190m.com 88851r.com 67890vvv.com 4488c.com 9089.com 185301.com 00jidu.com js58222.com 80850h.com 40033g.com 1592.com 667766xcom 4107b.com feicai0878.com 3232394.com 9p123.com 62620524.com 316k.cc 39199k.com 187037.com 3765.com yf2777.com 52599l.com qq365n.com mohan2013.com 7555y.com 73055d.com 348977.com 3614l.com 83086q.com www.my068.com www.88837c.com www.08159g.com www.123f4.com www.58665f.com www.799666o.com www.38345v.com www.caipiao88e.com www.5099ee.com www.38138c.com www.3066bb.com www.8905n.com www.jsc799.com www.19019q.com www.4996hh.com www.jsc2020.com www.07163x.com www.26299d.com www.626by.com www.99yfa.com www.578860.com www.180121.com 85698i.com 6363e.com so8888.cc 34u35.com feicai0370.com hg71710.com www.pj0709.com www.hg8968.com www.67r6.com www.00772u.com www.3008553.com www.yh68071.com www.ky1007.com www.055j.cc www.56655f.com www.888vm.com www.ya717.com www.9187.com www.96386q.com www.66376r.com www.9356l.com www.okw0.com uu4675.com 737pcsi.cn 35222m.com 00ee8331.com www.443709.com www.jxcp1111.com www.g3410.com www.3691u.com www.4648.cc www.9356k.com www.wcp8008.com www.347277.com 28837711.com js666.com 5219.com 4631177.com www.7830t.com www.092222.com www.00773m.com www.n94600.com www.9478o.com www.689744.com www.136506.com ee3189.com ly88888885.com 07833.com nn500c.com 2998h.com www.884554.com www.dzcp4444.com www.954321y.com www.c8704.com www.550973.com 3844u.com 2836514.com 33dd8331.com www.bet815.com www.xam88888.wang www.07679r.com www.50064t.com www.809217.com 37111u.com js03.app 6220j.com www.8124q.com www.005004.com www.9895h.com www.yun876.com www.674577.com 301111.com 563130.com 35252v.com www.4972nn.com www.511289.com www.5181889.com www.jzvip33.com www.901381.com 64111g.com gs8877.com dw777.net www.yun505.com www.lhj2288.com www.1754q.com www.83033f.com www.375791.com 51200cc.com 01885s.com www.033033p.com www.hg9935.com www.j1432.com www.sytg8.com 4195d.com 3024k.com www.d67783.com www.520068.com www.68365x.com www.2875u.com www.209213.com 7726014.com 20611.com www.18933i.com www.80188d.com www.34788n.com 6830u.com 40014477.com www.41msc.com www.65066aa.com www.2324.com www.84499a.com 512800.com 28758l.com www.1230404.com www.681183.com www.914902.com 9h2.com 7720x.net www.58557q.com www.9895a.com www.34489.cc d7789.com 88903636.com www.34202.com www.v556677.com www.550415.com 67890y.com 9964a.com www.jinniu00.com www.ya150.com 022573.com 5350d.com 8827ii.com www.55466.com www.55676f.com www.719113.com 1294.com www.js388999.com www.99113o.com www.29277n.com 2247cc.com 3679dd.com www.bet1622.com www.tyc188.com www.sx1833.com 776314.com 01234vvv.com www.hg57666.com www.y6098.com www.356686.com 463a8.com www.7435w.com www.d83377.com www.972283.com 39199j.com gbs8.com www.b30666.vip www.9928ff.com 7196ee.com 8988l.com www.vn2028.com www.67777.am p5377.com 5219s.com www.330099f.com www.40288p.com www.878749.com 3559pp.com www.55155g.com www.xpj1123.com www.335021.com xpj66112.com www.448809.com www.111158.com www.41518o.com 4556y.com www.bet3650914.com www.91233r.com 50038d.com xpj66666.vip www.6687u.com www.35155a.com 2146q.com www.pj20888.com www.26299x.com 78110099.com www.hg97hg97.com www.89777s.com 2546n.com 1484vip.com www.5446nn.com www.hc2788.com ll1331.com www.333222c.com www.9170107.com www.444029.com 4025q.com www.114654.com www.2109n.com 553322VV.com www.135605.com www.954321g.com 8894vip2.com www.1111wnsr.com www.50026r.com 88851q.com www.ao499.com www.1308pj.com www.526197.com 32212g.com www.p35cc.com www.wns99.me 8290x.com 4023f.com www.50000993.com www.506921.com 3568c.com www.long86.net www.91233f.com 89777v.com www.653501.com www.1466t.com 7172.us t2306.com www.pj88d.com www.599091.com 97297p.com www.bc858.cc www.499393.com 112c.net www.00772b.com www.178723.com 67877r.com www.5446uu.com www.349477.com 214.net www.14900a.com www.51331d.com long7988.com www.7676760088.com www.99638l.com 22883y.com www.05125b.com www.71399y.com 6645365.com www.9956699.com www.55885m.com 55331s.com www.2077w.com www.60108g.com xpj62904.com www.am4567.com www.609716.com pj09922.com www.12232a.com www.al6888.com 3656uu.com www.597567a.com www.c5884.com 3522ff.cc www.7415ee.com www.257630.com am6868.cc www.b30666.vip 97618p.com mi532.com www.63606c.com feicai0580.com www.65533b.com www.xy52.cc 99567e.com www.692008.com www.987931.com afcp09.com www.hg702.com 915904605.com qpby66.com www.300726.com 08702004.com www.470555.com www.235644.com dd5002.com www.78919b.com 3122t.com www.hh536.com www.can87.com rr1915.com www.71071f.com 1314.xw252.com 5004.cc www.yh66266.com hg3737.mx www.74109e.com www.739750.com 4131.com www.1080.com 30019dd.com www.27363g.com www.36788a.com 11018q.com www.7714p.com 36401100.com www.30350n.com 66771381.com www.870000.com www.338031.com 6hg7788.com www.99925866.com 8159e.cc www.00772z.com c3144.com www.ylzz7770.com www.202434.com www.a8a8789.com www.36788w.com 3416k.com www.630269.com 77222007.com www.k4042.com qq3189.com www.3459e.com www.flff0.com 3178jj.com www.68993255.com bwin8d.com www.535083.com 28288jj.com www.233449.com nn500i.com www.055468.com www.cmc.cc 4997e.com www.606010.com 4255www.com www.10999s.com 386kzk.com www.55526v.com 243d1.com www.v3305.com www.799046.com 22556b.com www.388603.com 23599m.com www.980879.com hg008.am www.9908598.com 55822.com www.77852.com www.223805.com www.06bwin.com www.707232.com 6647u.com www.83033p.com 52599b.com www.6939p.com 40033ww.com www.7036f.com 4912e.com www.t063801.com 478.com www.27363t.com 1654z.com www.3122uu.com 6601.co www.163a3.com 4066a.com www.rg777.com 7945gg.com www.9009798.com 6969xpj.com www.8577l.cc 20773388.com www.8c444.com 407.com www.15365z.com sbdjgj.vip www.6hg6668.com 3089s.com www.hyi5.com df8l.com www.07163z.com 2355q.com www.61233l.com aaa7570.com www.51365.com yd12300.cc www.39500j.com rr56988.com www.15355k.com 8827vv.com www.061wy.com www.xhtd0011.com www.348477.com www.25288o.com www.50080e.com www.yy6656.com 51200xx.com www.35877c.com 55966.com www.5099rr.com yinhe638.com www.73990i.com 492.cc www.7240b.com 53t.com www.2632e.com 3024p.com www.893023.com www.kj638.com www.hx1162.com www.7435t.com www.338053.com www.3775799.com 1624aa.com www.389249.com 40666333.com www.33112f.com 2014.ag www.596702.com www.v15543.com 5804r.com www.uuuu9999.com pjshanxi.com www.004869.com 1077pp.com www.876312.com www.05125d.com 3178mm.com www.881313.com 0723.com www.9478q.com 1705x.com www.745568.com www.44112055.com 65561177.com www.3775w.com 048967.com www.934277.com www.sun09.com 19991t.com www.138cpp.com m82365.com www.1764w.com 78332.com www.022l.cc www.58557q.com 1319996.com www.4996gz.com 3817.com www.1176.cc www.76543l.com 56987vv.com www.v1432.com hg7088.com www.2109q.com www.621155c.com www.77803e.com www.138cph.com 0234vv.com www.388603.com www.ylhg0808.com 2021b.com www.472703.com 55323y.com www.089a.cc www.hg1668.com 3mgmmmm.com www.pjjtzy.cc 61327722.com www.381110.com www.54mscc.com 7616.net www.9928e.com www.5555365.com v0099.tv www.792086.com 2355k.com zb7288.com www.v88136.com 80368tt.com www.922873.com www.p27229.com 7799833.com www.e32031.com hgyz5.com www.190883.com www.50000966.com 3559gg.com www.0014v.com www.84299.com b7306.com www.js520988.cn www.gef888.com 4880a.com www.1466f.com www.jsjsjs59567.com www.71233o.com www.dzj0404.com 3522kk.com www.818827.com www.y00888.com sjg008.com www.5091y.com www.892099.com 10050534.com www.959079.com www.610567.com 0638.net www.rcw8866.com www.jz95599.com 655660000.com www.196806.com www.55060i.com 28758k.com www.81520e.com www.dzj0707.com 8547j.com www.633813.com www.rycp165.com vic.am www.186792.com www.781617.com 5589000.com 5001q.com www.55676s.com www.32126a.net v9330.com www.xb8844.com www.msc605.com 67890ddd.com www.939096.com www.soxi588.com dz0666.com www.336766.com www.p7764.com www.js72999.com 6191js.com www.2544.com www.xpj180.com 3568vv.com www.534638.com www.4972l.com 8577m.cc 3121tt.com www.910021.com www.hg0092.com 6668449.com www.82gcw.com www.7779855.com 55588.com www.60108u.com www.6421.com www.00618k.com 8535.com www.348689.com www.o063801.com www.xj5577.com bwin68888.net www.77802y.com www.hg8875.com 20160913.co 4023w.com www.803sun.com www.hg518.com 111cp.com www.550263.com www.2002366.com www.lpj555.com 9420h.com www.3126l.com www.hqr77.com 4036356.com www.136052.com www.32638.com www.07404.com 999hg.com www.ck6587.com www.16181g.com 1331l.com 270666.com www.881799a.com www.808888s.com 6245o.com 1294u.com www.qucp3.com www.5981s.com www.a1a111.cc vv5443.com www.jcai0.com www.hao500.com www.glc11.com dafa89.net www.366019.com www.57366b.com www.941289.com 9411ttt.com 111122ii.com www.7782t.com www.307msc.com 50028822.com js05.app www.172346.com www.6858666.com www.474922.com 009900h.com 1259w.com www.1035v.com www.169009.com www.80amjs.com 3822d.com www.218292.com www.2418k.com www.k555555.com 30006c.com 76543v.com www.f093.com www.44118m.com www.bhhxled.com 8kk.co aa33332.com www.901176.com www.bet63o.com www.9374y.com cc01234.com 4812333.com www.055e.cc www.8080999b.com www.yongligao.hk 3089h.com 2757g.com www.466161.com www.6768997.com www.29019.com 775085.com 6002e.com www.60007e.com www.68568g.com www.dzcp4444.com www.kelake33.com 6363ss.com 8203g.com 4323w.com www.29178d.com www.38138m.com www.58js88.com 2381qqq.com 0044buyu.com www.108097.com www.41518j.com www.173151.com www.hy086.com 44hh8331.com 4400buyu.com 3614a.com www.887771.com www.97828o.vip www.www-79489.com 63963333.com 11002007.com 1138.com bbbb.AG www.5854r.cc www.679.com www.a81a.cc www.207365.com a757033.com 866666f.com www.68682o.com www.39500y.com www.q3410.com www.785888.com www.6666xj.com wns88d.com 3522nn.cc www.77801a.com www.3136.com www.9422h.com www.673888k.com www.hg8903.com 1434x.com 4255hh.com 2842266.com www.202909.com www.23579b.com www.js89e.vip www.fc841.com www.js662.com 5309789.com 1483b.com 4647k.com www.bei01.com www.78885.com www.3846i.com www.3332558.com jl77777.com n8159.cc 61328833.com 1591mmm.com dfs12345.com xcant.net www.583792.com www.9149m.com www.48330n.com www.gf518.com www.591111.com www.kelake22.com www.38200g.com 666p1.cc 33382r.com 11005t.com 8547r.com 186568.com www.669202.com www.16878g.com www.52062v.com www.79095x.com www.xpj540.com www.sb5202.com 56987ss.com 62222u.com 2214d.com 6190js.com by305.com www.89894b.com www.915776.com www.26878r.com www.971406.com www.64566e.com www.01593.com www.hg0454.com www.dy4411.com www.pj14000.com 2844u.com 33382r.com i01234.com fucaiwang.pw 1036.com 159666h.com 77889193.com 22775156.com 6137q.com ygl789.com 40661112.com fff5682.com www.025727.com www.666405.com www.11dwj.com www.66376z.com www.1466c.com www.663558.com www.848777b.com www.c555.cc www.011116.com www.hg8357.com www.77537e.com www.tqdc04.com 73567tg17.com 86688004.com www.34966.com 59889u.com chengxinbo.net 112g.net 3059.com 7720a.net 2078z.com j1505.com 3957h.com 4136a.com c31hyu57.com 55663885.com 111hg88.com 66671g.com 4812g.com 97618w.com 2324bbb.com 11170022.com 6868456.cc 3435i.com 5005q.com www.fcyl1.com www.125767.com www.81855.com www.744suncity.com www.9374k.com www.msc605.com www.3459y.com www.cr1116.com www.boma0111.com www.9680app.com www.440887.com www.4938t.com www.xpj2t2.com www.25288v.com www.23427q.com www.85413.com www.hg6556.com www.js60f.com www.330099u.com www.zjlygm.cn www.js839.com www.88399.com www.kk377.com www.cbvip.com www.xm9900.com www.bet63o.com www.a063801.com www.7036ll.com www.aa15.cc www.2373m.com www.901068.com www.585751.com www.109027.com bosw1.com 7894.com rf036.com 31553a.com 5135j.com 563567.com zunyi801.com 518cp33.com 3424p.com www.7893w4.com www.pj9448.com www.001547.com www.79500h.com www.hjdc2005.com www.1764x.com www.954321v.com www.54400f.com www.w796.com www.452166.com www.35155i.com 50028866.com bwinbbb.com f3410.com 2400xl.com 3258i.com www.vns8n8.com www.7545q.com www.ks8884.com www.3726.com www.1861222.com www.61655s.com www.076wy.com www.699925.com www.51331a.com 30007j.com 26119a.com 4025s.com 931750.com www.8js189.com www.9976733.com www.ylg424.com www.85857r.com www.30350q.com www.4988d.cc www.sjgc9.com www.501206.com 336v.com jidu999.com 4647n.com www.hg9092.com www.33569900.com www.79500o.com www.5599nsb.com www.50788k.com www.663738.com 06382828.com 60957777.com 0010422.com www.ylg35.com www.tyc112.com www.hga66600.com www.b98478.com www.369888aa.com 771906.com ly88888880.com 0186556.com 1770x.com www.2tgpd.com www.68277222.com www.z94600.com www.55cmc.com sypk10.com 36408877.com 26444v.com www.k22365.com www.427567.com www.71071d.com www.6939s.com www.cp3158.com www.52072b.com 1770z.com 66671k.com 7075365.com www.yh400000.com www.9895j.com www.50788m.com www.451956.com 7003ss.com xpj11558.com www.585299.com www.d6969.com www.5446r.com www.3416b.com 9121904.com 5201314777.com 033j.net www.663929.com www.hg8oo.com www.d17848.com www.716726.com 1463.com n888699.com www.3459t.com www.6776gg.com www.69567o.com www.7782d.com www.187132.com 3334136.com 4647.com www.xpj99897.com www.369407.com www.9711c.com 139927.com 5856ee.com www.blr0055.com www.d22365.com www.668679.com www.663948.com 407mm.com 86811t.com www.pj2025.com www.678js666.com www.901376.com 32126.net 8522pppp.com www.2229193.com www.89677b.com www.5522v.cc P35s.com 2629.com www.rgcp444.com www.22211d.com www.217030.com 3333744.com 63305y.com www.07773.com www.35898.COM www.178723.com f2894.com www.y613377.com www.799666e.com www.068336.com www.99788o.com 2147xl.com www.pj14000.com www.c32537.com www.36166z.com 3225s.com k677.com www.775412.com www.y98a.com www.139670.com 0615018.com www.9374s.com www.04567f.com www.58fcw.com 364860.com 2613o.com www.c44kk.com www.33997l.com 68680029.com 2649i.com www.466766.com www.36581111.com www.833314.com www.912193.com 3334661.com 69.am www.99113n.com www.18kpl.com 713348.com bg345.com www.8967v.com www.gai20.com jr7777.com 55155n.com www.60468277.com www.05czj.com 563930.com 29918mm.com www.85857m.com www.9155f.com 22117p.com 444789.com www.4136y.com www.810513.com 1288m.com www.68818z.com www.sands2008.com www.986399.com ff3405.com www.hg5728.com www.2418t.com 2013.co vns608.com www.245684.com www.887763.com p888168.com www.220js.com www.126a56.com 8018522.com drcp666.com www.jsc33.com www.hd5658.com 0080u.com www.365815e.com www.n98478.com 46460524.com 50020055.com www.519345.com www.033918.com a757011.com www.a9151e.com www.c6121.com y68357.com www.tyc797.com www.624204.com 1675gg.com www.cr448.com www.wns33.me 2997772.com zhcp57.com www.c7764.com www.133615.com 70118f.com www.cp505b.com www.914983.com 82365i.com www.xn229.com www.071wy.com bet555888.cc www.zzz888.com www.2373x.com 31436688.com www.8030c.com www.8839c.com 7742d.com www.098842.com www.4323u.com vip83068.com www.350698.com www.448h.com 4955u.com www.pj3377.com www.fo62.com 3750.com www.55545r.com www.548177.com 11005f.com www.988jyh.com www.89894d.com 87665n.com www.pjc99.vip 0343d.com www.68666h.com www.196606.com 1691991.com www.hg2328.com www.99677m.com 861224.com www.003344.com www.960883.com 0011.se www.hga55500.com dx888.com 97297i.com www.hg341.com 22207g.com www.21365qq.com www.77801p.com yun3399.co www.37767.com www.879869.com 55331mm.com www.hg8cc.com 23800n.com www.pj2768.com www.xy52aa.com gfc1688.com www.1301122.com www.610330.com 3136oo.com www.vns33.me 6543sun.com www.kk6444.com www.602913.com 2506d.com www.d3846.com 55555004.com www.111492.com www.506752.com feicai0316.com www.8905p.com 6076.com www.026319.com www.yw373.com 8037hhh.com www.5309678.com 9649v.com www.70777.com www.55cmc.com w8381.com www.35252b.com v32365.com www.5555by.com www.700539.com 87665g.com www.566048.com 7508h.com www.tyc131.com 4997.com www.88837a.com www.c229.com gsq520.com www.30350y.com 3016uuu.com www.999e888.com www.936250.com tt6824.com www.pjc11.vip 2247ss.com www.jj905.net www.700539.com 256777n.com www.27jsc.com 55967e.com www.6a333.com www.71399e.com www.55574.vip www.3478r.cc 64111n.com www.7240v.com 30019ll.com www.94876.com www.011225.com www.621155d.com www.3126o.com 44kk8331.com www.0270b.com 2836516.com www.3398755.com 1443d.com www.3066pp.com 33771381.com www.533163.com d7789.com www.5536kj.com www.78700i.com www.xpj2t2.com www.727076.com www.033033m.com www.1035aa.com qycp04.com www.61233r.com 4809l.com www.bet73h.com 61322222.com www.4923j.com 7555e.com www.v556677.com w4255.com www.js89u.vip 6002g.com www.18955.bet dzj17.com www.81619.com 2383.com www.742388.com 6677bet.vip www.62979w.com 69111h.com www.63606z.com 01234s.com www.40288g.com 2214d.com www.460017.com xc860.top www.6688kcd.com js8501.com www.hr1822.com 2214rr.com www.1764n.com 40033yyy.com www.9284444.com www.ya949.com 734.cm www.hx8866.com www.yyhbet6.com www.978951.com www.ag6771.com www.826927.com www.vns918.com www.349477.com www.58777n.com www.009275.com www.hg5779.com xpjdc.tw www.9980.la 5443n.com www.8905l.com 73055.com www.65707b.com hhhhh222.com www.c5819.com www.76060c.com www.477373.com www.v58854.com 68680029.com www.1111365.com 8722wwww.com www.33112211.com ii01234.com www.pjzxyl.co 2418v.com www.qilc3.com www.a78ts.com www.226705.com www.282456.com 228888q.com www.5504n.com w11.vip www.835993.com bs112233.com www.055n.cc www.hg095.com 29918qq.com www.799666v.com 998q.cc www.blr1144.com 951201.com www.66wcw.com www.n22365.com 4182w.com www.400131.com 2373r.com www.6900666.com zb182.com www.6769q.com www.pjyunnan.com 3131c.cc www.wt5222.com 91019p.net www.660066.vip zhcp87.com www.565121.com www.xpj63.com 7343355.com www.44118m.com 655660077.com www.hy6939.com www.fedxb.com 77382.com www.xpj16682.com gg3888.com www.810527.com www.367888c.com 32212j.com www.q063801.com 5309a.com www.cb7288.com www.yy085.com feicai0954.com www.56011t.com 2709p.com www.515049.com www.hx928.com h5429.com www.wd0066.com www.vn686.com www.83993e.com www.20199mm.com 7720g.com www.80075q.com www.hg44403.com www.43131p.com www.20110.com 8590os.com www.022ln.cc www.83008j.com 998s.cc www.599365.cc vn8940c.com www.150961.com www.0057d.com xpj8920.com www.cp8003.cc www.990998.com 78666k.com www.33997p.com www.5651e.com 69y69.vip www.55717m.com www.81866n.com 2012vip77.com www.704909.com z88XX.com www.452816.com www.448246.com x111888.com www.691307.com www.234msc.com 3726d.com www.hj7987.com www.39266.com 9365.com www.c300.biz www.8808777.com 5856jj.com www.887575.com www.554198.com 86611.com www.hm3988.com www.137479.com 58222m.com www.055p.cc www.004949.com 3405vv.com www.858899a.com www.567722.com 36403366.com www.647311.com www.6699ok.com 9029.com www.962387.com www.55526x.com 983888g.com www.429689.com www.7415z.com 8036aa.com www.66653e.com www.8080999g.com 5517.com 7811b.com www.525409.com www.js88058.com hh3336.com www.55228b.com www.7935444.com vns8562.com www.937065.com www.5049s.com 159666k.com www.33598o.com www.2848bbb.com www.kj638.com bwinwww.com www.77114g.com www.66136cc.com 574747.com www.656121.com www.5446qq.com vvv8827.com 00445156.com www.71233f.com www.js972.com 9068ff.com www.177804.com www.hg31118.com www.ag8801.com 33kk8332.com www.02czj.com www.dzcp3333.com 023280.com 33567p.com www.bet73x.com www.6410a.com dhydhydhy.com www.217630.com www.xpj11008.com www.p27229.com 3304y.com www.680227.com www.xpj16681.com www.85770w.com 2490a.com www.909935.com www.2bet005.com www.854556.com 22pp145.com www.2934g.com www.544416.com 7779o.cc xinpj1600.com www.444hy.cc www.4972m.com 535.cc 876878a.com www.976516.com www.1bet005.com www.0077hg.com 12742e.com www.632590.com www.834546.com www.995t.net 888x2.com www.68568v.com www.9192666.com www.44166.com qq365u.com 5200e.com www.5095x.com www.808888v.com www.555xin2.com shenqibc.com www.560721.com www.8017111.com www.2288078.com 5019333.com c83.net www.12455d.com www.94675.com cp088w.com 2064hb.com www.355243.com www.9971004.com www.d88md01.com 33115ee.com j5756.com www.739908.com www.8905p.com www.22201.com 8901u.com 22883.com www.949429.com www.88325p.com www.o30226.com 8037uuu.com 86mv.com www.cp8004.cc www.0600w.cc www.88984.com 01dd.cc 31325w.com www.099192.com www.81520g.com www.99113l.com www.1113hg.com 2096c.com 22571333.com www.904830.com www.8905k.com www.hg3301.com 2306.cm dh8445.com 228888c.com www.5854x.cc www.30350g.com www.88msa.com wancaicp.com cao618.com 44pp8332.com www.fcff6.com www.707213.com www.122.hk www.5337933.com www.A11100.COM www.4972nn.com 00773l.com yqw998.com www.60108u.com www.9478m.com www.06386666.com www.77099.com www.68666q.com qq40033.com hg837.com www.390500.com www.77210j.com www.dzj0770.com www.6605889.com 83086q.com 58222a.com 8790m.com www.756398.com www.008.vip www.3157g.com www.10050813.com 1634b.com 4557.com 6403l.com www.66376a.com www.08gcw.com www.78919a.com www.682260.com www.hg726.com 6177011.com 53358i.com 77605k.com www.52072o.com www.hm3666.com www.37377w.com www.vns6601.com www.8898hg.com www.hg990022.com 6150s.com 00773oo.com 03508.com www.223705.com www.008ac.com www.tyc19988898.com www.19019u.com www.38987.com www.653506.com 7744ccc.com kkk5657.com 98345y.com buyu981.com www.668742.com www.08588j.com www.siji01.com www.346346.com www.hg8357.com www.x552.com 54140077.com 20054499.com 6487eee.com z32365.com www.348677.com www.igcp8.com www.550021n.com www.14168f.com www.99113d.com www.303800.com www.55268qq.com aa9988.net p888rr.com yun555.com 5369z.com g15666.com bwin8x.com www.594911.com www.050.la www.99677d.com www.087w.com www.5189555.com www.60505.com www.133504.com www.37090000.com www.788698.com cc1331.com zz56988.com 23599.com 69445555.com 363369.com 68963333.com 3473l.com www.055123.cc www.562500.com www.987434.com www.5086q.com www.86267w.com www.6889771.com www.7036e.com www.9931331.com www.99113s.com www.789msc.com www.21884.com www.h509.com www.7607633.com www.7380m.com www.vns7898.com 77885003.com vv9798.com 56988r.vip 01311.com 9485666.com 38244e.com 4445365.com 07074688.com 3304ff.com 8520.com hg0505.com zhcp24.com 477074.com 4hg7788.com 4136d.com www.89894a.com www.758500.com www.951077.com www.axc5.com www.918ae.com m333999.com www.187380.com www.8808777.com www.86339n.com www.33997o.com 预览123456zz.cc www.7779799.com www.730678.com d67890.com www.056005.com www.371q.cc 000hg.com www.345594.com www.23022.cc 2698h.com www.h509.com www.8839l.com 239429.com www.bte33.com www.3668y.com 2626xpj.com 9030b.com www.369403.com www.318097.com 00xx8331.com www.16181e.com www.091069.com 500000771.com www.19019z.com www.378015.com 2649i.com www.533880.com bwin8bb.com ms024.com www.97jsc.com so5555.cc www.85770s.com www.5859118.com tyc6046.com www.hg9556.com www.44czt.com 8037jj.com www.3122uu.com www.hj0555.com jz696.com www.c7203.com www.54400v.com www.058hx.com www.ya2019d.com 5651b.com www.599248.com www.935970.com 8977uu.com www.834546.com pj88cc.com www.suncity88.net www.51515n.com 7893w32.com www.ggr.99233r.com 8522bbbb.com 32355oo.com www.820808.com 55717.com www.91gwc.com www.50052v.com www.94911.cc www.41518x.com 3550068.com www.06820j.com 88857.com www.211345.com www.775703.com 2247i.com www.179107.com 76944.com www.80969c.com yh7003.bet www.hg0180.com www.602255.com 4116q.com www.66376t.com 56400.com www.zzjxyt.com 9895v.com www.705905.com bwin8x.com 5360ss.com www.v15594.com www.937986.com LXYL366.com www.0967005.com 88304q.com www.69989f.com q6q66.com www.tc8802.com 51200hh.com www.22448.com hg58555.com www.ccc826.com www.195876.com www.7893w2.com www.612210.com b5369.com www.31czj.com kk56988.com www.99343.cc yh888j.com www.2408a.cc www.556zr.com www.66ffa.com 009900q.com www.2408d.cc 17159455.com www.fh17.com www.ks299.net www.635918.com www.63877n.com www.610390.com www.00618u.com www.026079.com www.hg8779.com 11989r.com www.720c51.com cp088t.com www.115527e.com 4556q.com www.bj299.com 2698w.com www.cp500.biz www.67797j.com rgcp.com www.xj666s.com hr466.com www.69567s.com 44662007.com www.33997l.com www.gh0029.com www.506729.com www.df7770.com cabet097.com www.h2894.com 9679c.com www.5484g.com www.yh1144.com www.53900a.com www.97cp456.com 1036878.com www.1764a.com 1cp055.com www.998484.com www.9996hh.com 518cp-3.com www.00772s.com 4541p.com www.9478j.com www.p31888.com 55aa8331.com www.26123aa.com 72345.com www.659zf.com www.nnn9702.com pj1314.com www.403678.com 3222i.cc www.458689.com www.jbb2017.com 64640029.com www.5854w.cc www.hg00111.com 111000ii.com www.ykylc03.com www.033033q.com www.32123a.com www.jz3688.com 3950r.com www.926576.com www.429978.com 86068.com www.5095w.com www.jw2299.com c62365.com www.97655d.com www.hg5001.com 8888jdb.com www.906777.com www.e50336.com 8722iiii.com www.pj9060.com www.81866z.com 44665002.com www.siji.ceo www.123456pk.com d91019.com www.5557795.com 1665ff.com 3024h.com www.cq58qp.com www.6491b.com 4255pp.com www.4323p.com www.pj2018.com y52777.com www.21202q.com www.js00773.com 80188.com www.gai06.com www.1008msc.com 4182y.com www.217630.com www.huangma26.com 2595w.com xpj8930.com www.89777u.com www.9199sun.com 66671n.com www.75wcp.com www.2377msc.com 50067d.com 2602004.com www.blr8844.com www.11155545.com 1101885.com www.k795.com www.9999d.com 5804h.com 5622o.com www.83033n.com www.652005.com 1708222.com www.83993e.com www.78680d.com www.3643e.com 4052mm.com www.372839.com www.a2894.com www.4442558.com 58535555.com www.573898.com www.89155.com www.hg021.com 88000076.com www.375939.com www.656133.com www.9068cc.com 9659j.com www.131873.com www.1205.com www.91221.com l277.com 4123.com www.hy6939.com www.v88133.com www.0505v.com 01234c.com www.197091.com www.80865.com www.980733.cc 35oo.vip 3078n.com www.igcp7.com www.89677g.com www.40818d.com 3435n.com ttdl4008123.com www.66653t.com www.0057b.com www.85770r.com c1915.com 66300vip28.com www.66376p.com www.356061.com www.355325.com 40033rr.com 2381uu.com www.cp8009.cc www.0622uuu.com www.js40123.com a2306.com 265609.com www.378016.com www.16065b.com www.938y.cc www.6491t.com 3568aa.com zz5443.com www.709928.com www.4520022.com www.falao268268.com www.hg2239.net 5219o.com 67890ppp.com www.610829.com www.954321a.com www.c526688.com www.l27229.com 998w.cc i444000.com www.323518.com www.43818w.com www.2021o.com www.218003.com www.ao699.com 2142255.com 36407788.com 20160913.tv www.gczj9.com www.6547.com www.0590777.com www.vns799.com 937012.com 7892.com y77304.com 23789.com www.763287.com www.18690a.com www.d83377.com www.0241n.com www.00829j.com 2381bb.com 4590y.com 500c28.com www.67258a.com www.968566.com www.6653.com www.xpj11008.com www.559159.com www.6032888.com www.amjs602.com 3089y.com rrr5657.com 2324bbb.com 4379j.com www.84499v.com www.843933.com www.12455h.com www.68993229.com www.b35cc.com www.201081.com www.21050011.com www.a2a888.cc h2894.com 53262k.com 4778833.com 08575.com 33xx8332.com www.50052v.com www.574577.com www.hjin3.com www.68568j.com www.hd8678.com www.3846a.com www.4828448.com www.tm71.com www.s95568.com www.00829a.com www.aicaidd.com qq01234.com 365vip700.cc bet599.com 3467u.am baijiaboylc6.com p89.cc 8881482.com feicai0931.com 3614a.com 3424y.com 2229649.com xpj70063.com www.89894u.com www.208780.com www.401276.com www.584499.com www.766859.com www.959557.com www.hczx4.com www.5109.cc www.5484g.com www.tx01.cc www.33588l.com www.60123p.com www.78949t.com www.86267d.com www.12455hh.com www.725641.com www.450955.com www.633547.com www.xb88tt.com www.xy52aa.com www.7239y.com www.77802p.com www.51331c.com www.61040.cc www.2632v.com www.3416m.com www.ji224.com www.c1336.com www.914907.com www.616971.com www.297790.com P37.com 8290a.com 0860b.com qpby456.com hr1333.com 7172004.com 663334.com 0015ii.com 58339.com www.4644444.com www.946386.com www.sun008.net www.long-8.com www.g44c.com www.00773n.com www.466909.com www.88325t.com www.535087.com www.975796.com www.77803h.com www.2408e.com www.809699.com www.270667.com 5853d.com x48q.com 228888u.com 66287h.com zhcp63.com www.ylg238.com www.yh8463.com www.88119b.com www.80969t.com www.js89x.vip www.99788j.com www.qmkl2.com www.314677.com 55559193.com 94111.com 3242g.com 123456cc.cc www.hg123888.com www.67r6.com www.04567p.com www.hg6668.la www.hg77730.com www.7782o.com www.466780.com mxc55.com n888vv.com 7508k.com www.63877j.com www.js541.com www.666jyh.com www.2418c.com www.c3956.com 33sb.com 1222r.com 00773cc.com www.hg80999.com www.558337.com www.89599p.com www.0076788.com www.989447.com q77304.com bet99979.com 4809n.com www.223456y.com www.577444.com www.7225c.com www.60108z.com www.324277.com 59889j.com 22264066.com www.9374v.com www.tyc002.com www.52062m.com www.5xci.com 717jc.com hb99402.com 4630077.com www.60sun.com www.553191.com www.5095h.com 22296ab.com 00ff8332.com 88807q.com www.www-36222.com www.635032.com www.77114r.com www.094918.com 3009300930093009.com 0747b.com www.1590mm.com www.4996cd.com www.66509.cc www.xj445566.com www.12455y.com www.015689.com 4066g.com 3983001.com www.46615.com www.9989581.com www.599642.com pj12567.com vip31447.com www.0004111.com www.4245.com www.570133.com 3679rr.com 99306.com www.303015.me www.99788b.com www.49956v.com 0166c.com www.xpj9878.com www.a30666.com www.hjin3.com 26444d.com 66876.com www.2945c.com